Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Význam podmietky po zbere obilnín

Po zbere viacerých hustosiatych plodín zberaných začiatkom leta, ostáva na poli strnisko, ktoré prestáva chrániť povrch pôdy pred negatívnymi poveternostnými vplyvmi, čo predtým zabezpečoval porast. V povrchovej vrstve pôdy sa zhoršuje stav fyzikálnych vlastností, vplyvom prejazdov rozličných strojov po poli pri zbere a bezprostredným vplyvom dopadajúcich kvapiek dažďov. V dôsledku...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Možnosti navigácie strojových súprav

Prakticky od začiatkov používania mobilných strojov v poľnohospodárstve sa vyvíjali rôzne systémy, ktoré uľahčovali orientáciu obsluhy strojov v priestore ošetrovaného pozemku. Najjednoduchšími navigačnými systémami, použitými v súvislosti s prevádzkou poľnohospodárskej techniky, boli rôzne riešenia tzv. značkovačov. Známe sú hlavne z prevádzky súprav, ktoré sa využívajú pri zakladaní úrody (sejbe a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Presné poľnohospodárstvo zvyšuje efektivitu rastlinnej výroby

Pri precíznom poľnohospodárstve sa zohľadňuje skutočnosť, že pozemok ako celok svojimi hydrofyzikálnymi vlastnosťami, zásobou živín, pôdnou reakciou, zhutnením a pod., predstavuje priestorovo diferencované prostredie. Tejto skutočnosti je treba prispôsobiť spôsob hnojenia, aplikácie osiva a chemických prostriedkov. Zavedenie takéhoto systému vyžaduje rozsiahlu technickú a informačnú podporu súvisiacu so získavaním a...

Kategórie: Nezaradené, Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Štvorkolesový pohon traktorov

Pred polstoročím bol štvorkolesový pohon doménou terénnych automobilov a traktorov so zalamovacím rámom s tzv. kĺbovým riadením a rovnakými rozmermi predných a zadných kolies. V súčasnosti traktory so štvorkolesovým pohonom majú dominantné postavenie, dokonca štvorkolesový pohon sa stal atraktívny aj na osobných automobiloch. V tejto súvislosti bude iste účelné spomenúť,...

Kategórie: Nezaradené, Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Mulčovače a ich využitie v praxi

Pri údržbe extenzívnych trávnych porastov, ako aj pri odstraňovaní rastlinného pokryvu v medziriadkoch trvalých porastov (napr. vinohradov, alebo ovocných sadov) sa vo významnom rozsahu využíva mulčovanie, ktoré spočíva v rozdrvení organickej hmoty na drobné čiastočky za účelom jej rýchlejšieho rozkladu. Mulčovače sa prednostne využívajú pri odstraňovaní nedopaskov na lúkach a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Nastielanie organickej hmoty zvyšuje úrodnosť pôdy

Nastielanie – mulčovanie znamená pokrývanie pôdy vhodným materiálom, ktorý vytvára na nej ochrannú vrstvu. Na nastielanie v poľnohospodárskej veľkovýrobe sú využívané pozberové zvyšky predplodiny, alebo fytomasa pre tento účel pestovaných medziplodín. V záhradkách to môže byť aj široká škála biologických odpadov, ako zavädnutá pokosená tráva, lístie, seno (pokosené pred...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Pôdoochranné obrábanie pôdy a význam rastlinných zvyškov

Podstatou pôdoochranných spôsobov obrábania pôdy s mulčovaním pozberových zvyškov je uchovať v pôde všetko to, čo je z hľadiska jej úrodnosti priaznivé a vylúčiť všetky negatívne vplyvy na pôdu spôsobené nesprávnym hospodárením. Princípom je cielená manipulácia pozberových zvyškov rastlín (strnisko, zvyšky medziplodín, slama a pod.). ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa