03.08.2018 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chemická ochrana v sadoch a viniciach

Požiadavky na ochranu životného prostredia sa stále silnejšie presadzujú nielen v poľnohospodárstve, ale aj vo všetkých súvisiacich oblastiach. V oblasti ovocinárskej a vinohradníckej výroby predstavujú ochranárske zásahy významnú súčasť technológie pestovania. Rozmanitosť pestovaných druhov si preto vyžaduje celý rad používaných prístupov a metód.

Trendy postupného prechodu od konvenčných technologických postupov k integrovanej produkcii smerujú v oblasti chemickej ochrany k prísnejšiemu sledovaniu množstva a druhu chemických ochranných látok s cieľom minimalizácie ich škodlivých dopadov na životné prostredie. V technologických postupoch integrovanej produkcie je chemická ochrana najsledovanejšou oblasťou.

Napriek rôznym snahám o rozvoj iných metód však ostáva používanie chemických látok stále nenahraditeľným spôsobom ochrany aj v ovocných sadoch a vinohradoch. Praktici vedia, že účinok chemického zásahu závisí na kvalite a množstve aplikovaného ochranného prostriedku, na načasovaní zásahu a hlavne na technických podmienkach pri aplikácii. Základným predpokladom včasného ochranárskeho zásahu proti chorobám, škodcom a burinám je dôsledný a pravidelný monitoring stavu porastu, spoľahlivá prognóza a signalizácia chorôb a škodcov. Pestovateľ musí rozpoznať, či ide o poškodenie rastlín škodcami alebo chorobami, prípadne poškodenie rastlín prírodnými vplyvmi, nesprávnou výživou a pod. (často sa tieto vplyvy aj kombinujú). Musí stanoviť mieru napadnutia porastu a rozhodnúť sa pre ochranné opatrenie, ktoré by malo byť účinné, ale aj ekonomicky zdôvodnené.

 

Ako už bolo naznačené, chemická ochrana je v súčasnosti najúčinnejšou a najviac uplatňovanou metódou aj pri ochrane sadov a viníc. Spočíva v cielenom uplatňovaní chemických prípravkov proti jednotlivým druhom, alebo skupine škodlivých organizmov. Jej hlavnou výhodou je rýchlosť zásahu, možnosť výberu vhodného prípravku a operatívne prispôsobenie dávky a koncentrácie. Porasty je potrebné pravidelne kontrolovať a evidovať výskyt konkrétnych chorôb a škodcov. K monitoringu sa využívajú rôzne metódy, ale aj technické pomôcky, ako sú  feromónové alebo optické lapáky, signalizačné zariadenia a využívajú sa taktiež rôzne teplotné modely vývoja škodlivých organizmov.

Hlavné zásady pri chemickej ochrane v sadoch a viniciach možno zhrnúť nasledovne:

  • chemickú ochranu je potrebné vykonať neodkladne, hneď ako dôjde k prekročeniu prahu hospodárskej alebo ekonomickej škodlivosti v porastoch,
  • používať len povolené chemické prípravky, prednostne používať prípravky s nízkou toxicitou, šetrné k životnému prostrediu,
  • dávky chemických prípravkov používať v registrovanej koncentrácii, s prihliadnutím k aktuálnym miestnym podmienkam,
  • využívať kvalitnú aplikačnú techniku, podľa potreby používať zmáčadlá, využívať možnosti miešania rôznych druhov chemických prípravkov aj s niektorými hnojivami,
  • chemické prípravky, ak je to možné, striedať, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo prípadnej rezistencii na jeden druh prípravku,
  • dodržiavať stanovené zásady správnej praxe v ochrane rastlín, vrátane všetkých ustanovení zákona o rastlinolekárskej starostlivosti.

S požitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny č. 31

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down