31.03.2020 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zvyšovanie krmovinovej základne je možné revitalizáciou opustených trávnych porastov

Trvalé trávne porasty (TTP) patria medzi najrozšírenejšie a ekologicky stabilnejšie vegetačné typy. V strednej Európe v podmienkach mierneho pásma predstavujú prevažne sekundárne spoločenstvá, preto je pre ich udržiavanie potrebná zámerná činnosť človeka.

Ak z nejakých dôvodov dochádza k obmedzeniu alebo zastaveniu ich využívania, alebo naopak, k nadmernej intenzifikácii, nastáva narušenie fytocenózy. Prejavom tejto degradácie je ochudobňovanie pôvodných lúčnych typov a následné obmedzenie celého radu mimoprodukčných a tiež produkčných funkcií.
Prírodné a ekologické podmienky Slovenska predurčujú vyššiu lokalizáciu trvalých trávnych porastov najmä do horských a podhorských oblastí, kde sa nachádza približne 80 % ich celkovej výmery. Prejavy extenzifikácie na TTP  mali v minulom storočí počas kolektivizácie skôr marginálny priestor, aj keď ich nástup možno spojiť tiež s prechodom na systém celoročného ustajňovania zvierat. Výmery trávnych porastov sa v tomto období na Slovensku znižovali v dôsledku ich rozorávania, s cieľom získať nové produkčné plochy. Po zmenách spoločenských pomerov v roku 1989 a následnej transformácii poľnohospodárskej výroby spojenej s jej útlmom, začal fenomén extenzifikácie TTP narastať.
Extenzívne využívané až opustené plochy trávnych porastov predstavovali cca 30 – 40 % z ich celkovej výmery. Tieto javy sa ešte zvýraznili v procese príprav a následnom vstupe slovenskej ekonomiky na spoločný európsky trh, v rámci začlenenia Slovenska do Európskej únie. Dôvodom bol najmä rapídny pokles stavov hospodárskych zvierat.
V posledných rokoch sa začína prejavovať zvýšený dopyt po potravinách, k čomu výrazne prispeli nedávne prejavy nestability trhu v dôsledku ekonomickej krízy, pričom sú tieto tlaky často vystupňované aj prebiehajúcou zmenou klímy. V rôznych národných stratégiách sa presadzujú tézy a opatrenia pre zabezpečenie výkonnosti poľnohospodárstva a potravinárstva a jeho konkurencieschopnosti na jednotnom trhu EÚ, s dôrazom na vytváranie podmienok pre stabilizáciu, resp. rozšírenie poľnohospodárskej výroby, v hľadaní mechanizmov na podporu živočíšnej výroby, pre stabilizáciu stavov hospodárskych zvierat, podporovanie spotreby slovenských poľnohospodárskych produktov a potravín, zvýšenie potravinovej sebestačnosti a pod. Na význame a nutnosti zavedenia týchto opatrení sa podpisuje aj súčasná celosvetová kríza.

Viac v článku Mgr. ĽUBOMÍRA HANZESA, PhD. z NPPC - Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 14.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down