15.06.2023 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontroly v chovoch hospodárskych zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) zverejnila verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2022. Výročnú správu tejto rozpočtovej organizácie predložil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Cieľom úradných kontrol identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat (HZ) je zistenie dodržiavania, resp. porušovania platnej legislatívy v označovaní zvierat, vedení registrov na farmách, zasielaní hlásení a dokladov k presunu v stanovenom termíne.
K 1. 1. 2022 bolo v SR evidovaných 434 560 ks živého hovädzieho dobytka v 13 644 chovoch, 500 771 ošípaných v 8 603 chovoch, 319 437 oviec a kôz v 14 371 chovoch a 16 004 koňovitých zvierat v 6 060 chovoch. Celkovo bolo 30 zberných stredísk na zhromažďovanie hospodárskych zvierat, 150 sprostredkovateľov nákupu a exportérov, 136 bitúnkov a 4 aktívne spracovateľské závody vedľajších živočíšnych produktov.

  • Hovädzí dobytok (HD): Veterinárni inšpektori skontrolovali 660 chovov HD - 662 úradných kontrol na identifikáciu a registráciu HD na mieste a 17 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 54 286 ks v kontrolovaných chovoch skontrolovali 47 499 zvierat. Na odstránenie zistených nedostatkov boli v 29 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 289 zvierat a v 55 prípadoch boli uložené pokuty. Z výsledkov kontrol sa najčastejšie chyby a nedostatky týkali nahlasovania presunov, narodenia a smrti a nedostatkov v individuálnom registri, v identifikácii a v pasoch.
  • Ošípané: Vykonaných bolo 367 úradných kontrol zameraných na plnenie požiadaviek na registráciu chovov a identifikáciu zvierat v 366 chovoch ošípaných a 6 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 26 492 kusov ošípaných na farmách bolo skontrolovaných 16 847 ks, pri dodatočných kontrolách 189 ks. Na základe zistených nedostatkov boli v 25 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 401 kusov ošípaných a v 45 prípadoch bola uložená pokuta. Chyby a nedostatky sa týkali najmä nahlasovania presunov, narodenia, smrti a presunov, nedostatkov v registri a v identifikácii.
  • Ovce, kozy: V chovoch malých prežúvavcov inšpektori urobili 548 úradných kontrol identifikácie a registrácie oviec a kôz v 503 chovoch a 17 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 35 943 oviec a kôz chovaných na kontrolovaných farmách skontrolovali 15 881 ks. Na základe výsledkov boli v 92 chovoch uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali 1 494 zvierat a v 59 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu. Nedostatky sa týkali najmä neoznámenia presunov, nezrovnalostí v záznamoch individuálneho registra v chove, zistenia nesúladu v súvislosti s identifikáciou oviec a kôz a anomálií v súvislosti s dokladom presunu.
  • Koňovité: V chovoch koňovitých bolo vykonaných 157 úradných kontrol identifikácie a registrácie v 154 chovoch a 6 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 778 koňovitých chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 757 ks. Na základe zistených nedostatkov boli v 15 chovoch uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali 62 zvierat a v 7 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu. Nedostatky sa týkali najmä identifikácie zvierat a chýb pri nahlasovaní presunov a zmeny vlastníka, nezrovnalostí v individuálnom registri a v pasoch a pri nahlasovaní úhynu, utratenia, zabitia, straty, kastrácie a prvotnej registrácie.

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 24.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down