Ako eliminovať dopad sucha počas vzchádzania?

Klíčenie a vzchádzanie porastov sa pokladá za kritické obdobie, ktoré môže do veľkej miery determinovať výslednú produkciu plodín. Podľa aktuálnej situácie je zrejmé, že priebeh týchto počiatočných fáz rastu v porastoch repky bude v tomto roku závisieť nielen od zvolených postupov pestovania, ale aj pôsobenia sucha.

Termín výsevu

Správne načasovanie termínu sejby repky je dôležitým determinantom celkovej dĺžky vegetačného obdobia, napadnutia rastlín škodcami a na koniec určuje aj výšku a kvalitu úrod repky. Termín výsevu sa do značnej miery odvíja od lokality a jej vlahových a teplotných pomerov. V prípade, že je repka vysiata do suchej pôdy môže už mierny vodný deficit výrazne oddialiť jej klíčenie. V týchto nepriaznivých podmienkach pozorujeme aj často nerovnomerné vzchádzanie porastov, čo ma priamy dopad na rovnomernosť a hustotu porastu. Pri voľbe termínu sejby by sme mali teda dbať na to, aby sme zaistili: i) vyrovnané klíčenie a vzchádzanie, ii) optimálny počet jedincov pred zimou a čo, iii) najviac eliminovali vplyv nepriaznivých podmienok (sucho, škodci, choroby) na rastliny.

 

Ťažší príjem živín

S pôsobením stresového faktora, akým je sucho vznikajú aj výživové poruchy, ktoré sa prejavia na dostupnosti, príjme, transporte ako aj prerozdelení živín. Nižšia dostupnosť živín potom priamo ovplyvňuje aj efektivitu použitých minerálnychhnojív. V prípade dusíkatých hnojív je využiteľnosť dusíka počas týchto podmienok značne limitovaná hlavne v dôsledku redukovanej mineralizácie organického dusíka v pôde, ako aj poruchou transportu dusíka ku koreňom.Pôdne sucho ovplyvňuje negatívne rast koreňov, potláča ich fyziologickú aktivitu a obmedzuje transport živín z koreňa do nadzemných častí rastliny. V takomto prípade vedie nedostatok vody k deficitu dusíka a ostatných živín v rastlinách. Účinok sucha na príjem živín a porasty závisí aj od pôdneho typu a kvalitatívnych vlastností pôdy. Výška a kvalita úrody repky, v závislosti od pôsobenia sucha je viac redukovaná na degradovaných a piesočnatých pôdach, než na ílových a štruktúrne vyrovnaných. Vyplýva to hlavne z nižšieho obsahu vody a jej vyššej straty počas pôsobenia sucha v týchto typoch pôdy.

Optimálne vzchádzanie a príjem živín

Pre vyšší príjem a akumuláciu živín v rastline odporúčame pri základnom predsejbovom hnojení aplikovať organické hnojivo AlgaSoil (30-50 kg/ha). Významnou zložkou produktu sú organické látky (min. 45%), ktoré obohacujú pôdu o organickú hmotu, ktorej prítomnosť v pôdnom prostredí ovplyvňuje priaznivo všetky jej vlastnosti. Vyšší obsah organickej hmoty v pôde zvyšuje aj jej vododržnosť a schopnosť pútať živiny, čím znižuje negatívne dopady sucha. Rovnako sa zintenzívňuje aj mikrobiálna činnosť pôdy, čo napomáha k uvoľňovaniu a zvýšenému využitiu živín z pôdy. V prípade minerálnych hnojív udržuje produkt živiny priamo v koreňovej zóne, čím zabraňuje ich vyplaveniu a zvyšuje ich využitie rastlinami. O jeho pozitívnom účinku vypovedá aj graf č.1, ktorý zobrazuje výsledok anorganického rozboru repky v jesennom období. Na základe týchto výsledkov je evidentné, že aplikácia granulátu (50 kg/ha) podporila vyšší príjem živín rastlinami o 18-64% v porovnaní s kontrolou. Navyše  prírodné fytohormóny, bioaktívne a antistresové látky, ktoré obsahuje produkt AlgaSoil pomáhajú repke: i) rýchlo a jednotne vzchádzať, ii) optimalizujú jej vývoj a chránia ju pred skorými zimnými mrazmi, iii) zaisťujú repke dobre zakoreniť a získať dostatočné energetické zásoby, ktoré jej dovoľujú po zime rýchlo zregenerovať.

Vyššia rentabilita pestovania

Efektívne využívanie živín z aplikovaných hnojív a pôdy je predpokladom úspešného manažovania rastlinnej výroby za účelom dosiahnutia vyššej rentability. V prípade repky sa nám podarilo po aplikácii organického granulátu zvýšiť príjem všetkých živín (graf. 1), čo sa prejavilo aj na dosiahnutej úrode. V porovnaní s neošetrenou variantou sme zaznamenali nárast v úrode semena repky o 0,69 t/ha (graf. 2).

Ing. Zuzana Balátová, PhD.

Produktový manažér

Agrobiosfer, s.r.o.

Obr. AlgaSoil– zvyšuje príjem živín a podporuje rýchle a rovnomerné vzchádzanie repky.

Graf 1: Anorganický rozbor repky, zvýšenie príjmu živín (%). Lokalita: Borovce, NPPC; Odber rastlín: jeseň 2014.

 

 

Graf 2: Úroda repky ozimnej (t/ha). Lokalita: Borovce, 2015 ; Riešiteľka pokusu: Ing. Mária Sekerková, CSc.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *