08.03.2021 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doprava a manipulácia s materiálom v poľnohospodárstve

Manipulácia s materiálom vrátane jeho prepravy je dôležitou súčasťou každého výrobného procesu, poľnohospodárstvo nevynímajúc. Napriek tomu, že ide o pracovné operácie netechnologického charakteru, ich vykonanie je nevyhnutné, nakoľko zabezpečujú prepojenie jednotlivých výrobných úsekov. Značný význam z hľadiska formulovania požiadaviek na rozsah a druhy zariadení pre manipuláciu s materiálom a jeho prepravu v poľnohospodárstve má skutočnosť, že v porovnaní s inými odvetviami národného hospodárstva má manipulácia s materiálom a predovšetkým jeho preprava veľa výrazných špecifík.

Okrem veľkého prepravného objemu je to veľká škála fyzikálno-mechanických vlastností prepravovaného materiálu, časová obmedzenosť daná agrotechnickými termínmi, sezónnosť a rôznorodosť povrchov, po ktorých sa preprava uskutočňuje.

Vo všeobecnosti sa v poľnohospodárstve prepravuje asi 300 druhov materiálov. Možno konštatovať, že tieto materiály majú spravidla nižšiu objemovú hmotnosť ako tie materiály, ktoré sú prepravované v iných odvetviach národného hospodárstva. Toto je základný fakt, ktorý musí byť rešpektovaný pri vývoji strojov a zariadení pre manipulovanie s poľnohospodárskymi materiálmi a ich prepravu.

Z hľadiska využitia strojov pre manipulovanie s poľnohospodárskymi materiálmi a ich prepravu možno jednotlivé druhy materiálov rozdeliť do základných skupín podľa ich objemovej hmotnosti:

  1. veľkoobjemové materiály (do objemovej hmotnosti 150 kg.m-3),
  2. objemové materiály (150 – 400 kg.m-3),
  3. stredne objemové (400 – 600 kg.m-3),
  4. stredne ťažké (600 – 1100 kg.m-3),
  5. ťažké (1100 – 2000 kg.m-3),
  6. veľmi ťažké (nad 2000 kg.m-3).

Najväčšiu skupinu materiálov, ktoré sa prepravujú v poľnohospodárskom podniku predstavujú materiály objemové, resp. stredne objemové. Tieto materiály sa napr. na celkovom množstve prepravovaného materiálu podieľajú 30 - 42 %, na celkovom čase nasadenia dopravnej a manipulačnej techniky 32 - 52 % a na počte hodín živej práce odpracovanej pri manipulácii s materiálom 46 - 62 %.

 

Smery materiálového toku v poľnohospodárstve

 

Z hľadiska využitia strojov pre prepravu a manipuláciu má veľký význam otázka miest a lokality, v rámci ktorej sa materiál prepravuje resp. manipuluje.

Väčšina materiálov sa prepravuje v rámci základnej výrobnej jednotky poľnohospodárskeho podniku. Celkove to predstavuje 55 - 65 % objemu materiálu. Z tohoto vyplýva, že manipulačná technika určená na nakladanie materiálu musí byť začlenená do bežnej zostavy strojového parku príslušného strediska. Musí sa vyznačovať vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a naviac univerzálnosťou - možnosťou využívať rôzne druhy adaptérov pre práce, ktoré sa robia v rámci strediska.

Na území poľnohospodárskeho podniku sa medzi jednotlivými výrobnými strediskami prepravuje 20 - 30 %, medzi poľnohospodárskymi podnikmi 1 - 1,5 %, pri odbyte vo vlastnej réžii 1,6 - 2 %, pri zásobovaní podniku vlastnými dopravnými prostriedkami 2,2 - 3 % z celkového množstva prepravovaného materiálu.

Dôležitou otázkou je taktiež aj smer prúdenia materiálu - materiálový tok. Za hlavný materiálový tok v poľnohospodárskom podniku možno považovať tok pole - sklad podniku, prípadne pole - objekt živočíšnej výroby. V rámci materiálového toku, kedy sa materiál dostane pomocou dopravnej a manipulačnej techniky z poľa na sklad podniku, sa prepraví celkove až 28 - 34 % z celkového prepravovaného množstva. Rovnako možno skúmať aj materiálový tok sklad poľnohospodárskeho podniku - pole, v rámci ktorého sa prepraví 22 - 26 %.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down