02.11.2015 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň venovaný kukurici (I.)

K najväčším jesenným stretnutiam poľnohospodárov patrí „Deň poľa kukurice“, ktorý sa uskutočnil 8. októbra na poliach spoločnosti AGRO Divízia Selice organizovaným Združením dodávateľov poľnohospodárskej techniky v SR - AGRION v spolupráci s Profi Press SK, s. r. o. – vydavateľstvom týždenníka Roľnícke noviny a Zväzom pestovateľov a spracovateľov kukurice.

Hostí podujatia privítal Ing. Jozef Artim, CSc., ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorý sa vo svojom vystúpení zameral na priame platby v poľnohospodárstve.

Ing. Martin Sedláček, riaditeľ vydavateľstva Profi Press, pozdravil prítomných poľnohospodárov predovšetkým v mene týždenníka Roľnícke noviny: „Je to už tretíkrát, čo sme spojili sily so združením AGRION a poľnohospodárskym podnikom v Seliciach. Tradičné predvádzanie poľnohospodárskej techniky dopĺňame ukážkou hybridov kukurice. Tohtoročný rok, čo sa týka sucha, bol veľmi extrémny, takže hybridy kukurice nie sú v takej kondícii, ako by si jednotlivé spoločnosti predstavovali.“ Všetkým vystavujúcim a návštevníkom poprial poučný a zaujímavý deň.

Ing. Jozef Mészáros, konateľ spoločnosti AGRO Divízia Selice, na ktorej poliach sa uskutočnilo podujatie, venoval svoj vstup pestovateľom kukurice, pre ktorých bude rok 2015 veľmi zložitý, asi historicky najhorší, čo sa týka dosiahnutých výsledkov. „O úspechu pestovania kukurice rozhoduje množstvo faktorov, ako sú výber hybridov, modernejšie pestovateľské technológie a samotná lokalita.“ Zhodnotil nepriaznivé vplyvy prostredia v lokalite pokusov, kde sa dva mesiace nevyskytli zrážky (jún, júl) a k tomu teploty na hranici 39 °C. Vyjadril presvedčenie, že zavádzane nových technológií, modernejších strojov a prispôsobivých hybridov je krokom, aby sa pestovaniu kukurice na Slovensku darilo. Pestovateľom odporučil, aby zvážili predaj kukurice a počkali si na vhodnejšie obdobie.

Bodku za privítaním dal prof. Ing. Ján Jech, PhD., prezident AGRION-u, ktorý vo svojom vstupe zhodnotil zastúpenie spoločností na poľnom dni venovanom technológiám pestovania kukurice: „Máme tu 28 zúčastnených firiem s ponukou strojnej techniky a 17 firiem zameraných na osivá. Na predvádzacej ploche sa aktívne predstaví 41 strojov a v rámci stacionárnej ukážky si bude možné pozrieť ďalšiu poľnohospodársku techniku.“ Na záver poďakoval Ing. Jurajovi Hubovi, riaditeľovi sekretarátu AGRION-u za organizáciu podujatia.

Univerzálne využitie

Spoločnosť Sumi Agro Czech predstavila najdôležitejšie hybridy zo svojej ponuky z ktorých sa viaceré vyznačovali univerzálnym využitím na zrno a na siláž, prípadne ako vhodný materiál pre bioplynové stanice. Takým je aj Codilac (FAO 420) – vysoká, dobre olistená kukurica, vytvárajúca 16 – 18 radov zŕn na až 23 centimetrom šúľku. Poskytuje veľa zelenej hmoty, ak sa však nevyužije len na siláž, vytvorí aj dobrú úrodu zrna. Pre pestovateľov je prínosom aj v tom, že Codilac môžu zaradiť na problematické, horšie spracované pôdy, pretože disponuje toleranciou k podmienkam, či pôdnym alebo v znášaní nedostatku prístupnej vody.

Zo šľachtenia Codisem majú v ponuke univerzálne využiteľný hybrid Yucatan (FAO 290S/300Z), ide o vysoký dobre olistený hybrid s potenciálom dosiahnuť výšku až tri metre.

Prednostne je vhodnejší na siláž, ale môže sa pestovať aj na zrno, o čom sa bolo možné presvedčiť v pokuse v Seliciach. Šúľky mali vytvorených 16 radov zŕn, za štandardných podmienok vytvárajú bežne aj 18 radov, s počtom zŕn v rade 28 - 32. Pestovateľsky je vhodný do stredných a vyššie položených oblastí Slovenska.

„V ponuke spoločnosti sú aj hybridy zo srbského šľachtenia ZP (ZEMUN POLJE), ktorých potenciál ocenia pestovatelia predovšetkým v suchom roku, pri nedostatku zrážok. Za normálnych podmienok dosahujú veľmi dobré úrody, o niečo horšie uvoľňujú vodu,“ uviedla Ing. Stella Waldnerová, obchodná zástupkyňa spoločnosti Sumi Agro Czech.

V rámci prezentácie predstavila viaceré pestovateľsky zaujímavé kukurice ako je ZP 341 (FAO 380), najpredávanejší hybrid Dalmac (FAO 420), ktorý je v porovnaní so  ZP 341 o niečo vyšší, taktiež aj nasadenie šúľkov je vyššie s počtom radov 14 - 16, hmotnosť tisíc zŕn dosahuje 350 gramov. Ďalším univerzálne využiteľným hybridom je ZP 427 (FAO 400), ktorý vytvára šúľok valcovitého tvaru s veľmi dobrým ozrnením, hmotnosť tisíc zŕn je vyššia, až 390 gramov. Jeho prednosťou je priaznivý pomer medzi zelenou hmotou a zrnom. Posledným v ponuke, podobne využiteľným je aj ZP 305 (FAO 380), ktorý vo svojej skupine skorosti patrí medzi hybridy s najrýchlejším uvoľňovaním vody pri dozrievaní.

Kvalitné šľachtenie

Výsledky šľachtiteľského programu kukurice spoločnosti Pioneer vidieť v každej skorostnej skupine. Za posledné tri roky uviedli na trh až 14 hybridov novej generácie, od tých najskorších až po najneskoršie, ktorými sa prezentovali aj v pokusoch v Seliciach. Ing. Marek Jakubec, produktový manažér spoločnosti uviedol, že v tomto roku doplnili ponuku hybridov kukurice predovšetkým o veľmi skoré a skoré materiály.

Najskoršie silážne hybridy v ponuke spoločnosti v skupine FAO 200 – 220 sú P7709 a tohtoročná novinka P8521, dajú sa zberať na miagané zrno pri vyššej vlhkosti. P8521 s typom zrna konský zub má v tejto kategórii najrýchlejšie uvoľňovanie vody, pestovateľ ho teda môže alternatívne ponechať na zrno.

Vo FAO 250 – 300 uviedli nové univerzálne hybridy – P8451 a P8688 určené prednostne na výrobu siláže. Ide o vyššie dobre olistené kukurice s priaznivým pomerom zelenej hmoty k produkcii zrna. V skupine FAO 300 – 350 sa do ponuky dostala jedna novinka P9074 (FAO 310) určená na zrno, ktorá je zaujímavá tým, že v minulom roku vyhrala zbery vo svojej skupine a spolu s hybridom P9241 sú zároveň vhodné do všetkých pestovateľských oblastí kukurice na Slovensku. Dozrievajú v priebehu septembra s vyústením do zberu v októbri, čo umožňuje prípravu pôdy a sejbu pšenice, ako následnej plodiny pri zachovaní dobrých výnosov. Plusom nového hybridu P9074 je lepšie odovzdávanie vody a teda nižšie zberové vlhkosti.

V skupine FAO 400 – 499 sú dva perspektívne hybridy novej generácie P9903 a P0023 pestované na zrno, ktoré pre dosahované stabilné úrodové výsledky v rozličných klimatických podmienkach získali označenie Optimum® AQUAmax® . Disponujú mechanizmami vďaka ktorým lepšie hospodária s vodou. Ide o hybridy generatívneho typu - rastliny sú nižšie, menej olistené, ale tvoria nápadne veľké, kompletne ozrnené šúľky.

P9911 (FAO 480) je z neskorého segmentu, taktiež zo skupiny Optimum® AQUAmax®. Dôležitou vlastnosťou hybridov novej generácie je aj odolnosť voči fuzariózam v podmienkach vlhka.

„V tomto roku, vplyvom podmienok, sme nezaznamenali primárne napadnutie hubovými chorobami, ale očakávame sekundárne zvýšenie pre niekde lokálne vyšší výskyt vijačky, ktorá otvára cestu k napadnutiu porastov fuzáriami a je teda predpoklad, že bude stúpať hladina mykotoxínov,“ konštatoval M. Jakubec.

Kategorizácia hybridov

V spoločnosti už dlhšie uplatňujú kategorizáciu hybridov kukurice z pohľadu fyziológie rastu kukurice, vplyvu klimatických podmienok v jednotlivých lokalitách, konkrétne so zameraním sa na stresové obdobia, napr. stres z chladu pri vzchádzaní kukurice, stres zo sucha, z vysokých teplôt najmä v čase opeľovania a vývinu zrna.

„Vytvorili sme EnClass® systém, pomocou ktorého vyberáme do jednotlivých lokalít vhodné hybridy kukurice,“ uviedol M. Jakubec a k vlastnej kategorizácii dodal: „Na základe sledovaných údajov priebehu počasia vo vzťahu k rastovým a vývinovým fázam kukurice, hodnotenia úrodotvorných prvkov, vieme odporučiť do konkrétnej lokality správne hybridy, ktoré tam dosiahli najlepšie úrody. Sledujeme adaptáciu hybridu k miestnym podmienkam, aby poskytol čo najstabilnejší výkon. Zaujímavý je predovšetkým ten hybrid, ktorý poskytuje stabilný výnos v dvoch rôznych podmienkach.“

PR37N01 je podľa spoločnosti Kleffmann najpestovanejším hybridom kukurice na zrno v tomto roku na Slovensku, zároveň aj v Maďarsku. Podľa slov M. Jakubca to nie je „úrodový rekordman“, zaujímavý je dosahovaným stabilným výnosom v rôznorodých podmienkach. Vytvára veľké zrno s dobrou HTZ, dozrieva na zelenom steble.

Hybrid P9241 vďaka skorému kvitnutiu uniká vyšším teplotám. Odporúča sa ho skoro siať, t. j. dobre využíva jarnú vlahu, vytvára dobrú koreňovú sústavu, čím má lepší vegetačný štart. Je to druhý nosný hybrid spoločnosti Pioneer popri PR37N01.

„Na základe výsledkov pokusov sme chceli zistiť, aké zlepšenie sme dosiahli zavedením novej generácie hybridov v porovnaní s predošlou a vyšlo nám nasledovné: rozdiel v úrode v jednotlivých skupinách FAO sa pohybuje v rozpätí od 300 do 700 kilogramov, v priemere o 628 kilogramov na hektár viac zrna v prospech hybridov novej generácie, ktoré sú jednoznačne výkonnejšie a adaptabilnejšie,“ zhodnotil M. Jakubec.

Phileaxx, ES Fireball

Spoločnosť Sempol predstavila v pokusoch hybridy kukurice skupiny FAO 350 – 400 - Chapalu, Alexxandra a Phileaxx, vhodné skôr do teplejších a suchších oblastí juhozápadného Slovenska a Východoslovenskej nížiny a nový hybrid ES Fireball, určený na výrobu siláže s dobrou stráviteľnosťou vlákniny.

„Novinka Phileaxx (FAO 400) je plastický, vysokoúrodný hybrid, prispôsobivý suchu s vyššou odolnosťou voči chorobám. V maďarskom kukuričnom klube sa v rokoch 2010 až 2013 umiestňoval dosiahnutými výsledkami na prvom mieste (pestoval sa na 145 lokalitách),“ predstavil tento nesporne zaujímavý hybrid Ing. Peter Jablonický, produktový manažér spoločnosti Sempol. Vyznačuje sa skorým kvitnutím, veľmi dobre opelenými a teda ozrnenými šúľkami a pevným nepoliehavým steblom. V pokuse v Seliciach veľmi dobre toleroval vplyv sucha a vysokých teplôt. Jeho prednosťou je rýchle uvoľňovanie vody zo zrna, vyznačuje sa stabilitou úrod, veľmi dobrou reakciou na rôzne pôdno-klimatické podmienky.

Nosným hybridom spoločnosti je Chapalu (FAO 350), ide o generatívny typ kukurice s vysokým potenciálom úrod, stredného vzrastu s plne ozrnenými šúľkami, pevným steblom, s prispôsobivosťou k rôznym pôdno-ekologickým podmienkam. Vyznačuje sa veľmi dobrým zdravotným stavom celej rastliny. Dobre odovzdáva vlhkosť a odporúča sa do intenzívnejších podmienok pestovania. Menej pozberových zvyškov uľahčuje prípravu pôdy a predurčuje ho ako vhodnú predplodinu pre pšenicu. Pestovateľsky preverený hybrid Alexxandra (FAO 390) je veľmi úrodný a prispôsobivý k stresovým podmienkam, najmä vyšším teplotám a suchu. V roku 2014 dosiahol úrody v lokalitách juhozápadného Slovenska 10,5 – 13,8 ton z hektára.

Nový hybrid nasledujúcej sezóny určený na výrobu siláže - ES Fireball (FAO 260) sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou na sucho a toleranciou rôznorodých podmienok prostredia. Poskytuje rekordné úrody silážnej hmoty s veľmi dobrou stráviteľnosťou. Jeho prednosťou je odolnosť proti fuzariózam. Podľa informácií P. Jablonického výborné výsledky dosiahol v poloprevádzkových pokusoch v Nemecku, Poľsku a Českej republike.

LG hybridy a LGAN

Hybridy kukurice LG predstavila marketingová manažérka Ing. Milena Mařáková. Novú generáciu zrnových hybridov reprezentovali v Seliciach dva pestovateľsky zaujímavé materiály - LG 30.389 a skorší hybrid LG 30.369. Rozdiel medzi nimi je v pestovateľských podmienkach pre ktoré sú odporúčané. Neskorší hybrid LG 30.389 (FAO 390) je vhodnejší do intezívnejších podmienok pestovania, avšak dokázal si poradiť aj s podmienkami tohto roku, čo preukázal takmer jedenásť tonovou úrodou zrna v pokuse v  Trsticiach, ktorý bol bez závlahy.

LG 30.369 (Limanova, FAO 360) by mal prejaviť svoje silné prednosti, t. j. odolnosť voči prísušku a znášanlivosť nedostatku vlahy, práve v tomto roku. Je to hybrid odporúčaný na suchšie stanovištia, na ľahšie, skeletovité pôdy a do prostredia, kde je nižšia zrážková istota. Tvorbou krátkych internódií patrí k najnižším hybridom, čo u kukurice na zrno môžeme považovať za devízu, pretože prioritou je dobre vyvinutý, kompletne ozrnený šúľok a čo najmenej pozberových zvyškov.

Minuloročná novinka Shannon (FAO 420) si našla obľubu predovšetkým u pestovateľov južného a juhozápadného Slovenska. Je to hybrid patriaci do skupiny LG Animal Nutrition t. j. vyznačuje sa vyššou stráviteľnosťou vlákniny. Podľa M. Mařákovej je u takto neskorých hybridov výzva udržať primeranú kvalitu vlákniny, čo sa podarilo dosiahnuť vďaka koncepčnému šľachteniu silážnych kukuríc spoločnosťou Limagrain.

„Silážou vyrobenou z tohto hybridu by sme mali kŕmiť predovšetkým vysoko úžitkové dojnice, u ktorých riešime štruktúru energie v kŕmnej dávke s cieľom predchádzať ako subklinickým, tak prejaveným acidózam,“ zhodnotila využitie hybridu marketingová manažérka a k jeho vlastnostiam dodala: „Ide o vysoký, bohato olistený hybrid, bez konkurencie vo svojej skorostnej skupine, čo sa týka stráviteľnosti vlákniny a podielu by-pass škrobu v zrne.“

Vyrovnanosť, stabilita, tolerancia

Čo si v tomto roku pestovatelia všímali u hybridov kukurice viac, ako po minulé roky, bola ich prispôsobivosť k podmienkam prostredia, tolerancia voči suchu a vysokým teplotám, pri zachovaní vyrovnanosti t. j.  dosiahnutí primeranej úrody v klimaticky rôznorodých ročníkoch. Do popredia sa preto aj v pokusoch v Seliciach dostávali najmä hybridy, ktoré spĺňali uvedené požiadavky.23a45

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down