Celoslovenské dni poľa 2017

Celoslovenské dni poľa 2017, otvorenie výstavy