Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Zakladanie porastov jarných obilnín pri rôznom obrábaní pôdy

Pokiaľ chceme zachovať ekologický postoj k rastlinnej výrobe je potrebné zdôrazniť integrovaný systém pestovania poľných plodín, v rámci ktorého by sme mali venovať pozornosť nielen ekologickým princípom hospodárenia, ale i ekonomickým. Považujeme ho za systém moderný, zameraný na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov konvenčného poľnohospodárstva pri zachovaní jeho pôvodného charakteru. ...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Možnosti pestovania jarnej pšenice a jačmeňa

Medzi obilniny, ktorých hospodárský význam v ostatnom období rastie, patrí i jarná pšenica. Podľa doterajších skúseností poskytuje jarná pšenica vo vlhkejších rokoch a na úrodných pôdach porovnateľné úrody, ako pšenica ozimná. V teplých a suchších výrobných podmienkach a pri skorom nástupe vysokých jarnýchn teplôt, je jednoznačne produkčnejšia pšenica ozimná.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Hnojenie plodín minerálnymi živinami

Zloženie pôd sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a premen1ivosťou a je podmienené zvetrávaním hornín a minerálov v pôdotvornom procese. Od toho z akých hornín sa pôda vyvinula, závisí aj jej základný obsah živín. Od materskej horniny závisí pôdna reakcia a obsah mikroelementov. Základné minerálne živiny ako dusík, fosfor a draslík sú...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pestovanie kukurice a priemyselné hnojivá

Okrem vody sa k základným limitujúcim faktorom produkcie v podmienkach Slovenska zaraďuje výživa rastlín. Kukurica patrí medzi plodiny, ktoré majú vysoké nároky na výživu, ale zároveň dodané živiny aj veľmi efektívne využívajú. Zabezpečenie vyrovnanej výživy počas vegetačného obdobia umožňuje dobre využiť vysoký úrodový potenciál kukurice.

Kategórie: Rastlinná výroba

Kvalitné pivo sa rodí na poli

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu zorganizovalo 6. decembra v Nitre a 7. decembra v Košiciach sladovnícke konferencie, na ktorých sa stretli šľachtitelia, pestovatelia, spracovatelia a vedeckí pracovníci s cieľom podeliť sa o najnovšie poznatky týkajúce sa pestovania sladovníckeho jačmeňa a výroby sladu.

Kategórie: Rastlinná výroba

Trendy v hnojení priemyselnými hnojivami

Hnojením sa rozumie doplňovanie živín do pôdy. Súčasne dochádza k zlepšeniu fyzikálnych, chemických aj biologických vlastností pôdy. Z technologického hľadiska je hnojenie charakterizované primerane rovnomerným rozdelením hnojív na povrchu poľa alebo trvalých trávnych porastov, prípadne ich zapracovanie do určitej hĺbky, čo záleží od vlastností hnojiva a postupu ďalšieho spracovania pôdy....

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Ako vyzerajú porasty repky olejky na jeseň 2017

Príroda dokáže potrápiť pestovateľov poľnohospodárskych plodín faktormi, ktoré nedokážu ovplyvniť. Tak to bolo aj v predchádzajúcom vegetačnom roku, kedy celé Slovensko (v niektorých regiónoch viac, v iných menej) postihlo výrazné sucho, ktoré zasiahlo aj do prípravy pôdy pred sejbou a ovplyvnilo samostatnú sejbu a vzchádzanie repky olejky. Nastal zlom a...

Kategórie: Rastlinná výroba

Príprava novej sezóny v znamení noviniek

Už tradične v novembri a decembri pripravila spoločnosť KWS Semena, s. r. o. sériu odborných seminárov, tentoraz s nanajvýš aktuálnymi témami, zameranými na legislatívne zmeny zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy a samozrejme predstavili novinky v portfóliu KWS pre nasledujúcu sezónu. Jeden zo seminárov sa uskutočnil 28. novembra v Mojmírovciach, kam...

Kategórie: Rastlinná výroba

Základné zásady vápnenia pôd

Cieľom vápnenia je dosiahnuť a udržať približne optimálnu hodnotu pôdnej reakcie. Predmetom vápnenia je v prvom rade pôda. Vápenaté hnojivá sú alkalicky pôsobiace látky. Oxidové formy na rozdiel od uhličitanových sú chemicky reaktívnejšie, pri kontakte s vodou sa menia na hydroxidy, ktoré neutralizujú organické i anorganické kyseliny a vápnik po...

Kategórie: Rastlinná výroba

Medzi najlepšími projektami odpadového hospodárstva SR za rok 2017

Vo štvrtok 23. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2017, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, udeľovali ceny laureátom 12. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2017. Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy...

Kategórie: Rastlinná výroba