02.02.2021 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva a aj v chove hydiny

Koncom januára bol potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v chove hydiny.

Národné referenčné laboratórium (NRL) pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 22. januára pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku H5N5 v chove hydiny. Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny ( drobnochovateľ) - kury domácej v obci Dobrohošť, okres Dunajská Streda.
V chove bol pozorovaný náhly zvýšený úhyn hydiny. Z celkového počtu 70 nosníc, uhynulo 52. Ostatných 18 kusov hydiny bolo neškodne utratených, následne sa urobila predbežná dezinfekcia ohniska nákazy a chovného priestoru hydiny.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Dunajská Streda postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy (opatrenia na kontrolu moru hydiny), vykonáva epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy. Predbežným šetrením sa, aj vzhľadom na lokalizáciu obce v bezprostrednej blízkosti Dunaja, predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom, pretože hydina mala prístup do vonkajšieho prostredia.
Miestne príslušná RVPS v Dunajskej Strede nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.
Do pásma 3 km patria obce:  okres Dunajská Streda: Dobrohosť, Kyselica ,Vojka nad Dunajom a Báč. V pásme 10 km sú: okres Dunajská Streda:Šamorín, Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Mierovo, Lehnice, Veľká Paka, Macov, Trnávka, Rohovce, Blatná na Ostrove , Holice, Dolný Bar , Bodíky a okres Senec: Hamuliakovo.

Pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku bol hlásený aj u voľne žijúceho vtáctva. Ide o výskyt nákazy u 2 kusov labute veľkej (Cygnus olor) nájdených na ploche ostrova na rieke Dunaj za hlavným mestom Bratislava v blízkosti Danubiany, Kalinkovo v okrese Senec. Dňa 26. januára boli veterinárnym inšpektormi zaslané na laboratórne vyšetrenie do NRL, ktoré 28. januára potvrdilo vo vzorkách oboch labutí vírus vtáčej chrípky.
Ten bol potvrdený aj u labute veľkej z vodnej plochy Veľký Draždiak, Bratislava - Petržalka. Dňa 13. januára bola veterinárnym inšpektorom RVPS Bratislava–mesto zaslaná vzorka vtáka na laboratórne vyšetrenie do NRL pre aviárnu influenzu. Pred úhynom labuť vykazovala nervové príznaky. Dňa 15. januára sa vo vzorke potvrdil vírus vtáčej chrípky. Následne metódou sekvenačnej analýzy bolo zistené, že ide o kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N5, ktorý súčasne cirkuluje u vtáctva v Európe. RVPS Bratislava–mesto prijala opatrenia v zmysle platných predpisov.

Vtáčia chrípka je vysoko nákazlivá prenosná infekčná choroba predovšetkým vtákov a hydiny. Choroba postihuje domácu hydinu (morka, kačica, hus, kura domáca), voľne žijúce vtáky (vodné v
táky - labuť, kačica divá, hus divá, kormorán, volavka, čajka..., dravce – sokol sťahovavý, sokol myšiar, jastrab lesný, jastrab krahulec...) a bežce (pštros, emu). Choroba sa môže preniesť aj na cicavce, najmä ošípané. Niektoré subtypy boli potvrdené u potkana, myši, lasice, fretky, mačky, tigra, psa, koňa, človeka.

Príslušná RVPS prijala opatrenia pre chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí:

  • Vykonanie aktualizácie súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.
  • Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí: najmä dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí; zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi. Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
    Oznamovať akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií: pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 %; pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni; týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %; akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
  • Vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, následné vyhľadávanie uhynutých vtákov, v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva.
  • Oznamovať výskyt uhynutých vtákov na príslušnú RVPS (ktorá následne rozhodne o odbere vzoriek alebo o neškodnom odstránení kadáverov.
  • O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov v mieste obvyklým spôsobom.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down