19.08.2019 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Galleko prípravky v sezóne 2018 – 2019

Oziminy a aj časť jarín je v tomto čase už pod strechou. Kukurice, slnečnice, sója a ostatné jariny pomaly tiež spejú do finále. Poľnohospodári sa pozvoľna pripravujú na začiatok novej sezóny. Nastal tak čas, pozrieť a zhodnotiť aspoň čiastočne práve tú odchádzajúcu. Aká teda bola? Výrazne iná ako tá pred ňou, a zrejme aj iná ako bude tá nasledujúca. Znova sa potvrdilo to staré známe: „Rok roku nie je bratom“. Jeseň 2018 bola suchá a chudobná na zrážky a to na väčšine územia ČR a SR.

V niektorých oblastiach, ako napr. východné Slovensko, boli zaznamenané extrémne suchá. Potvrdilo sa to nielen pri vzchádzaní (resp. v tejto oblasti nevzchádzaní) repky, ale vplyv sucha sa prejavil aj na ozimných obilninách. Výrazne teplá jeseň (začiatkom novembra v okolí Rimavskej Soboty presahovali teploty 20°C) priniesla aj vyšší tlak škodcov. Zima prešla bez väčších extrémov, dokonca so snehovou prikrývkou. Tá určite pomohla, no nedokázala nahradiť chýbajúcu vlahu z jesene. A tak bol začiatok roka 2019 poznamenaný suchom. Jedným z najsuchších mesiacov na väčšine podnikov bol jednoznačne apríl. Deficit vlahy sa však rozhodla príroda dobehnúť v máji. Chladné, veterné a daždivé počasie mnohokrát potešilo pestovateľov. No prinieslo so sebou aj problémy spojené s fungicídnym a insekticídnym ošetrením porastov. Táto skutočnosť sa následne nepriaznivo prejavila aj v kvalite dopestovanej úrody. Jún a začiatok júla priniesol znova vysoké teploty. Počasie bohatšie na zrážky nastúpilo až v čase žatvy. Tá tak na väčšine podnikov trvala oveľa dlhšie ako obyčajne, čo sa prejavilo aj na množstve a kvalite dopestovanej úrody.

Môžeme v skratke už len konštatovať, že výsledky sezóny 2018 – 2019 výrazne ovplyvnila celá rada stresových (nízke – vysoké teploty, nedostatok – nadbytok vlahy) a iných faktorov. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo mnoho pestovateľov už v minulosti začalo používať rôzne pomocné prípravky. Ich úlohou je totiž zmierniť a minimalizovať nepriaznivé vplyvy na rastliny. Svoje riešenie v tejto oblasti ponúka aj Galleko. Prináša výskumnými ústavmi a farmármi overené riešenie v stimulácii a protistresovej ochrane rastlín.  Inak tomu nebolo ani v sezóne 2018 – 2019. Tá dokázala riadne preveriť a potvrdiť opodstatnenie a prínos aplikácii týchto prípravkov. Na konečné výsledky z výskumných ústavov (z končiacej sezóny) si ešte budeme musieť chvíľku počkať. Zatiaľ sa však pozrieme, ako si počínali spomínané prípravky v poloprevádzkových pokusoch v rámci ČR a SR. Kým však prejdeme ku konkrétnym podnikom a plodinám, malé pripomenutie. Prípravky Galleko sú pomocné látky, ktorých zloženie tvoria huminové látky, aminokyseliny, auxíny a ich prekurzory, výťažky z morských rias, cytokiníny, protistresové látky a zmes výživových makro a mikroprvkov. Účinky a pôsobenie tejto vyváženej zmesi rôznorodých zložiek je badateľné od koreňa až po samotné plody jednotlivých plodín a rastlín. A mnohokrát sú tieto rozdiely viditeľné aj voľným okom. Huminové látky pôsobia na koreňovú sústavu jedincov. Vďaka ich pôsobeniu je mohutnejšia, ťažšia a bohatšia na jemné koreňové vlásočnice. Tento účinok znamená pre rastlinu hneď niekoľko výhod. Medzi tie najpodstatnejšie patrí jednoznačne prístup k vlahe a výžive. Dostupnejšími sa stávajú aj menej mobilné prvky v pôde (napr. aj P a K). Rastlina tak dokáže lepšie zužitkovať ponúkanú vlahu a výživu, a to aj v prípade sucha. Druhým pozitívom je lepšia stabilita v pôde. Výsledkom je tak vyššia odolnosť nielen voči mrazom (vytláčanie jedincov), ale aj voči zvery alebo nadmerným zrážkam (odplavenie jedincov). Tretie pozitívum je vyššie množstvo organickej hmoty v pôde. Aplikáciou prípravkov Galleko v neskorších vegetačných fázach, huminové látky podporujú obnovu a funkčnosť koreňovej sústavy, čo sa prejaví aj na HTZ dopestovaných plodín. K primárnym účinkom patrí aj protistresové pôsobenie. Rastliny s dlhým, mohutným a bohatým koreňovým systémom lepšie odolávajú aj nepriaznivým podmienkam a v prípade ozimín majú nepopierateľný podiel na množstve prezimovaných jedincov.  Sekundárnym účinkom mohutného koreňa je tvorba cytokinínov. K ich syntéze dochádza v špičkách koreňových vlásočníc a ovplyvňujú apikálnu dominanciu rastlín (znižujú ju) a tým podporujú aj odnožovanie, vetvenie. Prípravky Galleko však obsahujú aj auxíny a ich prekurzory. Tie sa podieľajú v počiatočných fázach na rozvoji koreňovej sústavy a neskôr aj nadzemnej časti. Podporujú – zosilňujú  apikálnu dominanciu. Okrem iného smerujú aj tok živín do novovznikajúcich časti rastliny. Aminokyseliny slúžia ako vynikajúci nosič látok. Podporujú prienik látok, ktoré sú spolu s nimi aplikované, do rastliny. O protistresové pôsobenie prípravkov Galleko sa starajú výťažky z morských rias a protistresové prvky. Sú získavané z oblastí, kde sú vystavované extrémnym vplyvom (striedanie vysokých a nízkych teplôt, suchá, nadbytok vlahy). Získavajú tak odolnosť, ktorú prenášajú na rastliny. Aj vďaka ním ošetrené rastliny lepšie znášajú chlad a sucho. Dokážu lepšie hospodáriť s vlahou, čo predstavuje podstatnú výhodu v prípade sucha. Zmes výživových makro a mikropvkov predstavuje okamžitú výživu pre rastliny. Metodika prípravkov Galleko pre jednotlivé plodiny je postavená tak, aby umožnila lepší a rýchlejší štart rastlín, zvýšila percento prezimovania, skrátila dobu jarnej regenerácie, zvýšila odolnosť voči nepriaznivým stresovým faktorom. Použitie celej tejto metodiky v jednotlivých plodinách je zárukou stabilných výsledkov. Počas jednotlivých vegetačných fáz rastliny dochádza totiž k priebežnému doplňovanie už spomínaných zložiek. No podceňovať rozhodne netreba ani čiastkové zásahy. Potvrdilo sa to aj v jarnom jačmeni v poloprevádzkovom pokuse na podniku Roľnícke družstvo Dlhé Klčovo (SR, okres VT). Osivo jarného jačmeňa (odroda Kangoo) tu bolo pri morení ošetrené prípravkom Galleko špeciál.

Obr. 1 Jarný jačmeň (odroda Kangoo) vľavo kontrola, vpravo ošetrené Galleko špeciál (1 l/t osiva), RD Dlhé Klčovo, foto 24.5.2019

 

 Obr. 2 Jarný jačmeň  - detail (odroda Kangoo) vľavo kontrola, vpravo ošetrené Galleko špeciál (1 l/t osiva), RD Dlhé Klčovo, foto 24.5.2019

 

 

Účinky tohto prípravku sa prejavili nielen v hustote a výške porastu (obr. 1, 2) ale aj v mohutnosti koreňovej sústavy, hrúbke a počte odnoží a celkovej vitalite porastu. Úroda v tomto prípade bola vyššia o 710 kg /ha (po prepočítaní na 13% vlhkosť) čo predstavovalo 23,4 % navýšenie v porovnaní s kontrolou. Celú metodiku v jarnom jačmeni použili na podniku Agro Brno – Tuřany, a.s. (ČR, okres Brno okolie). Začali ako v predchádzajúcom prípade už pri morení osiva (Galleko špeciál), pokračovali však prípravkom Galleko univerzál (0,7 l/ha) a Galleko kvet a plod (0,8 l/ha). Cieľom aplikácie prípravku Galleko univerzál bolo stimulovať tvorbu podzemnej a nadzemnej časti rastliny. Rozdiely medzi kontrolnými a pokusnými jedincami sú jasne viditeľné (obr. 3). Pomáha navyše rastline udržať vytvorené odnože a prekonať nepriaznivé vplyvy pôsobiace v tomto období. Galleko kvet a plod udržuje funkčnú koreňovú sústavu až do „finále“. Výsledkom je vyššia HTZ a ovplyvňuje aj kvalitatívne parametre. Galleko metodika zafungovala a výsledkom bolo 500 kg/ha navýšenie úrody v porovnaní s kontrolou.

Obr. 3 Jarný jačmeň, odroda RGT Planet, vľavo kontrola, vpravo Galleko (Galleko špeciál 1 l/t osiva, Galleko univerzál 0,7 l/ha, Galleko kvet a plod 0,8 l/ha), Agro Brno – Tuřany, a.s. (ČR, okres Brno okolie), foto 23.5.2019

 

  Medzi plodiny, ktorým príroda v uplynulých rokoch príliš nepraje, patrí aj mak. No aj v tomto prípade Galleko metodika potvrdila svoje opodstatnenie. Konkrétne pokus prebiehal na podniku Agronatur, s.r.o.  (SR, okres Nové Zámky). Kombinácia prípravkov Galleko univerzál a Galleko koreň (0,4 l/ha + 0,4 l/ha – začiatok predlžovacieho rastu) sa očividne podpísala nielen pod lepší stav koreňovej sústavy, ale aj celej rastliny (obr. 4). Navyše vo fáze háčkovania sa ešte aplikoval Galleko kvet a plod (0,8 l/ha). Konečný výsledok len potvrdil to, čo je vidno aj na fotodokumentácii. V tomto prípade bolo navýšenie v úrode 300 kg/ha v prospech Galleko „riešenia“.

 

Obr. 4 Mak, odroda Botond, vľavo kontrola, vpravo Galleko (Galleko univerzál 0,4 l/ha a Galleko koreň 0,4 l/ha; Galleko kvet a plod 0,8 l/ha), Agronatur, s.r.o., foto 10.6.2019

 

 

Týchto pár výsledkov predstavuje len veľmi malý zlomok z celkového objemu pokusov prebiehajúcich v sezóne 2018 – 2019. Dneska sme sa viac zamerali na také plodiny, ktoré mali v nielen v spomínanej sezóne ale aj v tých predchádzajúcich výrazné problémy, čo sa odzrkadlilo aj na ich celkových priemerných úrodách. Galleko prípravky nepredstavujú žiaden všeliek, no svojím účinkom a pôsobením dokážu významne zasiahnuť a ovplyvniť rastliny a zjemniť (minimalizovať) dopady nepriaznivých vplyvov. Nákladovo predstavujú pomerne nízku položku, no s veľkým dosahom na konečný ekonomicky výsledok a teda aj celkovú ekonomickú rentabilitu pestovania konkrétnej plodiny.

 

Martin Šotík

Galleko

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down