Presná sejba a jej technické zabezpečenie

Sejba predstavuje v rastovom cykle prakticky všetkých poľných plodín veľmi významnú operáciu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje veľkosť, kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania danej plodiny. Chyby a nedostatky pri zakladaní porastov sejbou (výsevom) sa len veľmi ťažko naprávajú. Náprava často nie je vôbec možná bez nového, či už základného, alebo aspoň predsejbového obrábania pôdy.

Kvalitná sejba v sebe zahŕňa splnenie niekoľkých požiadaviek tak zo strany rastlín, ako aj zo strany pestovateľov. Pre rastliny predstavuje dobre vykonaná sejba optimálne rozmiestnenie semien v pôde vo vodorovnej (vzdialenosť riadkov, ako aj rozmiestnenie semien v riadku – spon) i zvislej (hĺbka) rovine.

Cieľom je vytvoriť rastlinám prostredie s dostatkom svetla, vzduchu, vody a živín bez vzájomnej konkurencie. Jedine v takýchto podmienkach budú rastliny schopné plne využiť svoj „výnosový“ potenciál a priniesť maximálnu úrodu kvalitnej produkcie. Viaceré výskumy poukázali na skutočnosť, že pôdorys životného priestoru rastlín väčšinou tvorí plocha približne kruhového tvaru. Najlepšie rozmiestnenie semien v horizontálnej rovine je teda také, keď tieto plochy maximálne vypĺňajú povrch pozemku bez vzájomného prekrývania.

Pri sejbe však nezáleží len na priestorovom rozmiestnení semien, veľkú úlohu hrá tiež kvalita vytvoreného osivového lôžka (veľkosť, hĺbka, stav utuženia dna brázdy, …), správne zahrnutie semien pôdou a prípadne ešte následné utuženie pozemku (valcovanie). Predovšetkým pre dobré vzchádzanie a ďalší rast je dôležité aj zodpovedajúce vertikálne rozmiestnenie semien – správna a rovnomerná hĺbka sejby.

Pestovatelia od sejačiek využívaných pri zakladaní porastov poľných plodín takisto požadujú určité vlastnosti, napr. aby zabezpečili dodržanie merného výsevku na celom pozemku, aby bola dodržaná rovnaká vzdialenosť riadkov aj na nerovnom pozemku, aby boli podľa možnosti univerzálne pre použitie na výsev rôznych druhov semien (samozrejme okrem jednoúčelových strojov), aby nedochádzalo k poškodzovaniu semien, aby mali jednoduché a spoľahlivé nastavenie výsevku, aby sa ľahko obsluhovali, boli výkonné a pod.

Z uvedených požiadaviek vychádzajú aj jednotliví výrobcovia sejačiek, ktorí sa ich snažia pri konštruovaní svojich výrobkov v plnom rozsahu rešpektovať. Aktuálny vývoj či už univerzálnych sejačiek, alebo sejačiek pre presný výsev preto jednoznačne smeruje k zvyšovaniu výkonnosti sejby a k nárastu precíznosti (presnosti) rozdeľovania osiva. Ponúkaná sejacia technika sa vyznačuje tým, že okrem zvyšovania pracovného záberu sejačiek sú zdokonaľované aj systémy rozdeľovania a dopravy osiva rovnomerne po celej šírke záberu a ich elektronická výbava umožňuje rešpektovanie požiadaviek presného poľnohospodárstva na prípadnú plynulú zmenu výsevku počas práce súpravy.

Celý článok v RN č. 10

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *