Úspešný zber kukurice v Orávke

Na záver pestovateľskej sezóny zorganizovala spoločnosť Pioneer Hi-Bred „Verejný zber kukurice“ tentoraz v Orávke na poliach samostatne hospodáriaceho roľníka Antona Kovalčíka v spolupráci s PARTNER – vetagro, spol. s r. o. a firmou Lemken. V rámci podujatia bola predstavená nová generácia hybridov kukurice, silážne inokulanty, ukážka aplikačnej techniky, prezentácia pojazdného krmovinárskeho laboratória s možnosťou analýzy prinesenej silážnej vzorky. Cieľom stretnutia bolo tipovanie víťazného hybridu kukurice na zrno a celkové vyhodnotenie pokusu.

Bc. Štefan Tóth, ml. zo spoločnosti Pioneer Hi-Bred privítal hostí podujatia a predstavil spolupartnerské firmy podieľajúce sa na programe a realizácii odborného dňa. Vyzdvihol spoluprácu spoločností Pioneer Hi-Bred a PARTNER – vetagro, ktorá vyústila do projektu mobilného krmovinárskeho laboratória s cieľom poskytovať nadštandardný servis predovšetkým tým poľnohospodárom, ktorí odoberajú silážne inokulanty od Pioneer-u.

Organizácia pokusov

Ing. Anton Kovalčík stručne oboznámil pestovateľov s prípravou pôdy, založením pokusov a ich ošetrovaním. Kukurica bola vysiata klasickou agrotechnikou 23. apríla. Dva týždne pred samotnou sejbou bolo aplikované bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií Bactofil Cell od firmy Lucagra, ďalej 200 kilogramov dusíka rozhodeného plošne tesne pred sejbou. V štádiu štyroch listoch kukurice bol proti trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám aplikovaný herbicíd Arigo® Gold.

Podmienky a výber hybridov

Na úvod samotnej prehliadky jednotlivých hybridov kukurice zhodnotil Ing. Marek Jakubec, produktový manažér spoločnosti Pioneer podmienky lokality počas vegetácie s dopadom na dosiahnuté úrody kukurice. „Sucho a dlhotrvajúce horúčavy v letných mesiacoch potrápili všetky na jar siate plodiny, z nich najmä kukuricu. Na západnom Slovensku aktuálne zberáme kukuricu s priemernou úrodou 5,0 – 5,5 tony zrna z hektára, na lepších lokalitách je to 7,0 ton zrna z hektára. V lokalite Orávka padli zrážky počas leta v pravý čas, vo fáze nalievania zrna a to napomohlo, že sú tu dosahované nadpriemerné úrody.“ Ako ďalej uviedol produktový manažér, šúľky majú veľmi dobre naliate zrná, rastliny sú síce následkom tepla už uschnuté, čo v minulom roku v tomto čase boli hybridy so stay-green vlastnosťou ešte zelené.

M. Jakubec odpovedal na nastolenú otázku, či sa dajú vyberať hybridy po takom roku, ako bol tento: „My si myslíme, že áno. Treba sa však zamerať na poloprevádzkové pokusy, nachádzajúce sa na poliach s dobrou homogenitou pôdy, rovnomerne rozdelenou pôdnou vlhkosťou, bez pôdnych depresií a dobrým plošným ošetrením proti burinám. Tam sa dá vybrať hybrid aj v takom suchom roku, aký máme pomaly za sebou,“ k rozdielom medzi hybridmi dodal: „V priemerných rokoch dosahujú hybridy štandardné úrody a rozdiely medzi nimi nie sú až také významné, obyčajne 2 – 5 percent v prospech výkonných hybridov. V suchých rokoch sa rozdiel medzi hybridmi rapídne zväčšuje a  môže byť aj 30 – 40 percentný.“

Produktový manažér ďalej odporučil hybridy, ktorým sa darilo v suchých rokoch a ktoré podržia pestovateľa aj v menej priaznivých podmienkach prostredia.

Za úspech v spoločnosti Pioneer považujú, že sa do prvej desiatky najpestovanejších hybridov kukurice na Slovensku (podľa štatistiky spoločnosti Kleffman) dostali až štyri hybridy – PR37N01, P0017, P9606, P8000 a celkovo v prvej pätnástke je sedem hybridov z portfólia spoločnosti.

Výkon a stabilita

Stredne skorý segment zrnových kukuríc reprezentuje trojlíniový hybrid P9025 (FAO 310), ktorý vznikol krížením hybridu 38A79. Je určený pre extenzívne pestovateľské podmienky t. j. nie je prioritne pre vysoké výnosy. Jeho prednosti sú v dobrej prispôsobivosti k horším pestovateľským podmienkam, napríklad aj režimu limitovanej výživy dusíkom. Napriek uvedenému, disponuje výnosovým potenciálom, ktorý preukázal v minulom roku, keď dosiahol na neďalekom podniku Korpod, s.r.o. Lesenice úrodu až 11,1 tony zrna z hektára.

Vo veľmi skorom segmente pre nasledujúcu sezónu prináša spoločnosť Pioneer štyri novinky, z toho tri sú veľmi skoré univerzálne hybridy kukurice určené do zemiakárskej a repnej výrobnej oblasti, predovšetkým na siláž a P9074, ako jedinú novinku pre pestovanie na zrno, určenú do kukuričnej výrobnej oblasti, respektíve globálnejších kontinentálnych podmienok.

V minulom roku hybrid P9074 (FAO 310) presvedčil pestovateľov skorosťou a veľmi dobrými zberovými vlhkosťami. ÚKSÚP-om bol registrovaný po dvoch rokoch skúšok s dosiahnutou priemernou úrodou zrna 13,15 tony z hektára. Je to kontinentálny typ hybridu, t. j. špeciálne určený pre podmienky strednej Európy, v ktorých znáša stres zo sucha pri kvitnutí a vysokých teplôt pri nalievaní zrna. Hybridy tohto typu vytvárajú nižšie rastliny, ktoré prioritne smerujú energiu do budovania veľkých, plne ozrnených šúľkov. Sem patria aj ďalšie dva hybridy P0023 a P9903 – taktiež vytvárajú veľké, nižšie nasadené šúľky. Hybrid P9074 dosahuje vyšší výnos, ako odchádzajúca generácia hybridov P9175 a P9578.

Napriek uvedenému je P9578 (FAO 320) stále pestovateľsky zaujímavý a to pravidelným nasadzovaním dvoch šúľkov a výškou dosahovaných úrod. V minulom roku obsadil na verejnom zbere v Orávke tretie miesto s úrodou 13,7 tony zrna z hektára a 22 percentnou zberovou vlhkosťou. Habitusom je síce menej atraktívny, ale ide o veľmi úrodný hybrid. Produktový manažér ho odporúča predovšetkým do suchých podmienok.

Systém EnClass

V priebehu troch rokov priniesol Pioneer na trh veľký počet hybridov. V tomto roku sú to najmä skoré materiály, oproti minulému, kedy obnovovali sortiment v stredne neskorom a neskorom segmente FAO 400.

„Nová generácia, oproti tej predchádzajúcej, lepšie toleruje vnútrozemské podmienky. Pre pestovateľa je zaujímavé aj úrodové zlepšenie nových hybridov, čo je zhruba o 300 až 700 kilogramov zrna viac v závislosti od skorostného segmentu,“ uviedol p. Jakubec.

V spoločnosti majú vybudovaný systém EnClass, ktorý umožňuje zatriediť hybridy do konkrétnych podmienok podľa toho, aké pestovateľské stresy sa v danej lokalite objavujú najčastejšie, či je to stres z chladu alebo sucha pri vzchádzaní, alebo stres zo sucha či tepla v období kvitnutia a nalievania zrna.

„Systém EnClass je založený na zbere dát na každej sledovanej parcele, kde máme umiestnenú meteo stanicu, doplnený o presnú charakteristiku pôd, čo komprimujeme s fyziológiou vývoja kukurice v konkrétnych podmienkach,“ uviedol P. Jakubec a k vlastnému zatriedeniu hybridov dodal: „Stanovujeme si spoločný cieľ, napr. odpovedať na otázku ktorým hybridom sa darilo, ak v danej lokalite bolo v období kvitnutia napr. nad 35 °C a tieto teploty trvali viac ako tri dni. Porovnáme reakcie hybridov a identifikujeme tie, ktoré najlepšie zvládli uvedené podmienky. Tento systém, špecifikuje hybridy, ich vhodnosť do určitých lokalít, do konkrétnych pestovateľských podmienok.“

Nosné hybridy

„Ak by som mal pestovateľom odporučiť hybrid, ktorý úspešne odolal tohtoročným extrémnym podmienkam prostredia, tak je to P9241 (FAO 350),“ uviedol P. Jakubec a dodal: „Ide o nosný materiál tejto skorostnej skupiny, ktorý je zároveň aj najpredávanejším hybridom spoločnosti Pioneer v tomto roku popri PR37N01.“ Slová produktového manažéra potvrdzujú dosiahnuté ekonomické výsledky v minulom roku, kedy sa tržbami – 1238 eur na hektár umiestnil ako druhý v okolí Rimavskej Soboty. V ekonomike pestovania bol prvý v Trnavskom, Dunajsko-stredskom, Galantskom a Trenčianskom regióne. Pestovatelia ho ocenia v podmienkach sucha a tepla, v ktorých dokáže vytvárať veľké, dobre vyvinuté zrná. Ľahko otvára listene, čím veľmi dobre uvoľňuje vodu zo šúľkov a zrna. Vyznačuje sa aj dobrou toleranciou proti vijačke kukuričnej. V spoločnostiach Agroris, s. r. o. Rimavská Sobota a Agro Tomašová, a. s. dosiahol minulý rok priemerné úrody 12,5 tony zrna z hektára. Prednosťou hybridu P9241 je aj rýchly rast a vývin, skoré dozrievanie a uvoľnenie poľa, umožňujúc tak sejbu pšenice ozimnej.

Ďalším zaujímavým materiálom je P9486 (FAO 360), označený ako Experimental, vyznačujúci sa nižšie nasadenými, plne ozrnenými šúľkami s veľkým, dobre vyvinutým zrnom. „V Maďarsku v štátnych odrodových skúškach dosiahol dva roky po sebe mimoriadne výsledky, kedy prekonal všetky hybridy vo svojej skorostnej skupine o 570 kilogramov (2012) a v ďalšom roku dosiahol o 380 kilogramov zrna z hektára viac, ako priemerná úroda štandardov,“ hodnotil produktový manažér. Darilo sa mu najmä tam, kde bolo najväčšie sucho a teplo. Ekonomiku pestovania umocňuje dobrý pomer úrody a zberovej vlhkosti.

Pozornosť pestovateľov si získal aj P9606 (FAO 380). V minulom roku v Orávke v rámci verejného zberu dosiahol druhé miesto s 13,8 tonami zrna z hektára. Čo sa týka ekonomických výsledkov, dostal sa do čela pätice najlepších hybridov kukurice s tržbami 1240 eur z hektára. Podľa spoločnosti Kleffman, je to štvrtý najpredávanejší hybrid kukurice na Slovensku. Rýchly počiatočný rast ho predurčuje na skoré sejby, rastliny sa vyznačujú výrazným stay-greenom. Vytvára veľké atraktívne šúľky s o niečo viac zvierajúcimi listeňmi. Špecifikom je vyššia citlivosť na vijačku kukuričnú. Pre určitých pestovateľov má výhodu vo svojej univerzálnosti t. j. môže sa pestovať na zrno, aj na siláž (vyšší, dobre olistený typ).

PR37N01 je podľa štatistiky spoločnosti Kleffman najpredávanejším hybridom kukurice v tomto roku na Slovensku a Maďarsku. Jeho prednosťou nie je ani tak rekordný výnos, ako výnimočná úrodová stabilita v rôznorodých podmienkach. Waxy verzia s vysokým obsahom amylopektínu tohto hybridu je P9718E, zaregistrovaná po jednom roku registračných skúšok na ÚKSÚP-e s úrodou 10,23 tony zrna z hektára. Čo sa týka úrod v minulom roku v tomto regióne PR37N01 atakoval hranicu 13 ton zrna z hektára.

Nástup novej generácie

Hybridy novej genetiky spoločnosti Pioneer zo skupiny Optimum® AQUAmax® – P0023, P9903 sa vyznačujú kompaktnejším, nižším vzrastom, tvorbou veľkých valcovitých šúľkov. Sú prioritne určené pre podmienky kontinentálnej klímy, veľmi dobre znášajú sucho počas kvitnutia a nalievania zrna. Sú to genotypy, ktoré lepšie hospodária s pôdnou vlahou, vyznačujú sa vyššou produkciou sušiny, než iné materiály. Obidva hybridy skoro kvitnú, lepšie uvoľňujú vodu, disponujú dobrým zdravotným stavom a patria k najvýkonnejším hybridom v skupine FAO 400. P0023 vyhral minuloročný zber v Orávke a v tržbách s 1238 eur na hektár sa umiestnil na druhom mieste.

Na výrobu siláže je určený P0017, ktorý sa vyznačuje najsilnejším stay-greenom z pomedzi všetkých hybridov spoločnosti Pioneer, čo bolo viditeľné aj v pokuse v Orávke na konci októbra. Jeho prednosťou je dobrá prispôsobivosť rôznym podmienkam prostredia.

Stredne neskorý sortiment hybridov zastupuje PR36V52 s hrubým šúľkom, červenkastou farbou zrna a nápadne širokými listami. Pestuje sa najmä v okrese Dunajská Streda, kde dosahuje nadpriemerné úrody zrna.

P9911 je minuloročná novinka zo skupiny hybridov Optimum® AQUAmax®. Vyznačuje sa nadpriemernými úrodami, tvorbou dobre vyvinutého zrna s tvrdšou, do oranžova sfarbenou korunkou. Toleranciu voči hubovým chorobám preukázal v minulom, na zrážky bohatšom roku, kedy tento hybrid patril k najzdravším.

Skupinu hybridov Optimum® AQUAmax® dopĺňajú dva neskoré materiály P0216 a P0412 s najvyšším úrodovým potenciálom v rámci predávaného portfólia na Slovensku.

Rýchlosť a presnosť

Spolupráca firiem PARTNER – vetagro, spol. s r. o. a Pioneer HI-Bred vyústila do projektu zatiaľ jediného mobilného krmovinárskeho laboratória na Slovensku, ktorého cieľom je poskytnúť pestovateľom kukurice rýchle a presné informácie formou expresných laboratórnych rozborov zameraných na vyhodnotenie a určenie optimálneho termínu zberu kukurice a rozboru siláže s cieľom spresniť výživu a kŕmenie kráv.

„Našim zákazníkom chceme poskytnúť nielen naše produkty, ale aj pridanú hodnotu vo forme laboratórnych rozborov priamo na mieste,“ uviedol Ing. Ján Poláček zo spoločnosti PARTNER – vetagro, spol. s r. o. a k samotnej činnosti mobilného laboratória dodal: „Dokážeme urobiť rozbor kukurice, ale aj inej krmoviny ešte pred zberom a  pestovateľovi tak pomôžeme určiť najvhodnejší termín zberu. Následne, ak už je siláž hotová – vyfermentovaná, odoberieme vzorku priamo na farme zákazníka a vyhotovíme laboratórny rozbor. Na základe exaktných výsledkov rozboru môže výživár vypočítať kŕmnu dávku pre kravy.“

Základom presnosti merania je kvalitné meracie zariadenie – NIR spektrometer, vyrobený popredným nemeckým výrobcom optických zariadení ZEISS. Prístroj pracuje na princípe spektrofotometrie, preto dokáže vyhodnotiť vzorky či už rastlín, alebo siláže v krátkom čase a vzorku nie je ani potrebné sušiť.

„Laboratórny rozbor v klasickom laboratóriu trvá minimálne týždeň, my ho vieme urobiť v priebehu jednej hodiny, čo je pre poľnohospodára veľká výhoda, najmä pre určenie optimálneho termínu zberu. Vyhodnocuje sušinu, pH, dusíkaté látky, vlákninu, NDF, ADF, cukry, popol, škrob, tuk, stráviteľnosť organickej hmoty, frakcie vlákniny, kyselinu mliečnu, octovú a maslovú,“ informoval J. Poláček a k výstupu z analýzy dodal: „Výsledkom je protokol o analýze vzorky s nameranými parametrami, na základe ktorých sa vie pestovateľ ľahšie rozhodnúť a určiť najvhodnejší termín zberu kukurice na siláž.“

Pozitívny dopad pre pestovateľa to má aj z hľadiska organizácie prác a to v lepšom naplánovaní zberu.

Vyhodnotenie zberu

„V týchto podmienkach majú neskoré zrnové hybridy zelené pevné steblo, sú to vysoké rastliny, ktoré dokážu využiť zrážky prichádzajúce v závere vegetácie pre zvýšenie HTZ, čo vidieť na výnose,“ hodnotil M. Jakubec, zároveň vyzdvihol štvrté miesto hybridu P9241, ktorý sa tým stal suverénnym víťazom medzi skorými a stredne skorými hybridmi s dosiahnutou úrodou 9,88 ton zrna z hektára (prepočet na 14 percentnú vlhkosť), zberová vlhkosť bola 20,7 percenta. Tento hybrid skorým kvitnutím unikol vysokým teplotám, ktoré prišli v júli.

P9486 označený ako Experimental, dokázal svoju perspektívnosť úrodou 9,37 ton zrna z hektára a zberovou vlhkosťou 20,3 percenta. Najvyššie zberové vlhkosti mali waxy kukurice, o 2 – 3 percentá v porovnaní s hybridmi rovnakej skorostnej skupiny, 38A75 – 22,9 percenta a P9718 – 24,1 percenta, čo je ale pre hybridy s vyšším obsahom amylopektínu normálne.

Víťazom s Optimum® AQUAmax®

Na prvých troch miestach sa umiestnili hybridy s technológiou Optimum® AQUAmax® , ktoré dosiahnutou úrodou atakovali a prekonali desať tonovú úrodu zrna z hektára. Tretí v poradí sa umiestnil neskorý hybrid P9911 s 9,94 ton zrna z hektára a 24,6 percentnou vlhkosťou. Ako druhý skončil veľmi neskorý hybrid P0412 s úrodou 10,12 ton zrna z hektára a 24,8 percentnou vlhkosťou. Víťazom pokusov v Orávke sa v tomto roku stal neskorý hybrid P0216 s dosiahnutou úrodou 10,24 ton zrna z hektára a 24,7 percentnou vlhkosťou.

Najpredávanejší zrnový hybrid na Slovensku (zdroj Kleffman) PR37N01 sa umiestnil na šiestom mieste s dosiahnutou úrodou 9,28 ton zrna z hektára a zberovou vlhkosťou 24,2 percenta. Nad hranicu deviatich ton zrna z hektára sa zo sedemnástich hybridov dostalo osem, ďalšie štyri atakovali uvedenú hranicu. Najnižšia dosiahnutá úroda bola 7,78 ton zrna z hektára.

Kukurice novej generácie s technológiou Optimum® AQUAmax® pestovateľskými výsledkami deklarovali svoje prednosti, ako je prispôsobivosť, odolnosť voči stresom prostredia, úrodová stabilita a celkovo vyšší výkon aj v takých podmienkach, aké panovali v tomto roku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *