07.01.2014 | 06:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EÚ posilňuje význam partnerov pri plánovaní a čerpaní finančných prostriedkov

Európska komisia (EK) dnes prijala takzvaný európsky kódex správania podľa zásady partnerstva. Cieľom je uľahčiť spoločné využívanie informácií, skúseností, výsledkov a osvedčených postupov v programovom období 2014–2020 a pomôcť pri zabezpečovaní efektívneho vynakladania finančných prostriedkov.

Spoločný súbor noriem na zlepšenie konzultácií, účasti a dialógu sa týka partnerov, ako sú regionálne, miestne, mestské a iné orgány verejnej moci, odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie počas plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia projektov financovaných prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Tieto fondy zahŕňajú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).
Európsky kódex správania podľa zásady partnerstva od členských štátov EÚ vyžaduje, aby posilnili spoluprácu medzi svojimi vnútroštátnymi orgánmi poverenými vynakladaním prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ a partnermi na strane projektu s cieľom uľahčiť spoločné využívanie informácií, skúseností, výsledkov a osvedčených postupov v programovom období 2014–2020 a tým pomôcť pri zabezpečovaní efektívneho vynakladania týchto prostriedkov.
"Chceme zabezpečiť, aby členské štáty pracovali v konštruktívnom partnerstve so zástupcami zainteresovaných strán na plánovaní a vykonávaní programov, ktoré využívajú európske štrukturálne a investičné fondy, aby sa tak maximalizoval vplyv týchto prostriedkov," uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.
Členské štáty by mali implementovať zásadu partnerstva, čo znamená, že budú musieť zabezpečiť transparentnosť pri výbere partnerov zastupujúcich regionálne, miestne a iné verejné orgány, sociálnych a hospodárskych partnerov a tiež subjektov zastupujúcich občiansku spoločnosť, ktorí budú vymenovaní za členov monitorovacích výborov programov.
Okrem toho členské krajiny by mali poskytnúť partnerom primerané informácie a dostatok času ako nevyhnutný predpoklad riadneho konzultačného procesu, zabezpečiť, aby sa partneri účinne zapájali do všetkých fáz procesu, čiže od prípravy cez realizáciu až po monitorovanie a hodnotenie všetkých programov.
Od národných vlád sa tiež očakáva, že v rámci tohto procesu budú podporovať budovanie kapacít partnerov na zlepšenie ich schopností a zručností vzhľadom na ich aktívne zapájanie sa do procesu a vytvárať platformy pre vzájomné informovanie a výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.
V nariadení EK sa stanovujú zásady, ktoré musia členské štáty uplatňovať, ale zároveň sa im ponecháva dostatočná flexibilita pri spresnení praktických podrobností zapájania príslušných partnerov do rôznych etáp tvorby programov.
Nové pravidlá majú formu právne záväzného a priamo uplatniteľného nariadenia EK (delegovaný akt) a preto posilnia požiadavku partnerstva obsiahnutú v článku 5 nariadenia o spoločných ustanoveniach pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond na obdobie 2014-2020.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down