07.07.2022 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontroly v chovoch hospodárskych zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) robila verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2021. Výročnú správu tejto rozpočtovej organizácie predložil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Cieľom úradných kontrol identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat (HZ) bolo zistenie nedodržiavania platnej legislatívy v označovaní zvierat, vedení registrov na farmách, zasielaní hlásení a dokladov k presunu v stanovenom termíne.
K 1. 1. 2021 bolo v SR evidovaných 449 965 kusov živého hovädzieho dobytka v 14 411 chovoch, 8 000 chovov ošípaných s 544 095 zvieratami a počet chovov s ovcami a kozami 14 366 s 325 411 zvieratami, počet chovov s koňovitými zvieratami bol 5 788 s 15 194 koňovitými zvieratami.

  • Hovädzí dobytok (HD):Veterinárni inšpektori skontrolovali 518 chovov HD. Bolo vykonaných 525 úradných kontrol na identifikáciu a registráciu HD na mieste a 19 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 38 462 ks v kontrolovaných chovoch bolo skontrolovaných 35 392 zvierat. Na odstránenie zistených nedostatkov boli v 37 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 394 zvierat a v 58 prípadoch boli uložené pokuty. Z výsledkov kontrol sa najčastejšie chyby a nedostatky týkali nahlasovania presunov, narodenia a smrti a nedostatkov v individuálnom registri, v identifikácii a v pasoch.
  • Ošípané: Vykonaných bolo 378 úradných kontrol zameraných na plnenie požiadaviek na registráciu chovov a identifikáciu zvierat v 373 chovoch ošípaných a 15 dodatočných kontrol. Počas kontrol bolo z celkového počtu 24 859 ks ošípaných na farmách skontrolovaných 5 875 ks, pri dodatočných kontrolách 169 ks. Na základe zistených nedostatkov boli v 31 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 380 ošípaných a v 53 prípadoch bola uložená pokuta. Chyby a nedostatky sa týkali najmä nahlasovania presunov, narodenia, smrti a presunov, nedostatky v registri a v identifikácii.
  • Ovce, kozy: V chovoch malých prežúvavcov bolo vykonaných 468 úradných kontrol identifikácie a registrácie oviec a kôz v 422 chovoch s tiež 37 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 28 865 oviec a kôz chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 13 361 ks. Na základe výsledkov kontrol a zistených nedostatkov boli v 83 chovoch uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali 1623 zvierat a v 68 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu. Nedostatky sa týkali najmä nezrovnalostí v záznamoch individuálneho registra v chove, v zistení nesúladu v súvislosti s identifikáciou oviec a kôz, neoznámení presunov a anomálií v súvislosti s dokladom presunu.
  • Koňovité: V chovoch koňovitých bolo vykonaných 154 úradných kontrol identifikácie a registrácie v 151 chovoch a 17 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 694 koňovitých chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 680 ks. Na základe zistených nedostatkov boli v 27 chovoch uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali 116 zvierat a v 10 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu. Najviac nedostatkov sa týkalo individuálnych registrov, chýb pri nahlasovaní úhynu, utratenia, zabitia, straty, kastrácie, prvotnej registrácie, nedostatkov v pasoch, v identifikácii zvierat a chýb pri nahlasovaní presunov a zmeny vlastníka.

    Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 28.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down