02.01.2020 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Náhodná ťažba dreva na Slovensku sa od 1. januára sprísni

Náhodná ťažba dreva na Slovensku sa od 1. januára sprísni. Parlament 15. októbra 2019 opätovne schválil novelu zákona o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, akceptoval však pripomienky prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Prezidentka mala k novele viaceré výhrady, preto ju vrátila poslancom na opätovné prerokovanie. Vyčítala jej nesúlad s ústavným princípom právneho štátu, ako aj medzinárodnými záväzkami, kritizovala aj prijatie zmien v zákone pozmeňujúcimi návrhmi bez odbornej diskusie. Novela zákona podľa prezidentky zamedzuje verejnosti prístup k informáciám, ako aj zamedzuje účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podľa tzv. Aarhuského dohovoru.
"Schválením viacerých novelizačných bodov zákona dochádza k prehĺbeniu rozporov s týmto záväzkom, a to najmä obmedzovaním práv verejnosti vyjadrovať sa napríklad k ťažbe dreva v procese povoľovacích konaní," uviedla Čaputová. Schválená novela tiež podľa nej bezdôvodne paušálne obmedzuje účasť verejnosti na všetkých rozhodovacích procesoch a súčasne úplne vylučuje účasť verejnosti v prípade prijímania opatrení pri tzv. mimoriadnych udalostiach v lesoch, ktoré umožňujú vykonať výrub.
V nadväznosti na tieto výhrady prezidentka navrhla vypustiť z novely dve konkrétne ustanovenia. Poslanci s tým súhlasili a napokon schválili upravenú verziu novely.
Dôležitou oblasťou, ktorú rieši právna norma, je podľa ministerstva prehodnotenie podmienok vykonávania náhodnej ťažby, pričom sa sprísňuje režim hlásenia vzniku náhodnej ťažby. "V prípade, ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu, je povinnosťou obhospodarovateľa lesa nahlásiť vznik každej náhodnej ťažby orgánu štátnej správy lesného hospodárstva," priblížil agrorezort.
Touto úpravou sa podľa MPRV vytvára predpoklad na celkové sprísnenie uplatňovania náhodnej ťažby a dôslednejšiu kontrolnú činnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny. V nadväznosti na úpravu problematiky náhodnej ťažby a jej nahlasovania sa upravuje spôsob informovania orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a zároveň sa definuje termín, kedy najskôr možno náhodnú ťažbu realizovať stanovením dňa, ktorý sa považuje za termín doručenia nahlásenia náhodnej ťažby v prípade nahlásenia prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.
"Doplnením tejto možnosti nahlásenia náhodnej ťažby sa sleduje zníženie administratívneho zaťaženia obhospodarovateľa lesa, ako aj vytvorenie podmienok na čo najrýchlejšie vykonanie náhodnej ťažby ako jedného z opatrení na ochranu lesa. Nielen v tejto oblasti je návrh zákona o lesoch spracovaný tak, že v plnom rozsahu rešpektuje požiadavky ochrany prírody vznesené v legislatívnom procese. Ich podmienky sa premietli aj do upravovanej problematiky v oblasti hospodárskej úpravy lesa, a to najmä v časti procesu vyhotovovania programov starostlivosti o les, a napríklad aj do úprav súvisiacich s konaním o zmene programu starostlivosti o les," uviedol agrorezort.
Ďalšou dôležitou úpravou zákona o lesoch je podľa MPRV definovanie tzv. prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a úprava všetkých dotknutých ustanovení zákona tak, aby umožňovala uplatňovanie takéhoto hospodárenia v lesoch. Táto úprava je spracovaná v nadväznosti na klimatickú zmenu a potrebu prispôsobiť postupy a spôsoby hospodárenia v lesoch s cieľom zachovania alebo zlepšovania biologickej rozmanitosti, odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti lesov.
Právna norma podľa agroministerstva umožňuje obhospodarovateľom lesa ďalšiu možnosť formovania štruktúr lesov s využitím zákonitostí vývoja prirodzených lesných ekosystémov na ich zachovanie pri uskutočňujúcej sa klimatickej zmene.
Novela tiež dopĺňa Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva a jej kompetencie, najmä kompetenciu vykonávať štátny dozor v lesoch podľa ustanovení zákona o lesoch. Zároveň sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia týkajúce sa uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh (najmä povinnosti hospodárskych subjektov, obchodníkov a prepravcov) a výkonu dozoru a správneho konania o priestupkoch a iných správnych deliktoch. Okrem toho spresňuje problematiku ochrany lesných pozemkov, rieši úpravu postupov pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov, a to aj s ohľadom na uskutočňujúce sa klimatické zmeny.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down