14.06.2024 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nedostatky v chovoch hospodárskych zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) zverejnila verejný odpočet za rok 2023. Výročnú správu tejto organizácie predložil MVDr. Martin Chudý, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Cieľom úradných kontrol bolo dodržiavanie platnej legislatívy v označovaní zvierat, odhaľovanie nedostatkov súvisiacich so správnou identifikáciou a registráciou zvierat, kontrola vedenia registrov na farmách, systém zasielaní hlásení a dokladov k presunu v legislatívne stanovenom termíne zo strany chovateľov/podnikateľských subjektov.
K 1. 1. 2023 bolo v SR evidovaných 438 637 kusov živého hovädzieho dobytka v 14 182 chovoch, 398 945 ošípaných v 3 239 chovoch, 331 624 oviec a kôz v 15 688 chovoch, 16 969 koní v 6 652 chovoch.
Počet aktívnych zberných stredísk na zhromažďovanie hospodárskych zvierat bol 30, počet aktívnych sprostredkovateľov nákupu a exportérov bol 153, počet aktívnych bitúnkov bol 135 a počet aktívnych spracovateľských závodov vedľajších živočíšnych produktov bol 4.

Zistené nedostatky a chyby

Z výsledkov kontrol vykonaných v chovoch hovädzieho dobytka sa najčastejšie nedostatky a chyby týkali nahlasovania presunov, narodenia a úhynu zvierat, ako aj vedenia záznamov - nedostatkov v individuálnom registri, identifikácii a nedostatkov v pasoch.
V chovoch ošípaných sa najväčšie chyby zistili pri nahlasovaní narodenia, úhynu a presunov, v registri a v identifikácii. V chovoch oviec a kôz sa nedostatky týkali najmä neoznámenia presunov, nezrovnalostí v záznamoch individuálneho registra v chove, zistení nesúladu v súvislosti s identifikáciou oviec a kôz a anomálií v súvislosti s dokladom presunu.
Veterinárni inšpektori vlani skontrolovali 743 chovov hovädzieho dobytka, ktorí vykonali 747 úradných kontrol na identifikáciu a registráciu HD na mieste a 45 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 24 519 ks HD v kontrolovaných chovoch skontrolovali 22 898 zvierat. Na odstránenie zistených nedostatkov boli v 65 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 954 zvierat a v 154 prípadoch boli uložené pokuty.
Vykonaných bolo aj 354 úradných kontrol zameraných na plnenie požiadaviek na registráciu chovov a identifikáciu zvierat v 354 chovoch ošípaných a 17 dodatočných kontrol. Z počtu 10 469 ks ošípaných na farmách bolo skontrolovaných 3 657 ks; pri dodatočných kontrolách 96 kusov. Na základe zistených nedostatkov boli v 50 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 601 ks ošípaných a v 85 prípadoch bola uložená pokuta.
V chovoch malých prežúvavcov bolo vykonaných 756 úradných kontrol identifikácie a registrácie oviec a kôz v 809 chovoch a 58 dodatočných kontrol. Z počtu 36 300 oviec a kôz chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 15 122 ks. Na základe výsledkov boli v 126 chovoch uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali 1637 zvierat a v 169 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu. V chovoch koňovitých bolo v roku 2023 vykonaných 170 úradných kontrol v 168 chovoch a 12 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 774 koňovitých chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 749 ks. V 21 chovoch boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali 57 zvierat a v 12 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu.

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down