06.07.2020 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dobrý koreň – základ dobrej úrody

Repka olejná a obzvlášť jej ozimný variant patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie plodiny. Dlhodobo zaznamenávala veľkosť jej zberovej plochy rastúci trend. Aj keď v minulom roku veľkosť obsiatej plochy touto plodinou v rámci SR mierne poklesla ( 2018/2019 cez 143 tis. ha, 2019/2020 cez 141 tis. ha, zdroj ŠÚ SR). Dlhodobý trend svedčí o jej pretrvávajúcej obľube u pestovateľov. K jej pozitívam patrí to, že je vynikajúcou predplodinou a zároveň často aj zdrojom prvých tržieb pre podniky. Nahradiť ju inou plodinou, aj napriek vyčítaným negatívam, tak bude komplikované. Dlhodobo rastúci trend však zaznamenáva nielen pestované množstvo, ale aj dosahované priemerné úrody. Pričom obťažnosť pestovania sa z roka na rok zvyšuje.

            Aj v  tomto roku skončila registrácia (alebo bude končiť) veľkého množstva pestovateľmi obľúbených pesticídnych prípravkov. A čoraz väčší vplyv na konečnú úrodu za minulé roky malo aj počasie. V minulej sezóne to bol predovšetkým mokrý máj, a suchý a nadpriemerne teplý jún. Výsledkom bol nielen pokles výšky úrody repky ozimnej ale aj jej kvality. Pesimistické odhady výšky úrod hovoriace o poklese presahujúcom 22% sa však našťastie nenaplnili. Konečný výsledok, aj vďaka uvedeným vplyvom,  bol pokles o viac ako 9% (priemer za SR 2,84 t/ha; zdroj ŠÚ SR) v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

           Aká je situácia v tomto roku? Veľmi podobná.  Suché a teplé jesenné počasie znamenalo pre spomínanú plodinu nielen problémy pri vzchádzaní, ale aj väčší tlak škodcov. Nasledovala mierna zima a suchá jar, sprevádzaná neskorými prízemnými mrazmi. Tieto vplyvy sa preniesli aj do tohtoročných očakávaní. Tie najpesimistickejšie hovoria znova o poklese až na úrovni 14,5% (Odhady úrody repky olejnej ozimnej v t/ha v poľnohospodárskej sezóne 2019/2020 (k 10. 5. 2020; NPPC-VÚPOP Bratislava)). Ako to nakoniec dopadne sa dozvieme už čoskoro.

                Jedným zo spôsobov, ako eliminovať už spomínané negatívne vplyvy, je použitie pomocných prípravkov už v jeseni. Nie nadarmo sa hovorí, že o úrode sa rozhoduje už v tomto období. Práve týmito ošetreniami môžu pestovatelia rozhodnúť o kvalite porastov na jar. Vďaka meniacim sa poveternostným podmienkam už neobstojí to staré známe: „Počkáme do jari a uvidíme“. Pravdou je, že od pomocných prípravkov, ktorých je trhu veľké množstvo, je vyžadovaný nie len morforegulačný a stimulačný účinok. Čoraz viac do popredia vystupuje aj protistresové pôsobenie.

       Jedným z prípravkov, ktorý spĺňa tieto požiadavky je Galleko koreň. Na poli morforegulácie, stimulácie a protistresového pôsobenia nie je žiadnym nováčikom. Každoročne sa o jeho pozitívnych účinkoch na ozimnú repku presvedčí mnoho pestovateľov v rámci SR a ČR. Medzi základné zložky tohto prípravku patria huminové látky, aminokyseliny, fytohormóny a ich prekurzory, výťažky z morských rias, prostistresové prvky a zmes výživových mikro a makroprvkov. Pôsobenie týchto jednotlivých zložiek je viditeľné už niekoľko dní po aplikácii. Najprv sú zmeny a rozdiely badateľné na koreni a neskoršie aj na nadzemnej časti. Je to kvôli tomu, že huminové látky stimulujú rast koreňa a tvorbu jemných koreňových vlásočníc. Hlavný koreň, ale aj celá koreňová sústava je tak mohutnejšia, dlhšia a má väčšiu hmotnosť.  Pre mladé rastliny to znamená lepší prístup k výžive a hlavne vlahe. Zároveň takéto rastliny sú odolnejšie voči vymŕzaniu a mechanickému poškodeniu (či už počasím, alebo zverou). Bohaté jemné koreňové vlásočnice im umožňuje prijať aj menej mobilné prvky výživy, ktoré sa nachádzajú v pôde (napr. fosfor, draslík). V koreňovej časti dochádza aj k syntéze auxínov. Tie smerujú transport živín do novovznikajúcich časti rastliny. V počiatočných štádiách tak podporujú rozvoj koreňovej sústavy, neskôr majú vplyv aj na nadzemnú časť.

          Prípravok obsahuje nielen priamo auxín, ale aj prekurzory, ktoré sa neskôr podieľajú na jeho syntéze rastlinou. Účinky sú tak dlhodobejšie. Ošetrené rastliny už na jeseň získavajú  konkurenčnú výhodu, ktorá pretrváva aj na jar. Svedčia o tom i priebežné hodnotenia porastov v maloparcelkových pokusoch. Tie už niekoľko rokov prebiehajú v repke ozimnej  na výskumnom ústave OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří (okres Vsetín, ČR). V tab. 1 sú uvedené údaje z posledných dvoch sezón. Galleko koreň tu bol v oboch uvedených sezónach aplikovaný v dávke 0,8 l/ha vo fáze 4 – 6 listov.

Tab. 1 Priebežné hodnotenia repky ozimnej v maloparcelkvých pokusoch v OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, sezóna 2017 - 2019

29.10.201810.4.2019
Dĺžka koreňov % ku kont.Hrúbka kor. krčku % ku kont.Dĺžka koreňov % ku kont.Hrúbka kor. krčku % ku kont.
Kontrola100100100100
Galleko koreň106,42104,48106,55109,28
7.11.201716.4.2018
Kontrola100100100100
Galleko koreň104,27105,25109,11105,19

          Prvé hodnotenia prebiehali približne 30 dní po aplikácii. Priebeh zimy bol v uvedených sezónach veľmi mierny. Koreňová sústava „fungovala“ takmer celú dobu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je potrebné ošetriť  repky už na jeseň, a nečakať do jari. V praxi sa často stretávame s tým, že aplikácia Galleko koreňa sa odkladá kvôli rôznym faktorom. Jedným z nich je aj veľkosť jedincov. Aj tu však platí, že čím skôr, tým lepšie. Včasná aplikácia na mladé rastliny dokáže ovplyvniť ich ďalšie vývojové fázy. Zabúdať netreba ani na skutočnosť, že postupne sa výkon rastlín znižuje, nakoľko dochádza k ubúdaniu slnečného svitu. Obr. 1 zachytáva jedince po 10 dňoch od ošetrenia uvedeným prípravkov. Zmeny sú viditeľné a aj merateľné.

Obr. 1 Repka ozimná – Allison; vľavo kontrola Ø koreňového krčku 14,9 mm, vpravo Galleko koreň Ø koreňového krčku 15,54 mm. Foto 29.10.2018; okres Třebíč, ČR.

       Špičky koreňových vlásočníc sú aj zdrojom fytohormónov – cytokinínov. Tie pôsobia inhibične voči auxínom. Prirodzeným spôsobom tak regulujú rast nadzemnej časti – oslabujú apikálnu dominanciu rastlín. V praxi to znamená, že spomaľujú rast nadzemnej časti a podporujú vetvenie. Galleko koreň tak pôsobí morforegulačne na mladé rastliny repky ozimnej. Posilňuje účinky morforegulačných fungicídov používaných v jeseni. Je vhodná spoločná aplikácia, pretože podporuje vzájomnú synergiu  ich pôsobenia. Aminokyseliny, ktoré uvedený prípravok obsahuje, slúžia totiž ako výborný nosič ostatných látok a zároveň podporujú aj ich prienik do rastlín. Navyše patria k základným stavebným prvkom a rastliny ich dokážu syntetizovať z anorganických látok. Táto syntéza je však v pretrvávajúcich stresových podmienkach obmedzená. Ich priamym podaním rastlinám sa tak vplyv stresových faktorov znižuje.

          A týmto sa dostávame aj k protistresovej ochrane. Veľa konkurenčných prípravkov sa pýši aj protistresovým pôsobením. Toto pôsobenie je však založené iba na zlepšení koreňovej sústavy. V prípade prípravku Galleko koreň je vplyv na koreň a koreňovú sústavu rastlín, iba jedným z viacerých prvkov protistresovej ochrany. Prípravok obsahuje protistresové zložky a výťažky z morských rias.  Ich úlohou je pomôcť rastlinám prekonať čo najlepšie rôzne nepriaznivé vplyvy počasia (sucho, nadmerné množstvá zrážok, nízke teploty). Výťažky z morských rias sú extrahované z miest, kde sú vystavované vysokému teplotnému rozdielu (vysoký rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou) a s dlhým prílivom a odlivom. Sú tak konfrontované aj so suchom a svoje vlastnosti potom prenášajú na rastliny. Tie dokážu následne lepšie hospodáriť s vodou a dobre odolávajú vyšším aj nízkym teplotám. Výsledkom je nielen väčší počet prezimovaných jedincov. Porast na jar menej času a energie venuje regenerácii a viac jej zostáva na tvorbu úrody. Prínos jesennej aplikácie prípravku Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha pre jarnú regeneráciu repky je veľmi dobre zadokumentovaný aj na obr. 2. Je súčasťou  fotodokumentácie poloprevádzkového pokusu, ktorý prebiehal v sezóne 2018/2019 v okrese Plzeň – mesto (ČR).

 Obr. 2 Repka ozimná – Atora; vľavo kontrola (úroda 3,36 t/ha), vpravo Galleko koreň (úroda 3,62 t/ha). Foto 18.4.2019, okres Plzeň – mesto (ČR).

 

       V tomto prípade prispelo ošetrenie k nárastu úrody o 260 kg. Z pohľadu ekonomiky ide o veľmi efektívne zhodnotenie investovaných prostriedkov. O ekonomickej rentabilite aplikácie svedčia aj výsledky z už spomínaných maloparcelkových pokusov uvedené v tab. 2.

Tab. 2 Výsledky maloparcelkových pokusov v repke ozimnej -  OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, sezóna 2017 - 2019

2017/20182018/2019
Úroda (t/ha)HTS (g)Úroda (t/ha)HTS (g)
Kontrola3,276,093,425,88
Galleko koreň3,486,253,676,06

        Galleko koreň je jednou z možností, ktorá dokáže pomôcť v jeseni mladým rastlinám repky ozimnej. Jeho úlohu je pripraviť ich na čo najlepšie prezimovanie, a zabezpečiť čo najrýchlejší štart na jar. Z pohľadu metodiky Galleko® pre ozimnú repku je to však len prvý krok na dlhej ceste k pekným porastom a dobrej úrode. Aj keď už táto jedna aplikácia v mnohých prípadoch prináša ekonomicky významné zhodnotenie vložených prostriedkov, stabilnejšie výsledky sú dosahované použitím celej metodiky Galleko® pre repku ozimnú. Viacerými vstupmi sa postupne doplňujú látky, ktoré rastliny vo svojich aktuálnych vývojových fázach potrebujú a to vrátane prostistresových zložiek.

     Galleko® je spôsob pomoci rastlinám, ktorý vždy prináša úžitok pre rastliny i pestovateľa. Technológia používania prípravkov Galleko® je každoročne podrobovaná skúškam na rôznych plodinách a v rôznych podmienkach. Dlhodobé a pomerne stabilné prínosy z ich používania majú za následok to, že množstvo plôch ošetrených našimi prípravkami sa každoročne zvyšuje. Za vašu dôveru sme ako domáci výrobca našej značky vďační a je pre nás zaväzujúca. Prajeme Vám dobré úrody a príjemné prežitie leta!

 

Mgr. Martin Šotik

GALLEKO®SK s.r.o. 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down