19.04.2020 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Programové vyhlásenie Vlády SR v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva

Vláda SR prepracuje doterajšiu právnu úpravu vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde v súlade s Ústavou Slovenskej republiky s cieľom vyvážiť postavenie vlastníkov pôdy voči jej užívateľom. Predloží ústavnoprávne riešenie vlastníckych vzťahov k pôde, čím zabráni predaju pôdy na špekulatívne účely. Zabezpečí tým, aby rozhodujúci vplyv na stratégiu a smerovanie hospodárenia na pôde zostal v rukách SR.

Zabezpečí ukončenie reštitučných konaní, vysporiadanie pozemkov v záhradkárskych osadách, ukončenie konaní o zostavení registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a nápravu zrejmých krívd spôsobených v týchto konaniach.

V spolupráci so samosprávou zavedie osobitné konania na identifikáciu vlastníctva k pozemkom nezistených vlastníkov s cieľom dôslednej identifikácie pôvodných vlastníkov a ich dedičov s využitím všetkých dostupných údajov (katastrálne operáty, archívy, listiny, svedkovia, pozemkové spoločenstvá a iné).

Zavedie transparentný systém prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu aktívnym poľnohospodárom, ktorí by mali mať potenciál najvyššieho prínosu pre rast potravinovej sebestačnosti Slovenska.

Vláda SR sa zaväzuje čo najskôr vytvoriť legislatívne podmienky pre zrýchlenie a zefektívnenie konaní o vyčleňovaní pozemkov pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov s cieľom uľahčiť im prístup k pôde.

Vláda SR sa bude detailne zaoberať a aktívne riešiť problematiku pozemkových úprav a zabráni drobeniu vlastníctva pôdy po pozemkových úpravách. Na základe analýzy pripraví návrh a následne zrealizuje vybudovanie špecializovanej pozemkovej štátnej správy v gescii rezortu.

Pripraví opatrenia proti ďalšiemu zaberaniu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy vrátane podpory prednostnej výstavby na brownfieldoch alebo povinnosti rekultivačnej náhrady poľnohospodárskej pôdy, s výnimkou výstavby štátnych nájomných bytov a štátnej infraštruktúry.

Zadefinuje a zavedie do praxe kľúčové ukazovatele kvality pôdy, vody a ovzdušia, ako aj biodiverzity. Zvýši zamestnanosť v agrosektore, ako aj atraktívnosť života na vidieku. Využije všetky dostupné prostriedky k pozitívnej motivácii na dobrovoľné plnenie ekosystémových služieb, ekologizáciu poľnohospodárstva, na vodozádržné projekty, protipovodňové opatrenia, biopásy, opatrenia proti zhutňovaniu pôdy a erózii pôdy, s reguláciou GMO. Vláda SR vytvorí podmienky pre väčšiu diverzifikáciu poľnohospodárskych plodín, pričom výmera honov bude limitovaná.

Prijme riešenia závlah poľnohospodárskej pôdy a podporí obnovu závlahových systémov.

 

V rámci sebestačnosti budeme venovať osobitnú pozornosť plodinám typickým pre naše pôdne a klimatické podmienky.

Osobitnú pozornosť bude Vláda SR venovať zavedeniu účinných protikorupčných opatrení v rozhodovacích procesoch v celom rezorte. Základom rozdeľovania verejných zdrojov bude nulová tolerancia ku korupcii, objektívnosť kritérií, transparentnosť a zameranie sa na dosiahnutie skutočných a merateľných výsledkov.

Všetky informácie, výška podpory, rozhodnutia, ale aj metodiky na ich schvaľovanie, budú transparentne zverejňované a prístupné verejnosti. Vyplácanie podpôr Vláda SR podmieni preukázaním právneho titulu k pôde. Zároveň Vláda SR zavedie stropovanie priamych platieb a redistributívnu platbu tak, aby výrazne podporila malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov, zároveň pokryla výdavky kľúčové pre udržateľné hospodárenie na pôde, ako aj výdavky súvisiace so zmenou klímy, životným prostredím, pôdou, životnými podmienkami zvierat a zabezpečením potravinovej sebestačnosti, ako aj rozvoja vidieka.

Vláda SR vyvinie snahu o zachovanie minimálnej doterajšej výšky finančnej obálky SPP pre SR, vrátane minimalizácie dopadov Brexitu na finančnú obálku SPP pre SR. Vláda SR vyvinie úsilie o zabezpečenie spravodlivého fungovania jednotného trhu EÚ, čo znamená porovnateľnú úroveň dotácií naprieč všetkými krajinami EÚ pre poľnohospodárov a potravinárov, vrátane zjednotenia platieb zo štátnych rozpočtov jednotlivých krajín EÚ tak, aby nedochádzalo k nekalej obchodnej súťaži prostredníctvom národných rozpočtov medzi členskými štátmi EÚ.

Cieľom Vlády SR bude aj odstránenie diskriminácie v oblasti priamych platieb naprieč EÚ a dosiahnutie konvergencie priamych platieb do konca roka 2027.

Presunom prostriedkov z I. do II. piliera sa zabezpečí podpora pre sektory, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti a pridanej hodnoty, ako sú živočíšna výroba, špeciálna rastlinná výroba, ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, včelárstvo a iné, osobitne aj pre potravinársky priemysel a hydromeliorácie. S týmto cieľom zabezpečí, aby žiadateľom o podpory zo SPP mohol byť spracovateľský podnik s cieľom maximalizácie spracovania surovín z domácej produkcie.

Zlepší podmienky chovu hospodárskych, domácich a spoločenských zvierat a včelu medonosnú vyhlásime za chránený živočíšny druh, pričom zavedieme podpory na medonosné plochy, ktoré sú spôsobilé na dlhodobé pasenie včelstiev.

Podporí finančné nástroje, ako napríklad bonifikácia úrokov, prevzatie zábezpeky alebo odpustenie časti istiny za vopred stanovených podmienok pri úveroch z komerčných bánk alebo poistného v poisťovniach. Obdobne zavedie systém mikropôžičiek pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov.

 

Vypracuje nové definície v legislatíve s prihliadnutím na podporu jednoduchého zamestnávania a rodinných foriem podnikania.

Podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na lazoch, kopaniciach, štáloch. Podporí rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň podporí zachovanie pôvodného slovenského genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

Zriadi systém riadenia rizík v poľnohospodárstve a rizikový fond pre ťažko poistiteľné riziká. Budú systematicky napomáhať napríklad riešiť dôsledky škôd spôsobených nepredvídateľnými prírodnými katastrofami v poľnohospodárstve, klimatickými zmenami, ako aj škody spôsobené zverou. Podporí zakladanie produkčných, spracovateľských a odbytových združení pre poľnohospodárov a potravinárov v súlade s legislatívou EÚ.

Pri projektových podporách odstránime subjektívne kritériá hodnotenia. Naopak, jasne sa definujú jednotkové náklady pri základných typoch investícií. Vopred bude stanovený a každoročne aktualizovaný harmonogram výziev na celé programovacie obdobie.

Pomocou investícií do potravinárstva z európskych a národných zdrojov zabezpečí prednostné spracovanie na Slovensku vyprodukovaných poľnohospodárskych surovín na potraviny. Budú prijaté a notifikované schémy štátnej pomoci pre potravinárov. Podporou moderných, automatizovaných a vysoko efektívnych výrobných postupov tak zabezpečí udržanie a ďalšie zvýšenie konkurencieschopnosti domáceho potravinárskeho priemyslu.

Zjednoduší a zosúladí potravinové právo SR s právom EÚ vrátane odstránenia gold-platingu, čím odstráni zbytočnú byrokraciu a zjednoduší podnikateľské prostredie podliehajúce týmto reguláciám.

Prehodnotí legislatívu týkajúcu sa odberateľsko-dodávateľských vzťahov v súlade s legislatívou Európskej únie a za predpokladu účinných opatrení na zvýšenie podielu slovenských potravín na pultoch predajní.

Zabezpečí zákonný, predvídateľný a jednotný postup pri výkonoch úradnej kontroly zjednotením úradnej kontroly potravín a zefektívnením jej riadenia. Zabezpečí, aby orgány dozoru plnili úlohu najvyššieho odborného garanta a partnera pre všetkých prevádzkovateľov potravinových podnikov tak, aby plnil funkciu poradnú a nielen kontrolnú a represívnu. Zároveň podporí účinný model ochrany života a zdravia spotrebiteľa a vnútorného trhu pri riešení potravinových káuz a podvodov.

Odstráni zbytočnú byrokraciu, zjednoduší podmienky predaja z dvora tak, aby nebola dotknutá bezpečnosť potravín, ochrana spotrebiteľa ani rovnosť príležitostí účastníkov na trhu. Zavedie systém dosledovateľnosti zloženia a pôvodu potravín so zvážením jeho dobrovoľnosti a tak, aby nebola dotknutá bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa.

Podporí rozvoj systému krátkych vertikálnych dodávateľských reťazcov na regionálnej úrovni. Podporí dodávanie a spracovanie kvalitných čerstvých potravín lokálnych producentov pri dodržaní legislatívnych a hygienických pravidiel v školských jedálňach a iných stravovacích zariadeniach v pôsobnosti verejnej správy.

 

Vytvorí manažérsku skupinu na transfer vedomostí a technológií k poľnohospodárom a potravinárom a na podporu inovácií v poľnohospodárstve a potravinárstve. Zreformuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Národné lesnícke centrum s cieľom poskytovania lepších služieb pre prax.

Zlepší financovanie výskumu v sektore a podmieni ho zefektívnením organizačnej štruktúry výskumných ústavov v gescii ministerstva, diverzifikáciou financovania a relevantnou publikačnou činnosťou.

Prepojí výsledky vedecko-výskumnej práce s oblasťami výživy obyvateľstva so zreteľom na výživovú hodnotu potravín a zdravie obyvateľstva.

Prehodnotí zameranie študijných odborov na stredných a vysokých školách so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo s ohľadom na potreby trhu práce. Zabezpečí reálne fungovanie poradenského systému pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo formou úplne alebo čiastočne kompenzovaného poradenstva.

Vyčlení zdroje na vzdelávanie spotrebiteľov o potravinách a výžive so zameraním na zdravý životný štýl, rozvoj regiónov a zlepšovanie nákupného patriotizmu spotrebiteľov. Podporí zvyšovanie zručností a vedomostí detí a mládeže potrebných pre výrobu, prípravu zdravých a kvalitných jedál. Vytvorí účinný mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve a zabezpečí funkčný spôsob ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down