Ekologický versus konvenčný chov dobytka

V Európe i u nás je ekologické poľnohospodárstvo (EP) uznávanou metódou, ktorá predstavuje alternatívu ku konvenčnému modelu hospodárenia. Hlavné princípy EP spočívajú v dlhodobej udržateľnosti, ohľaduplnosti k prírode i chovaným zvieratám.

Chov hovädzieho dobytka predstavuje základ zmiešaných hospodárstiev s rastlinnou i živočíšnou produkciou a podnikov zameraných na údržbu a využívanie trávnych porastov. Má tak nezastupiteľný význam pre väčšinu ekologicky hospodáriacich podnikov. Význam produkcie biomasy nespočíva len v produkcii kvalitných potravín, ale napr. tiež v možnosti hospodárenia v menej priaznivých oblastiach. Väzba chovu dobytka na objemové krmivá, trvalé trávne porasty (TTP) a produkciu maštaľného hnoja zaisťuje multifunkčnosť poľnohospodárstva, ktorá spočíva i v prínose takého hospodárenia pre pestrosť krajiny a jej ráz. Cieľom tohto článku je zhodnotiť ekologický chov dobytka a produkciu a spotrebu mäsa v ČR v rokoch 2011 – 2015. Ďalej potom porovnať ekonomiku, t. j. nákladovosť, výnosy a rentabilitu, produkciu mäsa v ekologickom a konvenčnom systéme hospodárenia.
Podľa údajov zverejnených Svetovou organizáciou pre výživu (FAO) je dobytok jedným z najrozšírenejších druhov hospodárskych zvierat a súčasne významným zdrojom mäsa. V roku 1990 bol odhadovaný stav celosvetovo chovaného dobytka 1 445 mil. kusov. Tento početný stav sa do roku 2012 zvýšil na 1 684 mil. kusov, t. j. o 16,5 %. V tom istom roku bolo podľa FAO vyprodukovaného 67 tis. ton hovädzieho mäsa, t. j. 22,2 % podiel celosvetovej produkcie mäsa.
Podľa Eurostatu bolo v štátoch Európskej únie v roku 2012 chovaných cca 87 297 tis. kusov dobytka, pričom najvyšší počet zvierat (19 052 tis. kusov) bol chovaný vo Francúzsku. V uvedenom roku bolo v štátoch EÚ vyprodukovaných 7 579 tis. ton hovädzieho mäsa, pričom najvyššia produkcia bola zaznamenaná vo Francúzsku (1 477 tis. ton) a Nemecku (1 140 tis. ton). Na území Českej republiky prebehlo založenie prvých stád mäsového dobytka až po roku 1990 (Falta; Chládek, 2015). Od tohto roku zaznamenávajú stavy mäsového dobytka každoročný nárast. Počty kráv bez trhovej produkcie mlieka (KBTPM) sa navýšili z pôvodných 20 tis. kusov v roku 1990 (Kvapilík; Kohoutek 2009) na 204 tis. kusov v roku 2015 (Kvapilík a kol. 2016). Produkcia hovädzieho mäsa na území ČR činila 68,3 tis. ton. Nárast stavov mäsového dobytka možno pripočítať najmä skutočnosti, že v mnohých oblastiach je chov KBTPM najľahším spôsobom zachovania živočíšnej produkcie (Falta; Chládek, 2015).

Viac sa možno dočítať v článku Ing. Jany Peterkovej z Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 13.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *