11.08.2021 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MPRV pripravuje nový zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdy

Doterajší zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ako aj úprava nájmu poľnohospodárskej pôdy podľa Občianskeho zákonníka by mali byť nahradené úplne novou úpravou. Návrh zákona o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Predbežná informácia bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkové konanie by sa malo začať v októbri.

Legislatívny návrh je podľa MPRV v súlade s programovým vyhlásením vlády. V ňom sa kabinet, okrem iného, zaviazal prepracovať doterajšiu právnu úpravu vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde v súlade s Ústavou SR s cieľom vyvážiť postavenie vlastníkov pôdy voči jej užívateľom.
Zadeklarovať by sa tak mali základné zásady nájmu na poľnohospodárske účely, v zmysle ktorých možno vykladať ostatné ustanovenia zákona. Zaviesť sa majú tiež zásady, že prenechať pôdu do užívania je možné iba na základe nájomnej zmluvy (árendy) uzatvorenej podľa tohto zákona.
Vlastník by mal mať povinnosť zabezpečiť obhospodarovanie vlastnej pôdy. Mal by tak obhospodarovať pôdu vo vlastnej réžii, prenechať pôdu do užívania inému alebo preniesť právo prenechať pôdu do užívania inému na Slovenský pozemkový fond, respektíve Lesy SR za primeranú odplatu.
Zaviesť sa má súčasne nová definícia poľnohospodárskeho pozemku na účely poľnohospodárskej výroby a pri nájme časti pozemku povinnosť grafickej prílohy, prípadne určenia presnej prenajatej výmery. Zvážiť sa plánuje aj zavedenie definície pozemku, ktorý nemožno racionálne užívať. Zriadiť by sa mal tiež inštitút náhradného pozemku a administratívne konanie o jeho vyčlenení, ktoré nahradí súčasnú úpravu podnájomného pozemku.
Od účinnosti zákona sa má zároveň vylúčiť režim podľa Občianskeho zákonníka pri rozhodovaní o hospodárení s poľnohospodárskym pozemkom v katastrálnych územiach, v ktorých nebol vykonaný projekt pozemkových úprav. Agrorezort chce tiež nanovo upraviť práva a povinnosti nájomcov, prenajímateľov a užívateľov náhradných pozemkov.
Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve o nájme. Zrušiť rezort plánuje aj zákonné právo prednostného nájmu, a to aj po pozemkových úpravách, a zakázať dojednanie práva prednostného nájmu v zmluve o nájme.
Upraviť sa má tiež nová minimálna výška nájomného pre rôzne kategórie pozemkov. Zrušiť chce MPRV aj moderáciu výšky nájomného počas trvania nájmu. Doba nájmu a výpovedné lehoty podľa druhu pozemku by sa mali nanovo upraviť.
Zaviesť sa majú aj nové dôvody skončenia nájmu výpoveďou a odstúpením od zmluvy. Rezort tiež napríklad plánuje zaviesť právo prenajímateľa ukončiť nájomný vzťah pri vlastníckych zmenách v osobe nájomcu.
Nájomca by súčasne mal byť povinný na vlastné náklady preukázať prenajímateľovi a odborným inštitúciám, že po skončení nájmu vracia pozemok minimálne v takom stave, v akom ho prevzal na začiatku. Má mať aj povinnosť revitalizovať alebo uviesť do pôvodného stavu zanedbané časti prenajímaného pozemku, tzv. biele plochy, alebo ich so súhlasom vlastníka preradiť do lesnej pôdy.
Agrorezort chce zároveň zriadiť verejnosti dostupný register užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde. Zaviesť by sa malo aj 1- až 2-ročné prechodné obdobie na zosúladenie existujúcich zmlúv o prenechaní pôdy do užívania s novou právnou úpravou.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down