30.11.2020 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EX-SITU preverenie efektu humínových kyselín na hlavné kongenéry PCB

V Programovom vyhlásení vlády 2020 - 2024 sa na str. 98 uvádza, že Vláda SR vyvinie maximálne úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží, najmä tých s najvyššou prioritou riešenia, kde jednou z trojice priamo menovaných je “…zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanáciu priľahlého územia na východnom Slovensku, v okolí Strážskeho…”. V celku výnimočne vydareným výskumným kúskom konca tejto vegetačnej sezóny sú pre nás zistenia, ktoré vyplývajú z vegetačného screeningu koncipovaného ako prvý stupienok ku syntetickému cieľu - zadefinovať nejaký zatiaľ neexistujúci fytotechnický postup/opatrenie, ktorý by určitú sanáciu dotknutej poľnohospodárskej pôdy umožňoval.

Prečo vlastne vôbec takáto zdanlivo netradičná aktivita v rámci rezortného profesionálneho agronomického výskumu? Samozrejme, dôvodov je niekoľko. Podpora, či rozvoj tzv. multifunkčného poľnohospodárstva, ktoré nielen produkuje, ale sa aj podieľa na ochrane životného prostredia a udržiavaní prirodzeného charakteru krajiny, patrí k prioritám väčšiny rozvinutých krajín. Aby sa takto rozsiahlo zadefinované agroekologické ciele darilo reálne aj napĺňať, občas je nevyhnutné riešiť problémy súvisiace so starými ekologickými záťažami, teda so znečistením životného prostredia a hlavne poľnohospodárskej pôdy.

Medzi najznečistenejšími v Európe – situácia s PCB je vážna

Je všeobecne známe, že Zemplín je v celoeurópskom meradle považovaný za jednu z najzaťaženejších oblastí polychlórovanými bifenylmi (PCB). Na Zemplíne sú PCB považované za všadeprítomné, čo obzvlášť platí pre okolie mesta Strážske. Riešenie tejto závažnej problematiky je, hlavne pre ľudí okresov Michalovce a Vranov nad Topľou, z časti aj Trebišov a Sobrance, vysoko aktuálne aj 36 rokov od ukončenia výroby výrobkov založených na báze PCB. Popri technologických záležitostiach, riešiteľský kolektív NPPC-VUA Michalovce má dlhodobé a veľmi bohaté skúsenosti aj s problematikou cudzorodých látok, týkajú sa monitoringu PCB látok, záťaže ťažkými kovmi ako aj osudu rezíduí iných xenobiotík v prírodnom prostredí. Z hľadiska zaťaženia poľnohospodársky využívanej pôdy, sú pre Zemplín príznačné početné nálezy a hraničné/podlimitné hodnoty sumy sledovaných kongenérov PCB. Podľa iných štúdií a zverejnených materiálov, je Košický kraj zároveň tým regiónom Slovenska, kde sú hladiny PCB látok v ľudskom tele násobne vyššie, v porovnaní s obyvateľstvom ostatných krajov SR. Priemerné hladiny PCB v obyvateľstve Slovenska patria medzi najvyššie v porovnaní s publikovanými údajmi z iných krajín, pričom priemerná hladina v telách obyvateľov okresu Michalovce bola ešte štyrikrát vyššia oproti porovnávacej kontrolnej skupine z okresu Stropkov. Aj tento údaj poukazuje na skutočnosť, že životné prostredie okresu Michalovce je výrazne kontaminované. Keďže PCB do ľudského organizmu vstupujú hlavne cez potravový reťazec, ktorý začína pôdou, naše rezortné riešenie problému je orientované pre poľnohospodársku prvovýrobu s cieľom udržať tradičnú rastlinnú výrobu a súčasne chrániť zdravie ľudskej populácie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down