01.03.2019 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve

Nasadzovanie stále výkonnejšej techniky pri technologických operáciách vyvoláva požiadavku na progresívnejšie riešenie poľnohospodárskej dopravy a celej manipulácie s materiálom. Manipulácia s materiálom, ktorú tvoria nakladacie, vykladacie a prepravné operácie (súhrnne doprava), skladovanie, balenie a váženie materiálu, umožňuje (spolu s prepravou osôb) plynulý priebeh výrobných procesov. Vo vzťahu k nárastu výkonností poľnohospodárskych strojov používaných pri rôznych technologických činnostiach v rámci pracovného procesu, rastú aj požiadavky na používanú dopravnú techniku.

Poľnohospodárska doprava je nevýrobným procesom poľnohospodárskej výroby, no napriek tomu je však procesom nevyhnutným pre zabezpečenie prepojenie jednotlivých výrobných úsekov. Na rozdiel od dopravy verejnej, alebo priemyslovej má poľnohospodárska doprava celý rad zvláštností, vyplývajúcich z biologického a plošného charakteru poľnohospodárskej výroby. Tieto zvláštnosti majú vplyv na druh dopravnej techniky používanej v poľnohospodárstve, ako aj na spôsob organizácie pri riadení dopravných prác.

 

Poľnohospodárska doprava sa vyznačuje hlavne:

- rôznymi fyzikálno-mechanickými, chemickými a biologickými vlastnosťami prepravovaného materiálu. K týmto vlastnostiam, ktoré sú značne rozmanité, je nutné prihliadať pri voľbe druhu, poprípade úprave dopravného prostriedku a manipulačného zariadenia. Významný podiel na celkovom množstve prepravovaných materiálov majú materiály s objemovou hmotnosťou do 400 kg/m³ (28 - 35 %) hospodárske hnojivá a komposty (22 – 28 %), zrniny, olejniny a okopaniny (18 - 25 %),

- rozdielnym množstvom prepravovaného materiálu (od 4 – 6 t.ha-1 p.p. až po 100 – 120 t.ha-1 p.p.), ktoré závisí na štruktúre výroby poľnohospodárskeho podniku, podiele hospodársky využívanej pôdy, výnosoch plodín a počtoch chovaných zvierat a spôsobe ich ustajnenia, dávkach priemyselných hnojív, spôsobe uskladnenia a zapracovania produktov rastlinnej výroby a pod,

- prevažne jednosmerným využitím dopravného prostriedku na relatívne krátke prepravné vzdialenosti, čo preferuje vozidlá a dopravné súpravy s vyššou užitočnou hmotnosťou, ale nižšou konštrukčnou rýchlosťou oproti tým, ktoré majú síce vysokú konštrukčnú rýchlosť ale nízku užitočnú hmotnosť,

- rôznymi jazdnými podmienkami (cestná komunikácia, poľná cesta, terén), ktoré majú často protichodné požiadavky na konštrukciu vozidiel, napr. na kontaktný tlak na podložku. Zatiaľ čo pre jazdu po poľnohospodárskej pôde by nemal byť väčší ako 300 kPa, pre jazdu po ceste sa požaduje vzhľadom na opotrebenie pneumatík, tlak vyšší,

- svahovitosťou jazdných trás v teréne, ktorá predovšetkým v zemiakarskej oblasti dosahuje hodnoty až 15° niekedy aj 17°,

- využitím dopravných prostriedkov aj pre ložné operácie, napr. nakladanie (zberacie návesy, dopravné prostriedky vybavené hydraulickou rukou, prepravníky balíkov objemových materiálov s nakladacím zariadením) a pre aplikáciu dopravovaných materiálov (rozhadzovače maštaľného hnoja, priemyselných hnojív),

- sezónnosťou požiadaviek dopravy danou charakterom poľnohospodárskej výroby,

- nutnosťou vykonať niektoré dopravné operácie v presne stanovených termínoch závislých od agrotechnických a zootechnických požiadaviek,

- tesnou väzbou pracovných a dopravných operácií v priebehu výrobného procesu a z toho vyplývajúcim vzájomným prispôsobením konštrukcie dopravných prostriedkov  a poľnohospodárskych strojov z hľadiska prekladania materiálu,

- materiálových tokov rôzneho charakteru. Materiálové toky vo vnútri poľnohospodárskeho podniku (vnútorná doprava), ktorá vzájomne spája pole - sklad poľnohospodárskeho podniku a objekty živočíšnej výroby sú pre poľnohospodárske podniky rozhodujúce. Technické zabezpečenie operácií, organizácia a riadenie dopravných prác je v týchto materiálových tokoch pre poľnohospodárstvo špecifické a najviac sa odlišuje od dopravy v ostatných odvetviach národného hospodárstva. Oproti tomu charakter materiálových tokov spojených zo zásobovaním a odbytom (vonkajšia doprava) je podobná  bežnej doprave a je možné dopravu v týchto tokoch zabezpečiť dopravnými službami.

Z uvedených zvláštností poľnohospodárskej dopravy vyplývajú požiadavky na špecifické riešenie používaných dopravných a manipulačných prostriedkov.

Aktuálne trendy pri využívaní poľnohospodárskej dopravnej techniky sú obrazom zmien, ktorými prechádza poľnohospodárstvo. Prejavuje sa tu nárast veľkosti poľnohospodárskych podnikov a tomu odpovedajúci nárast prepravných vzdialeností. Ďalším významným faktorom, ktorý sa premieta do vývoja dopravnej techniky, je nárast výkonnosti zberovej a aplikačnej techniky, čo vytvára tlak na podstatné zvýšenie výkonnosti dopravy.

V úzkej nadväznosti na početnosť a rozmanitosť druhov materiálov, s ktorými je potrebné v poľnohospodárskej výrobe manipulovať a ktoré je potrebné prepravovať, je vyvíjaný aj park dopravných a manipulačných zariadení. Pri zabezpečovaní dopravných prác v poľnohospodárskych podnikoch sa využívajú predovšetkým „dosluhujúce“ automobilové dopravné súpravy a čoraz viac sa presadzujúce traktorové dopravné systémy.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down