25.02.2015 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prírodné látky pomáhajú zvyšovať produkciu

Prírodná stimulácia, výživa a prevencia rastlín z morských rias predstavuje nový trend v modernom a environmentálne šetrnom poľnohospodárstve.

Prípravky na prírodnej báze eliminujú dopad klimatických zmien, zvyšujú využiteľnosť živín a obohacujú pôdu o organickú hmotu. Napomáhajú vyššej násade kvetov, plodov, rastu a vývoju koreňovej sústavy a zároveň podporujú odolnosť rastlín voči suchu, chladu, mrazu, chorobám. Odborný seminár spoločnosti Agrobiosfer predstavil poľnohospodárom efektívne riešenia a poznatky z aplikácie svojich produktov v pestovateľskej praxi. Zároveň mali poľnohospodári možnosť vypočuť si informácie týkajúce sa najvýznamnejších chorôb olejnín, ochrany poľných plodín v jarnom období aj novým trendom v spracovaní pôdy.

Ochranné opatrenia realizovať čo najskôr

Rastlinná výroba je v súčasnosti nosnou poľnohospodárskou produkciou hlavne v produkčných oblastiach Slovenska. Z toho dôvodu je dosahovanie čo najvyšších úrod a zároveň vysokej kvality produkcie rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov.

Na najdôležitejšie choroby olejnín a spôsoby boja proti nim upozornil Ing. Peter Bokor, PhD. z SPU v Nitre. K najvýznamnejším chorobám slnečnice v posledných rokoch patria biela hniloba, čierna škvrnitosť, popolavá hniloba a fuzáriové vädnutie. Fungicídne ošetrenie počas vegetácie je potrebné realizovať v dvoch hlavných termínoch. Prvé v rastovej fáze 4-14 listov, druhé v období kvitnutia, čo je kritická fáza vo vývoji slnečnice. U repky je okrem obdobia kvitnutia rizikovým obdobím aj prezimovanie. Súčasné podmienky na našich poliach, kedy sneh napadal na nezamrznutú pôdu,  sú veľmi vhodné na rozvoj fómovej hniloby, preto Ing. Bokor odporúča čo najskôr po zídení snehu vykonať ochranné ošetrenie, aplikovať fungicídny prípravok a aj fungicíd s morforegulačným účinkom, čím je možné zvýšiť potenciálnu úrodu.

Okrem fungicídneho ošetrenia sú dôležité aj iné ochranné opatrenia v porastoch. Kvalitne vykonaná jarná ochrana proti krytonosom zabráni prenikaniu patogénov cez rany, ktoré spôsobia. Pre slnečnice je dôležité vyberať si odrody menej náchylné k bielej hnilobe alebo sivej škvrnitosti. Rovnako je veľmi dôležité dokonalé rozdrvenie pozberových zvyškov a ich dôkladné zaoranie, aby sa z nich neuvoľňovali spóry patogénov v ďalšom roku.  Veľký význam má aj dodržiavanie osevných postupov a  ďalších opatrení ako závlaha v období sucha proti popolavej hnilobe, používanie moreného osiva, odstraňovanie hostiteľských burín, hlavne z čeľade kapustovité. Efektom týchto opatrení je nižšie napadnutie porastov olejnín hubovými chorobami.

Už morenie osiva je dôležité

Ing. Zuzana Balátová, PhD., produktová manažérka spoločnosti Agrobiosfer predstavila výsledky používania prípravkov v pestovateľskej praxi. Vo všetkých produktoch firmy

sa nachádza množstvo účinných látok, ktoré sú prevažne prírodného charakteru,  ale aj mikroživiny v chelátovej forme, makroživiny a organické látky. Synergický účinok týchto látok priaznivo ovplyvňuje rast a produkciu poľnohospodárskych plodín.

Biostimulačné morenie sa v poslednom období javí ako významný intenzifikačný faktor pestovateľských technológií u všetkých poľných plodín. Prostredníctvom stimulačných látok, ktoré sú pridávané ku klasickému moridlu dokážeme okrem zvýšenia účinkov moridla eliminovať aj dopad nepriaznivých podmienok prostredia ako je sucho, nízke teploty a pod. Spoločnosť odporúča na ošetrenie osiva použiť balíček, ktorý obsahuje hnojivo na báze morských rias so silným protistresovým a stimulačným účinkom Alga 300++P  v kombinácii s prírodnou prevenciou produktom SoftGuard. Synergický účinok týchto dvoch prípravkov je predpokladom založenia zdravého porastu a budúcej úrody. Stimulačné látky podporujú vitalitu klíčiacich rastlín, čo zabezpečí rýchly štart, rovnomerný rast a rýchle zapojenie porastu. Auxíny nachádzajúce sa v prípravkov podporia tvorbu koreňovej sústavy. Práve bohatý koreňový systém je predpokladom úspešného zdolávania stresových faktorov prostredia počas vegetácie.

Základom je pôda a jej úrodnosť

Cieľom poľnohospodárov by malo byť zastaviť proces degradácie pôdy prostredníctvom podpory  biologickej aktivity pôdy ako aj fyziologickou stimuláciou porastu. Základným nástrojom ako naplniť tento cieľ, je dodávať do pôdy organickú hmotu. Spoločnosť Agrobiosfer má v portfóliu produkt AlgaSoil, čo je  organické granulované hnojivo vyrobené z morských rias. Unikátnosť je vo vysokom podiele organickej zložky, ktorá je minimálne 45 percent. Okrem toho obsahuje morské riasy, prírodný komplex fytohormónov, bioaktívnych látok a živiny  N, P, K. Odporúča sa miešať s klasickými hnojivami v pomere 1:3, teda na 1 kg AlgaSoilu 3 kg priemyselného hnojiva. Produkt je vhodný aj do ekologického poľnohospodárstva. Po dodaní do pôdy prípravok priaznivo ovplyvňuje všetky prvky pôdnej úrodnosti, obohacuje pôdu o organickú zložku, zabezpečuje vyššiu využiteľnosť živín, podporuje činnosť pôdnych mikroorganizmov. Rastliny, ktoré efektívne využívajú živiny sú v lepšom zdravotnom stave, lepšie rastú a dávajú vyššie úrody. Zlepšené fyzikálne vlastnosti pôdy zlepšujú obrábateľnosť pôdy, čo má priamy dopad na šetrenie pohonných hmôt.  Znižuje aj dopad dlhodobého používania digestátov a fugátov z bioplynových staníc, ktoré spôsobujú výrazné zhutnenie pôdy.

Použitie prípravkov v praxi

Ing. Balátová podrobne predstavila odporúčané technológie použitia prípravkov spoločnosti pre hlavné poľnohospodárske plodiny.  „Porasty pšenice ozimnej budú po prezimovaní potrebovať podporu pri regenerácii ako aj  fungicídne ošetrenie. Aplikácia Alga 300++P pozitívne ovplyvní tvorbu a regeneráciu koreňového systému. Aplikáciou SoftGuard podporíme účinnosť prípravkov na ochranu rastlín a v neposlednom rade  pôsobíme aj preventívne proti vzniku chorôb. V tomto období odporúčame aplikovať aj ľahko dostupné a využiteľné mikroelementy obsiahnuté v  prípravku MicroRich, ktorým pozitívne ovplyvníme príjem živín a rast rastliny,“ uviedla Ing. Balátová.

Pri pokusoch zameraných na zhodnotenie vplyvu ošetrenia na kvantitu a kvalitu úrody pšenice, boli aplikované  prípravky z kategórie biostimulácie v troch termínoch. V porovnaní s kontrolou bol pozorovaný nárast úrody o 0,6 t/ha. Kvalitatívny parameter akým je  obsah dusíkatých látok sa zvýšil o 1,2 percenta a zároveň sa v porovnaní s neošetrenou variantov zvýšila HTZ o 3g.

Pri pestovaní jačmeňa jarného je potrebné rešpektovať jeho špecifiká. Jedným z nich je krátka vegetačná doba. Preto aplikácia podporných látok v skorých vývojových fázach môže veľmi dopomôcť pri intenzifikácii jeho pestovateľskej technológii. Jačmeň je náchylný na choroby už v začiatočných fázach rastu, preto je potrebné podporiť jeho imunitu a zároveň zvýšiť odolnosť prostredníctvom aplikácie SoftGuard++.

Použite prípravkov Agrobiosfer u repky ozimnej sa v jarnom období pri tejto plodine zacieľuje na podporu rastu koreňového systému, nahadzovanie bočných vetví (Alga 600), povzbudenie imunitného systému (SoftGuard++). Pre repku je dôležitý bór, ktorý pozitívne ovplyvňuje jej prezimovanie a kvitnutie. Spoločnosť preto odporúča aplikovať  prípravok ProBoron, kde sa bór nachádza v organickej forme, čo poskytuje jeho maximálnu využiteľnosť v porovnaní s minerálnou formou. Pri použití kombinácie Alga 600, SoftGuard++ a listovej výživy v podobe  ProBoronu sa podarilo zvýšiť úrodu takmer o 10 percent a čistý zisk bol 90 EUR/ha.

Cukrová repa dobre reaguje na hnojenie organickými hnojivami, preto podniky, ktoré nemajú tieto hnojivá k dispozícii, môžu siahnuť po organickom granuláte AlgaSoil, ktorý zvyšuje podiel organickej hmoty v pôde. Aplikácia prípravkov spoločnosti Agrobiosfer v rôznych štádiách rastu sa zameriava na podporu tvorby listov, stimuláciu rastu buľvy, podporu zdravotného stavu aj zvýšenie cukornatosti repy. Pri spoločnom použití produktov z kategórie biostimulácie a listovej výživy v pokusoch bolo zaznamenané navýšenie úrody o 10 percent a čistý zisk 122 EUR/ha, pri kombinácii predchádzajúcich spolu s prípravkami na prevenciu proti chorobám bol nárast úrody o 12 percent a čistý zisk 145 EUR/ha. Zároveň bola dosiahnutá vyššia cukornatosť a poklesla hladina alfa-amino dusíka.

Kukurica siata je typická pomalým počiatočným rastom. Je u nej vhodné použiť produkty biostimulácie (Alga 600) spoločne s prevenciou proti chorobám (SoftGuard++) a listovou výživou  vo forme zinku (ProZinc). Hlavným cieľom je podporiť tvorbu koreňového systému, nadzemnej hmoty, zabezpečiť kompletné ozrnenie šúľka ako aj zvýšiť odolnosť voči stresovým faktorom. Takouto aplikáciou bolo dosiahnuté navýšenie úrody o o 11,4 percenta, čo predstavuje zisk 85 EUR/ha.

Odbúrať stres u rastlín

Odborná poradkyňa Ing. Mária Sekerková, CSc. prezentovala poznatky z aplikácie produktov Agrobiosfer v obilninách s dopadom na úrodu. Okrem vplyvov použitia prípravkov firmy Agrobiosfer pozorovala aj ich vplyv na výskyt ochorení u rastlín. V priebehu celého vegetačného obdobia je rastlina atakovaná rôznymi nepriaznivými vplyvmi, ktoré sa negatívne podpisujú na výške úrody. „Aby sme týmto negatívnym vplyvom predišli, prípadne im zabránili, môžeme použiť biostimulátory a ďalšie látky, ktoré pomáhajú rastlinám prekonať stresy a pomôžu rastline vytvoriť bohatší koreňový systém. Keď dokážeme odbúrať u rastliny stres, dokážeme všetko, lebo stresy spúšťajú negatívne reakcie na obranyschopnosť, a pokiaľ rastlinu odbremeníme od stresu, dokážeme navýšiť aj úrody,“ uviedla Ing. Sekerková. Výsledky pokusov s použitím hnojiva AlgaSoil sa pozitívne prejavili napríklad u jačmeňa jarného alebo u kukurice. Pri aplikácii AlgaSoil na jarnom jačmeni bola úroda u kontrolného variantu 8,32 t, u variantu po aplikácii AlgaSoil 30kg/100 kg bežne aplikovaného hnojiva bola úroda 9,01 t. „Dosiahnuté úrody pokryjú náklady na prípravok a stoja za to,“ povedala odborná poradkyňa. Pri rovnakom pomere aplikácie hnojiva AlgaSoil u kukurice bola úroda  o 1 tonu vyššia oproti kontrole. Po aplikácii biostimulátorov a prírodnej prevencie si rastliny dokázali vytvoriť imunitnú obranu, a tak napadnutie chorobami u jačmeňa, ako aj u pšenice bolo podstatne menšie ako na kontrolnom variante.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down