Možnosti zakladania krmív v objektoch pre chov HD

Zabezpečenie pravidelného zásobovania objemovými krmivami patrí takmer ku každodennej činnosti vo všetkých chovoch hovädzieho dobytka, ako aj niektorých ďalších skupín hospodárskych zvierat. V intenzívnych chovoch sa stretneme najmä so zakladaním a dávkovaním rôznych druhov konzervovaných objemových krmív doplnených o energeticky bohatšie komponenty. U menej výkonných stád sa často dávkuje iba trávna siláž (senáž), pričom okrem hmoty skladovanej v silážnych žľaboch, vežiach alebo vakoch sa tiež dávkuje hmota lisovaná spravidla do valcových balíkov.

K základným predpokladom dosiahnutia ekonomickej produkcie v chove dobytka patrí dodržiavanie požadovaných parametrov kŕmnej dávky. Aj z tohto dôvodu neustále stúpajú požiadavky na technické prostriedky používané na prípravu a distribúciu krmiva.

Najrozšírenejšou technikou v rámci tzv. mobilných technológií kŕmenia sa v posledných rokoch stali miešacie a kŕmne vozy (MKV), ktoré vedia pripraviť kŕmnu dávku zloženú z viacerých komponentov krmív. Podľa dostupných informačných zdrojov MKV zabezpečujú kŕmenie asi v 95% fariem. V súčasnosti sa však pri kŕmení hovädzieho dobytka využívajú aj rôzne iné spôsoby a technológie so širokou ponukou techniky od jednoduchých rozoberacích a zakladacích zariadení na valcové balíky, až po zložitejšie modely automatických zariadení s možnosťou dávkovania jadrových krmív. Okrem mobilných technológií kŕmenia sa tak už aj u nás objavujú rôzne poloautomatické, prípadne až automatické kŕmne technológie, ktoré sa od seba odlišujú najmä celkovým poňatím konštrukcie a miery automatizácie týchto technológií.

Viac v RN č. 49

S využitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *