Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Aká je nákazová situácia v našich chovoch?

Podľa výsledkov monitoringu výskytu nákazlivých chorôb zvierat a veterinárnych prehliadok v slovenských chovoch a bitúnkoch je aktuálna nákazová situácia vcelku priaznivá. Ako to vyzerá v chovoch jednotlivých hospodárskych zvierat, na to nám odpovedal prof. MVDr. Jozef BÍREŠ, DrSc., ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba

Teploty pri sušení zrnín

Hlavnou požiadavkou pre zachovanie dlhodobej kvality a nutričnej hodnoty zrnín je vhodná vlhkosť materiálu a jeho šetrné uskladnenie vo vhodnom prostredí. Dosiahnutie vhodnej vlhkosti tak musí byť dosiahnuté za podmienok, kedy negatívne neovplyvníme jednak požadované vlastnosti sušených materiálov, tak aj požadovanú dobu ich skladovania. Pozornosť je potrebné venovať teplotám, a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Ošetrovanie a skladovanie osív

Zberová zrelosť obilnín určených na osivo je charakterizovaná skončením ukladania rezervných látok v zrne. Odrodové rozdiely v procese dozrievania a ich zberová stabilita sú dôležitým ukazovateľom pre postup a organizáciu zberových prác. Termín zberu závisí aj od ekologických podmienok a stavu porastu. Predčasným zberom sa znižuje úroda, pretože sa ešte...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Vplyv biokalu na produkciu a kvalitu trávneho porastu

Výrazný pokles výroby organických hospodárskych hnojív posúva do popredia rôzne alternatívne formy využívania hospodárskych odpadov organického pôvodu so zámerom riešiť deficit organickej hmoty v pôde a udržať pôdnu úrodnosť na požadovanej úrovni. Jednou z možností, je využitie digestátu – biokalu, odpadu po kontinuálnej fermentácii živočíšnych a rastlinných odpadov, ktorej cieľom...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Preemergentná ochrana rastlín pomocou herbicídov

Preemergentná aplikácia herbicídnych prípravkov na ochranu rastlín je aplikácia vykonaná pred vzídením plodiny aj burín po sejbe, spravidla do troch dní od vykonania sejby. Aktuálne sa preemergentná aplikácia herbicídov bude vykonávať po sejbe ozimných olejnín (kapusta repková pravá) a potom neskoršie po sejbe hustosiatych ozimných obilnín (pšenica letná forma ozimná,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Efektívne spôsoby ochrany poľných plodín

Súčasnú poľnohospodársku výrobu si nemožno predstaviť bez využívania integrovanej ochrany rastlín pred chorobami, škodcami a burinami. Popri mechanických a preventívnych spôsoboch regulácie škodlivých činiteľov, významnú úlohu v nej zohrávajú chemické prípravky. Nehľadiac na cenu chemických preparátov, určených na ošetrovanie poľných kultúr, je ich používanie najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom ochrany rastlín...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Systém obrábania pôdy vo viniciach a sadoch

Moderné pestovanie viniča hroznorodého a ovocných stromov je založené na systéme komplexnej realizácii kvality. Tá začína výberom vhodnej lokality, prípravou pozemku a jeho infraštruktúrou, výsadbou odrôd a dokonalou starostlivosťou o tieto náročné trváce kultúry. Potom môže nasledovať zber, vhodné uskladnenie a spracovanie produkcie. Pestovateľská technológia je flexibilný sled operácií prispôsobený...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Chemická ochrana v sadoch a viniciach

Požiadavky na ochranu životného prostredia sa stále silnejšie presadzujú nielen v poľnohospodárstve, ale aj vo všetkých súvisiacich oblastiach. V oblasti ovocinárskej a vinohradníckej výroby predstavujú ochranárske zásahy významnú súčasť technológie pestovania. Rozmanitosť pestovaných druhov si preto vyžaduje celý rad používaných prístupov a metód.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa