19.11.2014 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovisko vedenia Národného lesníckeho centra

Vedenie Národného lesníckeho centra (NLC) dôrazne protestuje proti opakovaným útokom a poškodzovaniu dobrého mena organizácie, na ktorých sa prostredníctvom médií podieľajú niektorí politickí predstavitelia strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, najmä poslanec NR SR Ján Mičovský.

Predmetom útokov je realizácia zmlúv medzi MPRV SR, NLC a ICZ Slovakia, a. s., prostredníctvom ktorých NLC zabezpečilo aplikačné programové vybavenie pre informačnú podporu lesníckych opatrení v  rámci programu rozvoja vidieka (PRV) SR.
Realizácia hospodárskych zmlúv je pre NLC ako organizáciu, ktorá v zmysle zákona zabezpečuje správu lesníckeho informačného systému, nevyhnutnosťou. Cez ne získava potrebné finančné prostriedky na jeho rozvoj a zvyšovanie technickej úrovne.
Dielo (aplikačné programové vybavenie) bolo zhotoviteľom riadne dodané a v roku 2013 zo strany NLC plne sfunkčnené a sprevádzkované. Postup a stav implementácie dodaného diela sú zdokumentované na internetovej stránke ForestPortálu, pod záložkou "O ForestPortáli": http://www.forestportal.sk/SitePages/ OForestPortali.aspx.
Napriek tomu, že súčasné vedenie NLC viackrát vecne vysvetlilo postup a stav implementácie diela, iniciátori tzv. "kauzy ForestPortál" sa nedokážu zmieriť so skutočnosťou, že žiadna z  početných kontrol vykonaných v tejto veci v NLC nepotvrdila nimi prezentované "zneužitie" či "tunelovanie" verejných zdrojov.
Je pravda, že predchádzajúce vedenie NLC nesfunkčnilo systém v  zmluvne stanovenom termíne – do konca roku 2011. Toto pochybenie však odstránilo súčasné vedenie NLC, ktoré riešenie úlohy ukončilo a obhájilo aj pred európskymi orgánmi, ktoré prostredníctvom PRV SR poskytli na tento projekt potrebné finančné zdroje.
Ak napriek uvedenému útoky proti NLC pokračujú, znamená to, že celá udalosť je spolitizovaná a slúži iba na zviditeľňovanie sa niektorých politikov. Najmä poslanec Ján Mičovský opakovane hovorí o  tunelovaní organizácie, a to aj napriek tomu, že na to nemá žiadne vecné dôkazy, kontrolné zistenia, či závery policajných šetrení.
Vo svojej kampani zneužíva aj prípad referentky vnútornej kontroly, pani Lapinovej, ktorej predchádzajúci generálny riaditeľ NLC Ing. Milan Lalkovič dal výpoveď spolu s ďalšími 18-timi zamestnancami z dôvodu nadbytočnosti a v súvislosti s riešením finančnej situácie organizácie.
V záujme upokojenia situácie súčasné vedenie NLC ponúklo pani Lapinovej mimosúdnu dohodu, na základe ktorej, keby ju prijala, mohlo dôjsť k jej okamžitému nástupu na nové pracovné miesto v organizácii pri nezmenených platových podmienkach, ako aj k doplateniu ušlej mzdy od skončenia jej pracovného pomeru. Žiaľ pani Lapinová sa rozhodla ísť cestou dlhotrvajúcich súdnych konaní a sporov, čo v nás vyvoláva pochybnosti, či má skutočne úprimný záujem zamestnať sa a riešiť svoju súčasnú odkázanosť na sociálne dávky tým najlepším možným spôsobom, to jest prácou.
NLC je v súčasnosti úspešná a dobre fungujúca organizácia, ktorá zvládla transformačný proces a dokáže zabezpečovať zdroje na svoju činnosť a modernizáciu infraštruktúry aj z mimorezortnej oblasti. Svoje odborné činnosti zabezpečuje financovaním v objeme viac než 70 % z vlastných doplnkových zdrojov získaných prostredníctvom projektov z rôznych domácich a zahraničných agentúr a programov. Finančné riadenie takýchto projektov je mimoriadne náročné. Je preto nevyhnutné, aby osoby vykonávajúce finančnú kontrolu spĺňali potrebné kvalifikačné predpoklady, najmä vysokoškolské vzdelanie a znalosť anglického jazyka, a aby ovládali postupy ekonomického a finančného riadenia organizácie.
Z vykonaných kontrol vyplýva, že v prípade ForestPortálu nešlo o žiadne zneužitie či tunelovanie verejných zdrojov, ale o zlyhanie riadiacej a kontrolnej činnosti pri implementácii dodaného diela v  organizácii. V čase, keď sa dielo dodané ICZ Slovakia, a. s., malo implementovať v podmienkach informačného systému organizácie, pani Lapinová takmer pol roka (od októbra 2010 do marca 2011) kontrolovala tento projekt. Žiaľ nezistila niektoré závažné pochybenia predošlých vedení pri jeho realizácii a riadení, ktoré spôsobili, že sa projekt nestihol ukončiť v stanovenom termíne do konca roka 2011.
Podľa nám dostupných informácií pani Lapinová počas vykonávania kontroly a pôsobenia v pozícii kontrolórky neoznámila orgánom činným v trestnom konaní žiadne také kontrolné zistenia, ktoré by vykazovali známky korupcie, či iného trestného činu, resp. osoby, ktoré by sa mali takého konania dopustiť. Takéto informácie začala písomne poskytovať až po prevzatí výpovede, to jest 1-1,5 roka po vykonaní predmetnej kontroly. K skutočnému postupu pani Lapinovej – najprv výpoveď a až potom oznámenia - sú nespochybniteľné písomné dôkazy.
Po prevzatí výpovede z dôvodu nadbytočnosti pani Lapinová bezprecedentne a protizákonne vyniesla dokumenty NLC súvisiace s  projektom ForestPortál z priestorov organizácie, čím hrubo porušila viaceré všeobecne záväzné predpisy (zákon o ochrane osobných údajov) a interné predpisy organizácie.
Z uvedených dôvodov NLC už nebude viacej tolerovať poškodzovanie svojho dobrého mena a využije všetky právne nástroje na svoju ochranu.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down