Údržba a servis ako súčasť prevádzky strojov

Náklady na prevádzku strojov patria k rozhodujúcim nákladovým položkám v rámci agropodnikania. Okrem samotného obstarania strojov ide predovšetkým o náklady spojené s ich ďalším používaním. Podľa vykonaných prepočtov aj v rámci technológií pestovaných plodín predstavujú náklady na prácu strojov viac ako 40 % z priamych nákladov. Podľa niektorých literárnych zdrojov môže byť jednou z ciest znižovania výrobných nákladov aj pravidelné monitorovanie práce strojov a zabezpečenie primeranej starostlivosti o ich prevádzkyschopnosť cestou realizácie pravidelnej údržby.

Podľa normy STN EN 13 306 je údržba definovaná ako proces riadenia všetkých technických a administratívnych činností počas životného cyklu objektu, ktoré sú zamerané na udržanie alebo obnovenie takého jeho stavu, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu, pri zohľadnení optimálnych nákladov a požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť a prostredie.

V súvislosti s prevádzkovaním strojov medzi hlavné technické činnosti údržby zaraďujeme činnosti bežnej údržby, ako sú čistenie, mazanie a nastavovanie strojov, ďalej vykonávanie opráv, realizáciu obnovy formou generálnej opravy či rekonštrukcie. Údržbárske činnosti v podobe revízií a kontrol slúžia na zistenie a posúdenie skutočného stavu strojov, alebo výrobného systému ako celku.

Na rozdiel od výrobného procesu, ktorý jednoznačne definuje technologický postup, je proces údržby takmer vždy unikátny s ťažko vopred opísateľnými pracovnými postupmi, najmä pokiaľ ide o odstraňovanie porúch. Unikátnosť sa prejavuje aj v rozsahu a pravidelnosti vykonávaných prác, rozmanitosti použitého náradia a súvisí predovšetkým s veľkou konštrukčnou rozmanitosťou strojov.

Viac v RN č. 40

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUDĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *