04.09.2014 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vlastníci môžu navrhnúť pozemkové úpravy, ak si chcú pôdu sceliť

Vlastníctvo pôdy na Slovensku je tak rozdrobené, že sa ťažko kupujú ucelené plochy, kupujú sa zväčša iba podiely na parcelách. Vlastník pozemku, ktorý povedzme na určitom území skúpil pôdu a nevie ju štandardnými spôsobmi, teda geometrickými plánmi a kúpnymi alebo darovacími zmluvami usporiadať do celku, môže požiadať Okresný úrad o jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ).

"Jednoduché pozemkové úpravy sa na rozdiel od takzvaných komplexných pozemkových úprav robia len v časti katastrálneho územia, neriešia celé územie. Nevykonávajú sa všetky etapy tak, ako pri komplexných. V zásade konanie môže vyvolať akýkoľvek záujemca, ktorý má na to finančné prostriedky a JPÚ si objedná u geodetickej firmy, ktorá má na to oprávnenie," povedal pre TASR predseda Komory pozemkových úprav Vladimír Uhlík.
Žiadosť o povolenie JPÚ sa podáva na príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, v obvode pôsobnosti ktorého sa územie nachádza. Predtým by mal záujemca urobiť prieskum, či o takéto úpravy, do ktorých plánuje vložiť vlastné prostriedky, majú ostatní vlastníci pozemkov na danom území záujem.
"Vlastníkom pôdy by mal vysvetliť účel JPÚ a upozorniť ich najmä na výhody, ktoré budú mať aj oni z nového usporiadania a prerozdelenia pozemkov na danom území. Nové pozemky nadobudnú vyššiu hodnotu, keďže sa sprístupnia a scelia do súvislých plôch," vysvetlil Uhlík.
Podmienkou povolenia JPÚ je súhlas vlastníkov minimálne polovičnej výmery pozemkov v obvode. Napriek tomu, že JPÚ si hradia vlastníci alebo investori, na celý ich priebeh dohliada štát prostredníctvom príslušného okresného úradu, odboru pozemkového a lesného.
Mnohí vlastníci sa k pozemkom po svojich predkoch doteraz neprihlásili, evidujú sa v katastri ako nezistení vlastníci a v konaní ich zastupuje Slovenský pozemkový fond (SPF).
"SPF dohliada na to, aby pozemky týchto vlastníkov neboli umiestňované nevýhodne, aby boli primerané pokiaľ ide o výmeru, hodnotu a polohu," povedal Uhlík a pripomenul, že títo nezistení vlastníci alebo ich potomkovia sa môžu kedykoľvek k pozemkom prihlásiť. "Buď ako dedičia predložia osvedčenie o dedičstve, alebo ako vlastníci predložia hodnoverné doklady, ktorými preukážu svoje vlastníctvo."
JPÚ sa vykonávajú jednak na poľnohospodárske využitie, do takýchto JPÚ zvykne investovať poľnohospodársky podnik, ktorý skúpil pôdu a chce hospodáriť na vlastných pozemkoch. Ďalej na nepoľnohospodárske využitie, napríklad obec takto môže usporiadať nejakú lokalitu na individuálnu bytovú výstavbu.
"Treťou skupinou JPÚ sú prípady, keď investori, napríklad pri výstavbe diaľnic alebo železníc znehodnotia zvyškové pozemky vlastníkov, ktorí ich nevedia ďalej účelne využiť z dôvodu, že ich líniová stavba rozdelila a často nie sú prístupné. Môžu sa robiť aj na niekoľkohektárovej ploche, napríklad na individuálnu bytovú výstavbu alebo na skládku odpadu. Máme skúsenosti aj s väčšími, až 600-hektárovými plochami, na ktorých sa JPÚ robili za účelom poľnohospodárskeho využitia pozemkov," doplnil Uhlík.
Proces úprav doteraz trval okolo dvoch rokov. "Predpokladáme, že po novele zákona sa proces skráti na rok až rok a pol, pokiaľ nepôjde o väčšie plochy a budú s menším počtom nekonfliktných vlastníkov. Pri väčších plochách treba počítať minimálne s dvoma a viac rokmi," domnieva sa predseda KPÚ. Usporiadanie najmenších, 5-hektárových plôch, stojí okolo 15.000 eur.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down