03.02.2023 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aký je aktuálny stav vo vybavení poľnohospodárstva traktormi?

Vybavenie poľnohospodárskych podnikov traktormi, ostatnými energetickými prostriedkami, ako aj ďalšou technikou potrebnou pre zabezpečenie poľných prác sa stále považuje za veľmi dôležité porovnávacie kritérium. Napr. nakupovaný počet nových traktorov, inštalovaný výkon v ich motoroch vo vzťahu k veľkosti poľnohospodárskeho podniku - výmere jeho poľnohospodárskej pôdy (p.p.) je kritérium, ktoré umožňuje posúdiť nielen úroveň technickej vybavenosti podnikov (fariem) navzájom, ale môže slúžiť aj ako ukazovateľ pre hodnotenie úrovne technickej a technologickej vyspelosti poľnohospodárstva jednotlivých krajín.

Už ku koncu osemdesiatych rokov sa v závislosti od veľkosti podniku, jeho výrobného zamerania a intenzity výroby používaný ukazovateľ - merný inštalovaný výkon energetických prostriedkov (EP) využívaných v poľnohospodárstve (kW.ha-1 p.p.) nachádzal v rozmedziach hodnoty od 1,5 do 2,9 kW.ha-1. Pokiaľ ide o výkonové zastúpenie jednotlivých kategórií EP približne 2/3 výkonu bolo inštalovaného v motoroch traktorov a 1/3 predstavoval výkon motorov ostatných EP (obilné kombajny, nákladné automobily, nakladače, rezačky a pod.). Obvykle platilo, že vyššia hodnota ukazovateľa bola v menších podnikoch a opačne, čo zodpovedalo aj tendenciám vo vybavení fariem hlavne v západoeurópskych krajinách. Ako ďalšie ukazovatele na hodnotenie energetickej vybavenosti podniku sa uplatňovali napr. počty používaných traktorov pri obhospodarovaní určitej výmery poľnohospodárskej pôdy (normatívy potreby traktorov), alebo počty predaných traktorov na určitú výmeru obhospodarovanej pôdy.Evidencia stavu traktorovSledovanie vývoja vyššie uvedených ukazovateľov aj pre potreby riadiacich orgánov (napr. vtedajšieho Ministerstva poľnohospodárstva) zabezpečovali rôzne výskumné a odborné pracoviská. Na Slovensku to bol predovšetkým Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky v Rovinke (VÚPT). Jeho nástupcom bol Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP) . Žiaľ, pri transformácii niekdajšieho VÚPT na TSÚP sa na činnosť v tejto oblasti akosi pozabudlo, a tak ak by sme chceli uplatniť v súčasnosti pri hodnotení vybavenosti našich poľnohospodárskych podnikov vyššie uvedené ukazovatele, máme k tomu pomerne málo relevantných informácií. Môžeme sa v podstate spoliehať len na štatistické zisťovanie počtov strojov, ktoré vykonáva Štatistický úrad (ŠÚ), aj to v dvojročnej periodicite a informácie od predstaviteľov Združenia AGRION, ako sa napr. predávali niektoré vybrané kategórie strojov v predchádzajúcom období, ktoré sa aspoň občas objavia v tlači. Skúsme aspoň na základe takto obmedzených informačných zdrojov aspoň niektoré z vyššie spomínaných ukazovateľov stanoviť.Ešte predtým však treba poukázať aspoň na dva fakty. Prvým je skutočnosť, že už niekoľko rokov je vo všetkých krajinách zreteľná tendencia k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu traktorov, ktorá vedie k prenikavému zvýšeniu výkonu motorov traktorov novo vyrábaných a k čiastočnému spomaľovaniu tendencie zvyšovania počtov traktorov. V niektorých krajinách, a to platí aj na Slovensku, dochádza k stagnácii, dokonca i k poklesu počtu traktorov pri súčasnom zvyšovaní priemerného výkonu u novo nakupovaných traktorov. Druhým faktom a zákonitým trendom vývoja je i to, že v niektorých vyspelých štátoch význam traktorov začína svoje dominantné postavenie z minulého obdobia strácať a štruktúra mobilných energetických prostriedkov sa presúva predovšetkým do kategórie samohybných strojov. Aj s týmto vývojovým trendom sa na Slovensku stretávame.

S použitím citovaných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down