05.06.2014 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pôdu môžu nadobúdať bez obmedzení príbuzní a osoby blízke vlastníkovi

Majiteľ poľnohospodárskej pôdy na Slovensku môže pozemok bez obmedzení aj naďalej predať rodinným príslušníkom, príbuzným a blízkym osobám. Na predaj podielu jednému zo spoluvlastníkov potrebuje aj naďalej súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku. Rovnako aj ak chce svoj spoluvlastnícky podiel na pozemku, o ktorý sa delí s viacerými, predať podnikateľovi, ktorý tri roky podniká v poľnohospodárstve v obci, kde je pozemok evidovaný. Vo všetkých ostatných prípadoch musí ponuku zverejniť aj v registri a na úradnej tabuli v obci.

"Splnenie podmienok prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku už posudzuje pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu. Pokiaľ by teda vlastník chcel previesť poľnohospodársku pôdu na inú, než blízku alebo príbuznú osobu, spoluvlastníka pozemku či na agropodnikateľa v obci, mal by zájsť na obecný úrad a požiadať o zverejnenie ponuky na úradnej tabuli v obci. Následne by sa mal sám alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby prihlásiť v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na svojom webovom sídle https://pozemky.mpsr.sk/ a zverejniť ponuku aj pre susedné obce," priblížil postup riaditeľ odboru komunikácie MPRV SR Peter Hajnala.
Vzhľadom k tomu, že elektronická registrácia prebieha práve v týchto dňoch, môžu sa vyskytnúť ešte technické problémy, s ktorými treba počítať. "Na ich odstránení intenzívne pracujeme. Veríme, že sa nám to čoskoro podarí a register bude v najbližších dňoch plne funkčný," povedal Hajnala.
Prevod sa však uskutočniť nemôže, ak predávajúci postup nedodrží. "Katastrálny úrad totiž vklad vlastníckeho práva do katastra nepovolí," upozornil Hajnala.
Predávajúci je povinný ponuku zverejniť v registri aj na úradnej tabuli v tej obci, kde sa pozemok nachádza, a to najmenej 15 dní, pričom zverejnenie ponuky na úradnej tabuli aj v registri je bezodplatné.
"Nadobúdajúci, ktorý zverejnenú ponuku akceptuje, ešte pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva požiada okresný úrad, v obvode ktorého sa pozemok nachádza, o vydanie osvedčenia, že spĺňa podmienky a k žiadosti pripojí prílohy podľa zákona. Vydanie osvedčenia je tiež bezplatné," dodal Hajnala.
Podmienkou nadobudnutia poľnohospodárskeho pozemku od 1. 6. 2014 je, že záujemca má na území SR trvalý pobyt alebo sídlo firmy najmenej desať rokov pred uzavretím zmluvy a zároveň, že podniká alebo pracuje v poľnohospodárstve najmenej tri roky. Pôdu môžu nadobudnúť aj mladí poľnohospodári, na ktorých sa povinnosť vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky nevzťahuje. Mladý poľnohospodár však nemôže poľnohospodársky pozemok prenajať, predať ani darovať tri roky od jeho nadobudnutia.
Obmedzenie sa nevzťahuje na poľnohospodárske pozemky s výmerou do 2000 štvorcových metrov (m2), na pozemky evidované v katastri ako záhrady, ani na pozemky v zastavaných územiach obcí, či určené na iné ako poľnohospodárske využitie, alebo ktorých poľnohospodárske využitie je obmedzené.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down