28.03.2014 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regióny žiadajú posilniť teritoriálnu dimenziu stratégie rastu

Podľa Výboru regiónov je potrebné pri implementácii stratégie Európa 2020 upevniť jej teritoriálny rozmer. Výbor regiónov, ktorý združuje zástupcov miestnych a regionálnych samospráv, upozornil, že realizáciu stratégie hospodárskeho rastu EÚ – stratégie Európa 2020 – oslabuje zjavne nedostatočné zapojenie samospráv. Súčasný prístup považuje za „územne slepý“.

Predseda Európskej investičnej banky na poslednom Európskom summite regiónov a miest, ktorý sa konal začiatkom marca v Aténach, potvrdil, že „po siedmich rokoch krízy vidíme prvé znaky zotavenia takmer všade v Európe“. „Vidíme svetlo na konci tunela a zdá sa, že to nie je svetlo z vlaku prichádzajúceho z opačnej strany,“ uviedol Werner Hoyer.

Na udržanie tendencie rastu je však nutné považovať regionálne a miestnej samosprávy za kľúčových hráčov. Výbor regiónov po konzultáciách so svojimi členmi predstavil vlastné hodnotenie a plán reformy stratégie Európa 2020, tzv. Aténsku deklaráciu. Upozornil, že ak má EÚ do roku 2020 vytvoriť „inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo“, musí upraviť jej smerovanie.

Predseda výboru Ramón Luis Valcárcel Siso podčiarkol, že hoci „sú v Európe určité známky opätovného rastu, medzi regiónmi existujú rozdiely, ktoré nemožno akceptovať.“  Vysvetlil, že kríza si vybrala svoju daň, pokiaľ ide o perspektívy hospodárskeho rastu v Európe, no to nie je jediný dôvod nedostatočného pokroku pri napĺňaní stratégie.

„Nastal čas, aby sme odstránili nedostatky v štruktúre a riadení stratégie,“ dodal Valcárcel s tým, že miestne a regionálne orgány nesú zodpovednosť za jednu tretinu verejných výdavkov a dve tretiny verejných investícií, a teda môžu najlepšie plniť priority EÚ.

Sedem bodov z Atén:

1. Dať stratégii Európa 2020 územný rozmer: Stratégia síce poskytla rámec pre činnosť, ignoruje však silné a slabé stránky európskych regiónov i možnosti ich rozvoja. Navrhli stanoviť územne diferencované ciele a úlohy s aktualizovanými a rozšírenými údajmi o regiónoch z celej EÚ, aby bolo možné pokrok merať miestne.

2. Vypracúvať národné programy reforiem v partnerstve: Účasť miestnych a regionálnych orgánov na vypracúvaní národných programov reforiem je obmedzená na konzultácie a nie sú považované za plnohodnotných partnerov pri určovaní cieľov a úloh.

3. Viacúrovňové riadenie ako štandardný prístup: Územné dohody a viacúrovňové postupy umožňujú koordináciu medzi rôznymi úrovňami správy a sú podmienkou toho, aby stratégia bola prínosom z hľadiska rastu, vytvárania pracovných miest a súdržnosti.

4. Zosúladenie európskeho semestra so skutočným zameraním na dlhodobé investície: Každoročné koordinovanie fiškálnych a štrukturálnych politík medzi členskými štátmi sa musí viac zosúladiť s cieľmi stratégie spadajúcimi pod hlavné iniciatívy, vrátane súvisiacej potreby dlhodobých investícií.

5. Využívať hlavné iniciatívy stratégie na zlepšenie koordinácie politiky: Sedem hlavných iniciatív by sa malo stať hybnou silou na zlepšenie koordinácie politiky, pokiaľ ide o ciele stratégie Európa 2020.

6. Mobilizácia financií na dlhodobé investície a zabezpečenie kvalitnejších výdavkov: Európska komisia by mala zverejniť zelenú knihu o súčinnosti rozpočtov medzi všetkými úrovňami riadenia, čo by im umožnilo „urobiť viac za menej peňazí“. EIB by zase mala posilniť technickú podporu miestnym a regionálnym orgánom. Súkromné zdroje by sa mali mobilizovať prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov. Je potrebné zlepšiť kvalitu verejných výdavkov, aby sa zvýšila účinnosť verejných investícií.

7. Posilnenie administratívnych kapacít v záujme účinnejšej realizácie: EÚ a členské štáty by mali podporovať referenčné porovnávanie, výmenu skúseností a partnerské učenie medzi regiónmi a mestami, a to aj využívaním európskych nástrojov, ako sú programy európskej územnej spolupráce. Mala by sa tiež zriadiť platforma pre inováciu verejného sektora.

„Ak nechceme opäť zlyhať, stratégia rastu EÚ potrebuje regionálne ciele, partnerstvá medzi všetkými úrovňami správy a dostatočné finančné zdroje na to, aby sa oživenie stalo skutočnosťou pre všetkých našich občanov,“ tvrdí Valcárcel.

Výbor pred niekoľkými dňami predstavil svoju deklaráciu aj predsedovi Európskej rady Herman van Rompuyovi. V súvislosti s potrebou stanoviť regionálne ciele pre implementáciu stratégie van Rompuy uviedol, že kľúčovým náprotivkom pre zlepšenie aktuálneho modelu riadenia v každom štáte by mali byť národné vlády a parlamenty. (EurActiv)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down