Manažment raticovej zveri v kontexte požiadaviek spoločnosti

V dnešnej človekom zmenenej kultúrnej krajine prebral sám človek zodpovednosť za jej stav. Je zodpovedný za zachovanie životaschopných populácií pôvodných živočíšnych a rastlinných druhov. Jedným z pretrvávajúcich problémov je nízka biodiverzita v poľnohospodárskej krajine, kde na pleciach poľnohospodárov a poľovníkov ako manažérov krajiny je hľadať riešenia.

Pretrvávajúcim problémom sú vysoké stavy raticovej zveri a škody na lesných aj agrárnych kultúrach. Poľovníci sú vystavení problémom súvisiacim s africkým morom ošípaných u diviakov, ktorý postupuje a ohrozuje okrem iného aj produkciu bravčového mäsa, a tým potravinovú sebestačnosť.
Koexistencia veľkých šeliem s človekom bola dobrá, no po zastavení ich regulácie, v zmysle ponechať to na „prírodu“, vzrástli škody na hospodárskych zvieratách a majetku všeobecne, ako aj na ľudskom zdraví a dokonca aj na životoch. Na Slovensku takmer na dennej báze prinášajú médiá správy o konfliktoch s veľkými šelmami. Je otázne ponechať veci na prírodu, keď už príroda v kultúrnej krajine nie je tou, čo bývala.
Človek ako vrcholový manažér husto osídlenej krajiny stredoeurópskeho priestoru nesie zodpovednosť za zachovanie trvalej udržateľnosti. Nepochopenie zo strany laickej verejnosti vyplýva jednak z nedostatočnej informovanosti o tom, čo poľovníctvo v skutočnosti je a aké funkcie pre spoločnosť plní, a na strane druhej z dôvodu straty priameho kontaktu mestských obyvateľov s vidieckym životom spätým s tradičným chovom zvierat a s tým súvisiacou produkciou potravín živočíšneho pôvodu. Podobné problémy majú aj veľkochovy hospodárskych zvierat a bitúnky. Obyvatelia v mestách nakupujú mäso, mäsové výrobky a polotovary v obchodných reťazcoch, pričom zatvárajú oči pred prirodzenými  súvislosťami medzi chovom živých zvierat - ich usmrtením - produkciou mäsa - a jedlom na tanieri.
Jednou z úloh manažmentu zveri je produkcia zveriny - regionálnej trvalo udržateľnej potraviny vznikajúcej ako produkt poľovníctva pre spoločnosť. Je to významné aj v rámci otázok potravinovej sebestačnosti. Konfrontované sú pritom niektoré otázky, ako napríklad kvalita zveriny vo vzťahu k podmienkam, v ktorých bola vyprodukovaná. V súčasnosti preto orientujeme výskum aj na porovnanie kvality zveriny vyprodukovanej v poľovných revíroch a na farmách, a to z dôvodu, že zver je vystavená odlišným životným podmienkam a aj jatočné telá sú spracovávané v odlišných podmienkach. Posudzujeme výživovú hodnotu zveriny, vhodnosť konzumácie pre zdravie človeka, to znamená, že hodnotíme obsah živín vrátane ťažkých kovov, fyzikálne a technologické vlastnosti, senzorické vlastnosti a mikrobiálnu kvalitu zveriny.
Kvalita zveriny a ďalšie prioritné otázky poľovníctva budú témou VII. ročníka medzinárodnej konferencie v Nitre. Konferenciu sme založili v roku 2008 ako reakciu na otázky a potreby chovateľskej praxe. Transfer poznatkov do praxe bol naviazaný na výskum realizovaný v Medzinárodnom pracovisku výživy a ekológie zveri pri VÚŽV Nitra. Jednotlivé ročníky sa zaoberali prioritnými témami v poľovníctve, farmovom chove a v spoločnosti. Logom konferencie je dojčiaca jelenica s mláďaťom a tento chovateľský symbol sprevádza všetky ročníky.
Ing. MATÚŠ RAJSKÝ, PhD.
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Pozvánka na konferenciu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) - Výskumný ústav živočíšnej výroby (VÚŽV) Nitra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Technická univerzita vo Zvolene a Odbor živočíšnej výroby Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Vás pozývajú na VII. ročník medzinárodnej konferencie: Významné aspekty v chove raticovej zveri – Manažment raticovej zveri v kontexte požiadaviek spoločnosti, ktorá sa bude konať dňa 7. novembra 2024 v Kongresovej sále NPPC - VÚŽV Nitra.  
Tematické okruhy konferencie:

  • Význam manažmentu vo voľných revíroch, v zverniciach a na farmách
  • Zverina (divina) - regionálna trvalo udržateľná zdravá potravina
  • Výživové, fyzikálne a technologické, senzorické a mikrobiálne vlastnosti zveriny (diviny)
  • Výživa zveri a krmivá
  • Zdravie
  • Regulácia zveri, doby lovu
  • Expandujúce druhy
  • Škody na lesných a poľných kultúrach
  • Raticová zver a veľké šelmy
  • Aktuálna legislatíva a zmeny v legislatíve.

Záujemcovia o účasť na podujatí nájdu informácie na webe NPPC: www.nppc.sk/podujatia. Kontakt na gestora podujatia: Ing. Matúš Rajský, PhD., matus.rajsky@nppc.sk, 037 6546 557.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down