Emisie výfukových plynov a legislatíva

Emisie výfukových plynov, ktoré patria medzi tzv. skleníkové plyny, sa dávajú do priamej súvislosti s globálnym otepľovaním. Avšak po prepuknutí emisného škandálu automobilky Volkswagen, emisie výfukových plynov presiahli rámec globálneho otepľovania v navzájom širších súvislostiach, čo sa týka výrobcov i užívateľov automobilov vybavených vznetovým motorom. Okrem adekvátnych technických opatrení a vysokých finančných postihov koncernu Volkswagen, je už v štádiu príprav legislatíva zakazujúca vjazd osobných automobilov so vznetovým motorom do vybraných západoeurópskych veľkomiest. Samozrejme, že mnohé automobilky na danú situáciu zareagovali vyjadrením, že v krátkom časovom horizonte budú mať k dispozícii vznetového motory, ktoré budú produkovať emisie pod limitnou hodnotou stanovenou príslušnou legislatívou.

 

Tvorba emisií vo vznetovom motore

Tvorba emisií vo vznetovom motore je schematicky znázornená na obrázku. Vznetový motor nasáva čistý vzduch, ktorý obsahuje cca 78 % dusíka (N2), 21 % kyslíka (O2), cca 1 % tvoria tzv. inertné plyny. Samozrejme, že vo vzduchu sa nachádzajú aj vodné pary, ktorých množstvo závisí od vlhkosti nasávaného vzduchu. Do stlačeného a zohriateho vzduchu na teplotu cca 800 °C sa pod vysokým tlakom (až 2000 bar) vstrekuje uhľovodíkové palivo (HC), spravidla motorová nafta, ktorá obsahuje aj nepatrné množstvo síry (S). Palivo vstreknuté a jemne rozprášené do zohriateho vzduchu sa vznieti a nastáva jeho spaľovanie. Spaľovanie je v podstate oxidácia tzn. zlučovanie horľavých látok (vodíka (H2) a uhlíka (C)) s kyslíkom (O2) obsiahnutým vo vzduchu nachádzajúcom sa v spaľovacom priestore motora. Pri dokonalom spaľovaní sa uhlík (C) zlučuje s kyslíkom (O2) na oxid uhličitý (CO2), ktorý je neškodný, ale vyvoláva skleníkový efekt.

Viac RN č.41

Na základe dostupných technický a legislatívnych informácii spracovali

                                                                                              prof. Ing. Anton ŽIKLA, CSc.

                                                                                                   Ing. Ján KOSIBA, PhD.

                                                                                                            SPU v Nitre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *