14.02.2022 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie

Každý vlastník či držiteľ hospodárskych zvierat je povinný pred začatím chovu požiadať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu.


Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov usmerňuje Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS), Plemenárske služby SR, š. p. a všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby v procese registrácie zvierat ovce, kozy, ošípané bez známeho pôvodu, neoznačené, resp. neregistrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ).
Podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti musia byť všetky hospodárske zvieratá (HZ) identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v CEHZ.
Podľa § 40a zákona o veterinárnej starostlivosti vlastník HZ, držiteľ HZ alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať RVPS o registráciu chovu HZ.
Podrobnosti identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat sú popísané vo vyhláškach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR):

- Vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov;

- Vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.

Od 1. mája

V súvislosti s uvedenými právnymi predpismi na identifikáciu a registráciu oviec, kôz a ošípaných, ŠVPS SR usmerňuje postup registrácie oviec, kôz a ošípaných, ktoré sú neoznačené, bez známeho pôvodu, resp. neregistrované v CEHZ nasledovne:
Odo dňa 1. 5. 2022 nebudú môcť držitelia zvierat druhu ovca, koza a domáca ošípaná nahlásiť do registrovaného chovu v CEHZ, zviera, ktoré nemá známy pôvod. To znamená, že nebude možné nahlásiť do CEHZ zvieratá, ktoré pochádzajú z chovov neregistrovaných v CEHZ alebo zvieratá pochádzajúce z iných krajín, ktoré nesprevádza veterinárne osvedčenie, osvedčujúce alebo preukazujúce pôvod zvierat.
Po 1. 5. 2022 v CEHZ nebudú spracované tlačivá „Hlásenie zmien oviec/kôz a Hlásenie zmien v počte ošípaných“, ktoré budú obsahovať udalosť s kódom:
21 zaregistrovanie staršieho žijúceho barana
22 zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice pre ovce a pre kozy
23 zaregistrovanie staršieho žijúceho capa
24 zaregistrovanie staršej žijúcej kozy
20 nahlásenie počiatočného stavu/počtu novo označených ošípaných pre ošípané.

Hlásenia s uvedenými kódmi prijaté do CEHZ po 1. máji 2022 nebude môcť CEHZ spracovať. O prijatom hlásení s požiadavkou registrácie oviec, kôz, ošípaných s neznámym pôvodom CEHZ informuje e-mailovou poštou príslušnú RVPS.
RVPS vykonaním úradnej kontroly identifikácie a registrácie zvierat na mieste preverí dôvod zaslania hlásenia o zvieratách bez pôvodu. Riaditelia RVPS zabezpečia, aby toto usmernenie mali k dispozícií všetci úradní veterinárni lekári – veterinárni inšpektori, ktorí vykonávajú veterinárne kontroly na úseku identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat, zdravia a ochrany zvierat, úseku hygieny potravín živočíšneho pôvodu a na úseku vedľajších živočíšnych produktov, v pôsobnosti RVPS a dodržiavali vyššie uvedené postupy.
(ŠVPS SR)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down