07.08.2023 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové šľachtiteľské chovy plemena holstein v SR

Slovenská republika po prvýkrát v histórii prekonala pri plemenách hovädzieho dobytka, ktoré sa využívajú na produkciu kravského mlieka, hranicu 9 000 kg za normovanú 305-dňovú laktáciu.

Na základe údajov z kontroly mliekovej úžitkovosti za rok 2022, ktoré zverejnili Plemenárske služby SR, š. p. možno konštatovať, že sa tak stalo najmä vďaka chovateľom, ktorí chovajú dojnice plemena holstein. Pozitívne vnímané je prekročenie priemernej úžitkovosti 10 000 kg mlieka celou populáciou holsteinských dojníc v roku 2022.
Údaje z Plemennej knihy (PK) Slovenskej holsteinskej asociácie (SHA) za rok 2022 (k 31.12.2022):

  • počet chovov v registri chovov PK SHA: 288
  • počet všetkých zapísaných zvierat v PK SHA: 2 367 309 (1 461 793♀ 905 516♂)
  • počet žijúcich zvierat zapísaných v PK SHA: 170 867 (64 338 kráv, 81 102 jalovíc, 25 427♂)

Živé holsteinské kravy v databáze PK SHA podľa jednotlivých oddielov k 31. 12. 2022:

  • oddiel HA: 54 383 ks
  • oddiel HB: 4 953 ks
  • oddiel HC: 5 002 ks
  • Spolu PK: 64 338 ks

Keďže predchádzajúci kalendárny rok bol z chovateľského pohľadu výnimočný, boli na výročnej členskej schôdzi SHA v máji 2023 odovzdané ocenenia najúspešnejším chovateľom za rok 2022. Pripravených bolo až 64 ocenení - od januára do mája tohto roku do „galérie kráv“, ktoré nadojili viac ako 100-tisíc kg mlieka, pribudlo 25 dojníc z 15 poľnohospodárskych podnikov: PD Radošinka, ŠH Trnava, RD Liptovská Kokava, TURIEC-AGRO, s. r. o., AGRIA Liptovský Ondrej, PD Inovec Trenčianske Stankovce, Pernecká agrárna, s. r. o., POD Abrahám, PD Vlára Nemšová, PD Okoč - Sokolec, FOOD FARM, s. r. o., MARAGRO, s. r. o., AGROBAN, s. r. o., PD Hlohovec a Farma Majcichov, a. s.
Niektoré poľnohospodárske podniky boli vlani obzvlášť úspešné a v rebríčkoch sa podľa jednotlivých kategórií hodnotenia exteriéru a kontroly úžitkovosti umiestnili aj viackrát, ako napríklad PD Vlára Nemšová, POD Abrahám, MVL AGRO, s. r. o., FOOD FARM, s. r. o., Pernecká agrárna, s. r. o., PD Slatina nad Bebravou, ZEMEDAR, s. r. o., MARAGRO, s. r. o. a Farma Majcichov, a. s.

Do „rodiny“ elitných šľachtiteľských chovov holsteinského plemena v SR boli na základe rozhodnutia MPRV SR zaradení traja chovatelia: AGROBAN, s. r. o. Bátka, ZEMEDAR, s. r. o., farma Poprad-Stráže a AGROSEV, s. r. o., farma Želobudza.
Spoločnosť AGROBAN, s. r. o. Bátka vznikla 19. 2. 2001. Hospodári na výmere 3 763 ha pôdy, z toho trvalé trávne porasty (TTP) tvoria 1 064 ha a 2 699 ha predstavuje orná pôda. Aktuálne zamestnáva 48 ľudí.Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie silážnej  kukurice pre účely živočíšnej výroby a na predaj pre bioplynové stanice. Na ornej pôde pestujú zrnovú kukuricu (miagané zrno) pre zvieratá a čiastočne aj na predaj. Sóju, tvrdú a mäkkú pšenicu pestujú na predaj. Na kŕmenie ďalej pestujú ďatelinotrávy na senáž, trávy na seno a čiastočne aj na predaj. Základom živočíšnej výroby je produkcia mlieka a chov hovädzieho dobytka. Na farme v Bátke chovajú plemeno holstein, ktoré vzniklo prevodným krížením vlastných zvierat z populácie slovenského strakatého plemena v počte 1 500 ks, z čoho je 650 dojníc s ročnou produkciou do 8 miliónov l mlieka.
Spoločnosť ZEMEDAR, s. r. o. vznikla 1. 1. 2006 privatizáciou Štátneho majetku Stráže, š. p. Spoločnosť hospodári na dvoch hospodárstvach: Poprad-Stráže a Vlková. Hospodárstvo v Poprade je zamerané na produkciu surového kravského mlieka. Na hospodárstve vo Vlkovej chovajú mäsový dobytok plemena charolais. Hospodári na výmere 1 173 ha, z toho orná pôda je vo výmere 794 ha a TTP predstavujú 379 ha. Na ornej pôde pestujú ozimnú repku, ozimnú pšenicu, ozimný jačmeň, jarný jačmeň, zemiaky, kukuricu, ostropestrec a krmoviny. Spoločnosť zamestnáva 25 ľudí.
Vznik spoločnosti AGROSEV, spol. s  r. o. Detva sa datuje od roku 1998. Rastlinná výroba hospodári na výmere 2 545 ha pôdy, z toho 887 ha tvoria TTP a 1 787 ha predstavuje orná pôda. Na výmere 265 ha pestujú obilniny, repku olejnú na výmere 147 ha, sóju na 73 ha, kukuricu na siláž na 499 ha, krmoviny na ornej pôde vo výmere 392 ha a 171 ha siate trávy. Zemiaky pestujú na výmere 15 ha. Živočíšna výroba je diverzifikovaná na viacerých farmách. Na farme Palakovo chovajú ovce plemena lacoune s produkciou cca 80 000 litrov mlieka ročne. Na farmách Studienec a Horné Stavanisko chovajú mäsové plemeno oviec nemecká čiernohlavá. Na farme Úzke Tále v Detve chovajú 460 dojníc a na farme Želobudza 540 dojníc. Ročná produkcia kravského mlieka predstavuje cca 10 miliónov litrov. Po 17 rokoch prevodného kríženia z pôvodného simentálskeho stáda bol chov na farme Želobudza uznaný 17. marca 2023 za šľachtiteľský chov plemena holstein. Na chov hovädzieho dobytka na farme Želobudza nadväzuje bioplynová stanica, ktorá vyrába elektrickú energiu a teplo pre vlastnú spotrebu a na predaj.
Zdroj: Slovenská holsteinská asociácia

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down