29.03.2024 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potenciál pasienkov: pásť dobytok alebo ovce?

Pastva obohatila našu krajinu o niektoré typy biotopov trávnych porastov, ktoré sú dnes považované za veľmi vzácne. Spôsoby využívania trávnych porastov (TP) ovplyvňujú botanické zloženie a produkciu.

Produkčné využitie zahŕňa kosenie, spásanie alebo kombinované využitie. V súčasnosti sa vytvárajú podmienky pre rozšírenie pastierskych chovov v súvislosti s ochranou a zachovaním týchto ekosystémov a zároveň aj s adaptáciou na zmeny klimatických pomerov.
Na pohorí Veľká Fatra ležia veľké plochy vysokohorských travinno-bylinných porastov, ktoré boli v minulosti tradičnými pasienkami a ešte aj v súčasnosti sú vhodné pre pastvu dobytka a malých prežúvavcov. Na týchto tradičných pasienkoch bola prerušená kontinuita obhospodarovania Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR z 28. decembra 1973, ktorou bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť Veľká Fatra (CHKOVF). Vyhláškou sa obmedzil rozsah vykonávania poľnohospodárskych činností v CHKOVF a v jej ochrannom pásme. V záujme racionálneho využívania pôdneho fondu a ochrany pred eróziou sa pasenie postupne vylúčilo z týchto trávnych porastov.
V roku 2002 došlo k zmene, vyhlásením o vzniku NPVF. Poznatky o vplyve manažmentu na trávnych porastoch ovplyvnili aj rozsah činností na území NPVF a v súčasnosti je opäť povolené pasenie mladého dobytka a oviec, no poľnohospodári už túto možnosť veľmi nevyužívajú. Pastevný chov jalovíc bude podporovaný v rámci intervencie uvedenej v Strategickom pláne SPP na roky 2023 - 2027 (CAP Strategic Plan 2023 - 2027 - SLOVAKIA).
Chov zvierat na pasienku má prispievať aj k ochrane klímy a zníženiu znečistenia ovzdušia vo vzťahu k emisiám amoniaku. Zníženie emisií amoniaku je možné dosiahnuť zvýšením podielu času, ktorý zvieratá strávia na pastve. Dôvodom je najmä to, že do pôdy presiakne veľké množstvo moču ešte predtým, ako močovina degraduje a unikne ako amoniak. V podmienkach pre realizáciu pasenia jalovíc je uvedené pasenie minimálne od 1.5. do 31.10. (s výnimkou dní s nepriaznivými poveternostnými podmienkami) a zabezpečenie pasenia minimálne 150 dní pre jalovice od veku 12 mesiacov.

Celý článok Ing. STELY JENDRIŠÁKOVEJ, PhD. z NPPC - VÚRV - Ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica - bude uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 14.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down