Kontrola úžitkovosti u ošípaných v roku 2016

Ošípané boli v minulosti neoddeliteľnou súčasťou vidieckeho života. Historicky boli držané v malom počte a boli úzko spojené so sídlom majiteľa. Ľudia si ich cenili ako zdroj mäsa, tuku. Pre ich schopnosť premeniť potravinové zvyšky z domácnosti na mäso sa chovali takmer v každej domácnosti. Dnes je situácia iná a na vidieku je chov ošípaných doma skôr raritou, prevláda intenzívny chov v komerčných podnikoch.

V rozvinutých krajinách sa prevádzkujú komerčné farmy pre tisíce ošípaných. Väčšina z nich sa používa na ľudskú výživu, ale tiež sa spracováva koža, tuky a iné materiály. Tieto suroviny sa používajú v kožiarskom a odevnom priemysle ako prísady do spracovaných potravín, kozmetiky, na lekárske použitie. Chov ošípaných má a bude mať tendenciu prispôsobovať sa miestnym podmienkam a požiadavkám trhu. Úspešný chovateľ ošípaných vždy používa dobré plemenné zvieratá. The piglets that are produced must grow fast and produce quality carcasses with a high percentage of meat and a small quantity of fat.Ošípané, ktoré sa chovajú vo výkrme, musia rýchlo rásť a produkovať kvalitné jatočné telá s vysokým percentom mäsa a malým množstvom tuku. K tomu potrebuje chovateľ, okrem iného, aj dostatok informácii a tie mu poskytujú aj výsledky z kontroly úžitkovosti.

Chov ošípaných prechádza za posledné roky viacerými krízovými obdobiami, ktoré v danom sektore pretrvávajú s malými výnimkami už od roku 2004. Napriek tomu, že nákupná cena bravčového mäsa je v súčasnosti na dobrej úrovni (priemerná cena je cca 1,4 EUR / kg v živom stave), nedarí sa udržať chov prasníc na takej úrovni (graf 1) ako by sme chceli.
Od roku 2005 došlo takmer k 50-percentnému poklesu stavov prasníc. Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo na Slovensku k 31.3.2017 registrovaných 597 199 ks ošípaných celkom, z toho 35 416 ks prasníc. V porovnaní so stavmi k 31.12. 2016 nastal nárast v celkovom počte ošípaných o +12 491 ks a stav prasníc bol takmer na rovnakej úrovni (-101 ks). Veríme, že tento vývoj je predzvesťou zastabilizovania stavov ošípaných na Slovensku.
Vývoj stavov prasníc na Slovensku sa premietol aj v počte monitorovaných stavov v kontrole úžitkovosti (graf 2, 3). K 31.12.2016  bolo v I. stupni zapojených 2 949 plemenníc. V porovnaní s rovnakým časovým obdobím minulého roku sa stavy znížili o 495 plemenníc. Do kontroly úžitkovosti II. stupňa  a kontrolných chovoch bolo zapojených 1 106 ks plemenníc, čo predstavuje naopak zvýšenie o 703 ks. Dlhodobo k najpočetnejšiemu plemenu patrí plemeno biela ušľachtilá (BU).

Celý článok z PS SR, š. p. je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 35.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *