Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Zakladanie porastov jačmeňa jarného a pšenice jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

Poľnohospodárska pôda je zložitá dynamická sústava biologického charakteru pôsobiaca v krajinnom priestore a jej obrábanie má tiež biologický charakter. Toto obrábanie sa realizuje v zložitej sústave krajinného priestoru, je ovplyvňované mnohými faktormi pôdnych a poveternostných podmienok prostredia i činnosťou človeka.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Predpoklady pre dosiahnutie optimálnych úrod jačmeňa jarného

V posledných desaťročiach sa pri výskume, do akej miery je obrábanie pôdy pri pestovaní plodín v rozličných pôdno-klimatických podmienkach potrebné, získalo veľa nových a cenných vedeckých poznatkov. Zdokonalili sa tiež technické prostriedky na obrábanie pôdy. V súlade s týmito poznatkami sú konvenčné systémy obrábania prehodnocované a perspektívne nahrádzané spôsobmi novými,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Inovácie v pôdohospodárstve a potravinárstve

V sektore poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva a vodného hospodárstva je k dispozícii veľké množstvo inovácií z rôznych oblastí. Ponúkajú sa riešenia programované pre agronómiu, šľachtenie, vertikálne poľnohospodárstvo, zootechniku, biologické a technologické potupy, ochranu prírody, ekonomické, digitálne, organizačné a výrobkové inovácie. Ďalším cieľom inovácií v agrosektore je transformácia výrobných a spracovateľských technológií...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Aktuálne inovačné trendy poľnohospodárskych technológií

Všeobecným trendom dnešnej doby je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác pri zachovaní alebo dokonca znižovaní vynakladaných nákladov. Poľnohospodárstvo sa tomuto trendu prispôsobuje tiež, a tak sa stále viac objavujú moderní farmári či podniky, ktorí s obľubou využívajú najmodernejšie riešenia pre zefektívnenie svojej výroby. Na tieto požiadavky sú nútení reagovať výrobcovia, ktorí...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Možnosti zakladania krmív v chovoch HD

Zabezpečenie pravidelného zásobovania objemovými krmivami patrí takmer ku každodennej činnosti vo všetkých chovoch hovädzieho dobytka, ako aj niektorých ďalších skupín hospodárskych zvierat. V intenzívnych chovoch sa stretneme najmä so zakladaním a dávkovaním rôznych druhov konzervovaných objemových krmív doplnených o energeticky bohatšie komponenty. U menej výkonných stád sa často dávkuje iba...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa