31.01.2023 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aký je aktuálny stav vo vybavení poľnohospodárstva traktormi?

Vybavenie poľnohospodárskych podnikov traktormi, ostatnými energetickými prostriedkami, ako aj ďalšou technikou potrebnou pre zabezpečenie poľných prác sa stále považuje za veľmi dôležité porovnávacie kritérium. Napr. nakupovaný počet nových traktorov, inštalovaný výkon v ich motoroch vo vzťahu k veľkosti poľnohospodárskeho podniku - výmere jeho poľnohospodárskej pôdy (p.p.) je kritérium, ktoré umožňuje posúdiť nielen úroveň technickej vybavenosti podnikov (fariem) navzájom, ale môže slúžiť aj ako ukazovateľ pre hodnotenie úrovne technickej a technologickej vyspelosti poľnohospodárstva jednotlivých krajín.

Už ku koncu osemdesiatych rokov sa v závislosti od veľkosti podniku, jeho výrobného zamerania a intenzity výroby používaný ukazovateľ - merný inštalovaný výkon energetických prostriedkov (EP) využívaných v poľnohospodárstve (kW.ha-1 p.p.) nachádzal v rozmedziach hodnoty od 1,5 do 2,9 kW.ha-1. Pokiaľ ide o výkonové zastúpenie jednotlivých kategórií EP približne 2/3 výkonu bolo inštalovaného v motoroch traktorov a 1/3 predstavoval výkon motorov ostatných EP (obilné kombajny, nákladné automobily, nakladače, rezačky a pod.). Obvykle platilo, že vyššia hodnota ukazovateľa bola v menších podnikoch a opačne, čo zodpovedalo aj tendenciám vo vybavení fariem hlavne v západoeurópskych krajinách. Ako ďalšie ukazovatele na hodnotenie energetickej vybavenosti podniku sa uplatňovali napr. počty používaných traktorov pri obhospodarovaní určitej výmery poľnohospodárskej pôdy (normatívy potreby traktorov), alebo počty predaných traktorov na určitú výmeru obhospodarovanej pôdy.

Evidencia stavu traktorov

Sledovanie vývoja vyššie uvedených ukazovateľov aj pre potreby riadiacich orgánov (napr. vtedajšieho Ministerstva poľnohospodárstva) zabezpečovali rôzne výskumné a odborné pracoviská. Na Slovensku to bol predovšetkým Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky v Rovinke (VÚPT). Jeho nástupcom bol Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP) . Žiaľ, pri transformácii niekdajšieho VÚPT na TSÚP sa na činnosť v tejto oblasti akosi pozabudlo, a tak ak by sme chceli uplatniť v súčasnosti pri hodnotení vybavenosti našich poľnohospodárskych podnikov vyššie uvedené ukazovatele, máme k tomu pomerne málo relevantných informácií. Môžeme sa v podstate spoliehať len na štatistické zisťovanie počtov strojov, ktoré vykonáva Štatistický úrad (ŠÚ), aj to v dvojročnej periodicite a informácie od predstaviteľov Združenia AGRION, ako sa napr. predávali niektoré vybrané kategórie strojov v predchádzajúcom období, ktoré sa aspoň občas objavia v tlači. Skúsme aspoň na základe takto obmedzených informačných zdrojov aspoň niektoré z vyššie spomínaných ukazovateľov stanoviť.

Ešte predtým však treba poukázať aspoň na dva fakty. Prvým je skutočnosť, že už niekoľko rokov je vo všetkých krajinách zreteľná tendencia k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu traktorov, ktorá vedie k prenikavému zvýšeniu výkonu motorov traktorov novo vyrábaných a k čiastočnému spomaľovaniu tendencie zvyšovania počtov traktorov. V niektorých krajinách, a to platí aj na Slovensku, dochádza k stagnácii, dokonca i k poklesu počtu traktorov pri súčasnom zvyšovaní priemerného výkonu u novo nakupovaných traktorov. Druhým faktom a zákonitým trendom vývoja je i to, že v niektorých vyspelých štátoch význam traktorov začína svoje dominantné postavenie z minulého obdobia strácať a štruktúra mobilných energetických prostriedkov sa presúva predovšetkým do kategórie samohybných strojov. Aj s týmto vývojovým trendom sa na Slovensku stretávame.

Štatistika stavu strojov a rozdiely v evidencii

Pokiaľ ide o evidovanie stavu strojov vykazovaných v poľnohospodárskych podnikoch, od vzniku samostatnej SR zabezpečuje zber štatistických údajov pre potreby informovanosti Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) a tieto údaje sú potom preberané aj do tzv. Zelených správ, ktoré každoročne vydáva MPRV SR.

Na základe dostupných údajov možno napísať, že vyššie konštatovaný trend poklesu evidovaného počtu traktorov je zrejmý aj u nás. Kým napr. v roku 1994 bolo v evidencii ŠÚ SR vykazovaných 32 810 traktorov, v roku 2020 už bol vykazovaný počet traktorov približne polovičný. Takýto údaj bol totiž uvedený aj v Zelenej správe za rok 2022, ktorá bola schválená vládou SR dňa 19. 10. 2022. Zároveň bol v tejto správe konštatovaný aj pokles početných stavov aj v ostatných sledovaných kategóriách strojov (tabuľka 1).

Tabuľka 1: Počet vybraných poľnohospodárskych strojov

Typ stroja20182020Index 2020/2018
spolunovéspolunovéspolunové
Traktory16 67868516 15158596,885,4
Traktorové pluhy6 0611295 48510690,582,2
Sejačky na obilie3 188933 0768696,592,5
Sejačky na presný výsev repy417D233755,9-
Sejačky na kukuricu1 305391 2382294,956,4
Vysadzovače zemiakov615657249366,7
Vysadzovače zeleniny10031018101266,7
Rozhadzovače maštaľného hnoja2 108562 0113995,469,6
Rozhadzovače priemyselných hnojív2 475782 3995696,971,8
Kombajny na zber obilnín1 992381 8534193107,9
Zberače zemiakov4405419695,2120
Stroje spolu35 3791 13233 53896094,884,8

Zdroj: Zelená správa za rok 2021

Veková a výkonová štruktúra strojov

V roku 2018 bola riešená úloha odbornej pomoci (ÚOP) „Informačný systém o vybavenosti poľnohospodárstva Slovenskej republiky strojovou technikou“, v rámci ktorej bola uskutočnená inventarizácia používaných strojov v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku. Z inventarizácie vykonanej formou dotazníkového prieskumu k 31. 12. 2017 vyplynulo, že poľnohospodárske podniky v rastlinnej aj živočíšnej výrobe disponovali najmä starými strojmi, ktoré mali 12 rokov a viac. Podiel týchto strojov bol 50 % v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Obnova strojov sa v porovnaní s výsledkami TSÚP Rovinka z predchádzajúcich rokov za posledné 4 roky mierne oživila. Nové stroje (do 4 rokov) boli v roku 2017 v rastlinnej výrobe zastúpené 14 % a v živočíšnej výrobe 17 %. V záverečnej správe o riešenej ÚOP boli podrobnejšie spracované údaje o vybraných kategóriách strojov, kde napr. pri traktoroch bolo uvedené, že najvýraznejší podiel na celkovom počte traktorov vo vzorke (17 089 ks) mali v roku 2017 traktory vo vekovej skupine nad 12 rokov (53,6 %) a najnižší podiel mali traktory vo vekovej skupine 4 – 8 rokov (13,3 %), takmer rovnaký podiel v skupine traktorov mali traktory do 4 rokov (13,7 %). Z hľadiska výkonu stroja prevládali v ostatnom hodnotenom roku v skupine traktorov kolesové traktory s výkonom do 60 kW (29,2 % z celkového počtu traktorov), v ktorých bola obnova strojov minimálna a prevládala veková skupina traktorov nad 12 rokov (88,3 %). Podľa odhadu, viac ako dve tretiny traktorov u oslovených poľnohospodárskych podnikov tvorili kolesové traktory s výkonom do 120 kW (70,5 %).

S použitím citovaných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate už zajtra v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down