Intenzívne pestovanie v malom

Samostatne hospodáriaci roľník pán András Bankházy z malej dedinky Kamenín, podniká na pôde už šiesty rok na celkovej výmere 75 hektárov, kde pestuje pšenicu, jačmeň, ovos, kukuricu, slnečnicu a na 10 hektároch má vinič hroznorodý. Okrem rastlinnej výroby sa v malom venuje aj chovu býkov na mäso.

IMG_4052IMG_4063

Kde je Kamenín?

Obec Kamenín leží v Podunajskej nížine a Ipeľskej pahorkatine na pravobrežnej terase Hrona, nachádza sa približne dvanásť kilometrov na severozápad od Štúrova. Cez katastrálne územie v jeho východnej časti preteká rieka Hron, do ktorého sa zo severu vlieva „Perec“ a zo západu „Blatniansky potok“. Stred chotára tvorí široká zamokrená niva východného brehu Hrona s Kamenínskym slaniskom. Západnú časť vytvárajú mocnou vrstvou spraše pokryté vyššie terasy Pohronskej pahorkatiny, východnú časť tvoria chrbty Ipeľskej pahorkatiny v najvyššej časti s dubovými a agátovými lesmi. V katastri obce sa nachádzajú černozemné, hnedozemné, nivné a lužné, miestami zasolené pôdy.

Rodina a škola rozhodli

Impulz prečo začať podnikať na pôde mu dalo rodinné prostredie, kde starí rodičia pracovali v poľnohospodárstve a preto, keď sa v minulosti rozhodoval, čo študovať, voľba logicky padla na strednú poľnohospodársku školu študijný odbor farmárstvo. Všetky tieto skutočnosti ho podnietili k samostatnému podnikaniu a nespornou výhodou bolo, že pôdu na ktorej hospodári má v prenájme od rodiny, pričom z celkovej výmery sám vlastní 20 hektárov.

„Začiatky môjho podnikania boli náročné, snažil som sa poučiť zo skúseností iných farmárov v mojom okolí, ktorí mi poskytli teoretické, ale najmä praktické rady, ktoré som potreboval a samozrejme poučil som sa aj z chýb ktorým sa mi ako začiatočníkovi nedalo vyhnúť.“

Kvalitné pôdy verzus nedostatok vody

„Pôdy, na ktorých hospodárim sú dobré, avšak najväčšiu starosť mi robia horúce letá, ktoré so sebou prinášajú sucho, ktoré sa často spája s vysokými teplotami,“ uviedol A. Bankházy a dodal: „.Priebeh počasia  neviem nijako ovplyvniť, a tak som hľadal možnosti ako tento nepriaznivý dopad na plodiny aspoň zmierniť. Prvou myšlienkou ako vyriešiť tento problém bolo vybudovať zavlažovací systém, avšak vodné zdroje sa nachádzajú od mojich parciel ďaleko, preto by nebolo toto riešenie ekonomické, a tak som hľadal ďalej.“

Maximálizácia úrod za každých podmienok

Pán Bankházy pestuje poľné plodiny na malých výmerách, no jeho snahou je získať maximálne rentabilné hospodárenie. Takýto spôsob hospodárenia je možné dosahovať iba prostredníctvom  vysokých  a kvalitných úrod, ktoré sú základom rentability každého pestovateľa. Z toho dôvodu venuje výberu prípravkov a načasovaniu ich aplikácie veľkú pozornosť. „V tomto roku nás najviac potrápilo pôdne sucho, ktoré sa začína na porastoch slnečnice a kukurice výrazne prejavovať. Minulý rok bol klimaticky priaznivý a úrody boli výborné, avšak aj v tomto roku som napriek nepriaznivému počasiu veľmi spokojný. Pri pšenici, ktorú som pestoval na 11 hektároch som dosiahol úrodu 6,1 t/ha. Na rovnakej výmere som mal osiaty aj jačmeň ozimný, konkrétne odrodu Casanova, pri ktorej predstavovala úroda 6,5 t/ha. S výslednými úrodami som bol spokojný, po rozboroch som sa potešil aj kvalite. Pri jačmeni sa podarilo dosiahnuť sladovnícku kvalitu a pri pšenici konkrétne odrode Altigo som dosiahol najvyššiu elitnú kvalitu“. Zber obilnín ukončil v tomto roku ovsom nahým, kde pri odrode Tatran dosiahol potravinársku kvalitu a výška úrody predstavovala 4,0 tony z hektára. Ovos zaraďuje do osevného postupu každý druhý rok a v rámci zmluvných vzťahov ho odovzdáva do Mlyna Pohronský Ruskov.

Výživa a hnojenie

„Pri výžive a hnojení porastov sa riadim vždy potrebou a nárokmi jednotlivých poľných plodín na živiny. Mám aj menšiu farmu s hospodárskymi zvieratami, ktoré mi umožňujú každoročne vyhnojiť 3 – 4 hektáre maštaľným hnojom. Vzhľadom k tomu, že hospodárim v lokalite, kde sa často objavujú suché periódy využívam aj listovú výživu, pri ktorej je pre mňa dôležité, aby rastliny všetky aplikované živiny prijali a využili na maximum,“ konštatoval A. Bankházy a pokračoval: “Na základe týchto faktov investujem svoje peniaze do prípravkov, v ktorých sú živiny viazané v organickej a chelátovej forme.“

Porasty ozimných obilnín vďaka miernej zime dlho vegetovali, a tak odčerpali z pôdy množstvo živín, ktoré bolo nutné doplniť. S cieľom podporiť regeneráciu porastov, tak aby využili maximálne množstvo dodaného dusíka využil p. A. Bankházy začiatkom apríla listovú výživu mikroelementami. Prípravok MicroRich v dávke 0,7 litra na hektár aplikoval súčasne s močovinou a prípravkom prevencie SoftGuard++ (1 liter na hektár) vo forme postreku na list a vyplatilo sa. „Listovú výživu využívam pri pestovaní všetkých plodín, pričom prípravky, ktoré pre tento účel používam sú od spoločnosti Agrobiosfer, s.r.o. Efektivitu týchto produktov mám už odskúšanú, preto sa k nim vždy vraciam.“

Prírodná stimulácia a výživa rastlín

Produkty prírodnej stimulácie a výživy rastlín používa p. A. Bankházy už tretím rokom. Prvýkrát zhodnotil ich prínos pri pestovaní repky ozimnej, ktorú pestoval na dvoch parcelách. Na jednej z parciel aplikoval na základe odporúčaní prípravky Alga 600, ProBoron a SoftGuard++ a ich účinok porovnal so susednou parcelou, kde aplikácia prípravkov chýbala. Všetky ostatné zásahy počnúc výberom odrody, prípravou pôdy a hnojením boli rovnaké na oboch parcelách. „Výsledkom tejto aplikácie bola dosiahnutá úroda 5,2 tony z hektára na parcele s porastom ošetreným prírodnými prípravkami a na neošetrenom poraste som mal úrodu 4,3 tony z hektára,“ zhodnotil účinnosť prípravkov a dodal: „Evidentný rozdiel bol aj v celkovom habituse rastlín a vo výške porastu, ktorý bol o dvadsať centimetrov vyšší, dobre vetvený v porovnaní s neošetreným porastom.“

Úrody kukurice prekonali očakávania

Následne preveril účinok prípravkov aj pri pestovaní kukurice. Kukuricu na zrno mal v rámci rotácie plodín zaradenú v minulom roku, kedy pestoval 16 hybridov. Podľa slov A. Bankházyho sa v jeho podmienkach najlepšie osvedčili stredne neskoré až neskoré hybridy, ktoré majú FAO 370 – 420. „Do porastov som aplikoval na základe odporúčania Ing. R. Šurániho komplexnú technológiu ošetrenia prípravkami: Alga 600, SoftGuard++ a ProZinc obsahujúci kvapalný zinok v chelátovej forme na podporu fyziologických procesov rastliny a tvorby chlorofylu. Výsledkom ošetrenia sú zelenšie a dlhšie fotosyntetizujúce rastliny s kompletným vyplnením šúľku. Najnižšia dosiahnutá úroda bola 9,5 tony a najvyššia až 15 ton zrna kukurice z hektára.“

Slnečnica sa prekonáva

Momentálne panuje na celom území našej krajiny sucho, ktorého účinok na rastliny sa kombinuje s extrémne vysokými teplotami. Vývoj porastov slnečnice je v dôsledkom týchto stresov negatívne ovplyvnený. Avšak porasty slnečnice p. A. Bakházy týmto podmienkam značne odolávajú.

„Aj v porastoch slnečnice som sa rozhodol na základe odporúčania Ing. Romana Šurániho, obchodného zástupcu spoločnosti Agrobiosfer, s.r.o. využiť komplexné ošetrenie prípravkami prírodnej stimulácie a výživy rastlín. Samozrejme počkám si aká bude tohtoročná úroda, ale porasty vyzerajú napriek dlhotrvajúcemu extrémnemu počasiu sľubne,“ zhodnotil A. Bankházy.

V slnečnici vo fáze šesť listov súčasne aplikoval biostimulátor Algreen v dávke 0,7 litrov na hektár, ProBoron v dávke 0,5 litra na hektár a na podporu imunity využil Softguard++ v dávke 1 liter na hektár. Ďalšie ošetrenie nasledovalo začiatkom kvitnutia, kedy aplikoval Algreen a ProBoron, oba prípravky v dávke po 0,5 litri na hektár.

Preukázateľné účinky prírodného stimulátora Algreen sa prejavujú v extrémnych podmienkach prostredia, ktoré panujú v tomto období dlhotrvajúceho sucha a vysokých teplôt. Porastom pomáha prekonať nedostatok vody v prostredí tým, že podporuje tvorbu koreňového systému a jemného vlásnenia, navyše zlepšuje štruktúru pôdy a jej vododržnosť. Veľmi výrazne sa prejavuje aj „green efekt“ v porovnaní s neošetrenými porastmi slnečnice ďalších pestovateľov v okolí, ktorých porasty majú už suché listy od spodu rastliny a sú celkovo nižšie s menšími úbormi. Porasty ošetrené biostimulátormi spolu s komplexnou výživou vrátane nepostrádateľného bóru sú vyššie, zelenšie, neusychajú a majú dobre vyvinuté úbory s veľkými nažkami.

Ochrana porastov

Podľa slov A. Bankházyho sa múčnatka v obilninách nevyskytla už päť rokov. Najčastejšie sa pri pestovaní obilnín stretáva na svojich parcelách so septóriozou a fuzáriami v klase. V minulom roku zaznamenal na listoch aj menší výskyt hrdze a steblolamu. Zo slnečnice pestuje odrodu tolerantnú voči účinnej látke imazamox – clearfield technológia, takže proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam aplikuje postemergentný herbicíd Pulsar 40.

„Pri ošetrovaní rastlín sa snažím chorobám predchádzať. V prvom rade kladiem dôraz na správne striedanie plodín v rámci osevného postupu potom vyberám odrody tolerantné na choroby a v neposlednom rade využívam aj prípravky prevencie, ktoré chorobám predchádzajú. Fungicídne ošetrenie realizujem pred tým ako choroba prepukne, resp. hneď ako sa prejavia prvé symptómy ochorenia,“ uviedol k ochrane a pokračoval: “V tomto pestovateľskom roku som preventívne ošetril porasty pšenice a jačmeňa celkom dvakrát a to počas jarnej regenerácie porastu prípravkom Capalo a následne proti chorobám klasu som využil Bumper Super. Za  veľkú výhodu považujem fakt, že hospodárim na malej výmere, a tak mám dostatok času na kontrolu porastov a okamžitý zásah proti patogénom.“

Krok za krokom

Ako správny poľnohospodár aj on už pred príchodom novej sezóny rozmýšľa aké tipy a triky využije pri ďalšom pestovaní plodín. Z ozimných obilnín zamýšľa vyskúšať odrodu jačmeňa ozimného – Malwinta, ktorá sa vyznačuje sladovníckou kvalitou, skorosťou a vysokými úrodami. V minulosti vyskúšal pestovať hybridné pšenice na kŕmne účely. Ocenil nízky výsevok – 60 kg osiva na hektár a dosiahnutý výnos na úrovni 7,5 – 8,0 ton zrna z hektára.

„Plánujem pestovať hybridné pšenice pre potravinárske využitie, ich úrodový potenciál je preukázateľne vyšší, najmä v stresových lokalitách o jednu až tri tony z hektára oproti klasickým odrodám pšenice.“

Jeho cieľom je v blízkej budúcnosti vybudovať vlastnú čističku a zabezpečiť nákup kvalitnej moričky osív, kde si bude môcť sám namoriť vlastné farmárske osivo aj biostimulačne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *