05.02.2019 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Galleko® riešenie pre pestovateľov jarného jačmeňa

Výmera jarného jačmeňa sa z roka na rok zmenšuje. Obsiatych touto plodinou bolo v minulom roku 83 280,7 ha (údaj k 15. 7. 2018; NPPC-VÚPOP Bratislava). Potvrdil sa tak dlhodobý vývojový trend. Časť pestovateľov prešla na „bezpečnejší“ ozimný jačmeň a časť nahradila jarný jačmeň inou plodinou. Jednou z príčin tohto stavu sú aj vysoké výkyvy v dosahovaných úrodách. Inak tomu nebolo ani v minuloročnej sezóne. Jarný jačmeň svojich prívržencov veľmi nepotešil. Posledné údaje odhadovali priemerné úrody na úrovni 3,45 – 3,73 t/ha. Čo bol prepad nielen oproti roku 2017 (4,25 t/ha), ale aj 5 ročnému priemeru (4,65 t/ha) (údaj k 15. 7. 2018; NPPC-VÚPOP Bratislava).

Jarný jačmeň, ako plodina, pracuje hneď s niekoľkými hendikepmi, ktoré vyplývajú priamo z jeho biologickej podstaty. Pri porovnaní napr. s ozimnou pšenicou, musí vytvoriť takmer identické množstvo hmoty, no v oveľa kratšom čase (vegetačná doba je cca 120 dní). Jeho koreňový systém sa pritom vyznačuje nižšou „nasávacou“ schopnosťou.  Posledné dve  sezóny boli vo významnej miere ovplyvnené nadpriemernými teplotami a podpriemernými zrážkami. Riešenie pre tých, ktorí sa rozhodli aj v tomto roku pestovať jarný jačmeň prináša domáca značka Galleko®. Ponúka „rokmi a výskumnými ústavmi“ overené riešenia vo forme pomocných prípravkov. Úlohou týchto prípravkov je nielen pôsobiť na rastliny stimulačne, regeneračne a protistresovo, ale vplývajú aj na kvalitu dopestovanej úrody. Svojimi účinkami vytvárajú predpoklady k tomu, aby ošetrené porasty zvládli aj „náročné“ podmienky a zlepšili ekonomické ukazovatele pestovania jarného jačmeňa. Galleko® prináša pestovateľom ucelené riešenie. Odporúčame preto začať s použitím našich produktov už pri príprave osív – morení.  K tomu je určený pomocný prípravok Galleko špeciál (dávka 1l/t osiva). Aplikácia tohto prípravku na osivo (spolu s moridlom)  prináša pestovateľom hneď dve výhody.  Prvou z nich je úspora nákladov.  Jednou operáciou (morením) vytvorí fungicídnu (insekticídnu) ochranu zrna, a zároveň mu dodá aj pomocné látky na úspešné prekonanie počiatočných vegetačných fáz. Druhou výhodou je vysoká efektivita účinku. Prípravok sa dostáva spolu s osivom do pôdy. Až nastanú vhodné podmienky (vlhkosť, teplota), začína zrno klíčiť. Už v týchto počiatočných fázach je však jeho „vývoj“ usmerňovaný a ovplyvňovaný účinkami prípravku Galleko špeciál. Tieto účinky sú výsledkom pôsobenia huminových látok, aminokyselín, auxínov a ich prekurzorov, výťažkov z morských rias, protistresových látok, makro a mikroprvkov (okrem iného aj striebra) , ktoré tento prípravok obsahuje. Huminové látky podporujú predovšetkým rozvoj koreňovej sústavy. Vplývajú nielen na jej objem, dĺžku ale aj štruktúru. Podporujú tvorbu jemných koreňových vlásočníc. Rastlinám tak vytvárajú konkurenčnú výhodu – nielen že im zlepšujú prístup k živinám (a to aj tým, ktoré sú v pôde menej mobilné) ale podporujú aj ich príjem. Táto skutočnosť sa následne prejaví aj na vzhľade a kvalite nadzemnej časti rastliny (obr.1). Výhody kvalitnej koreňovej sústavy v období sucha sú nesporné.   Keďže jačmeň po vzídení počas prvých 30 dní zvykne prečerpať 40 – 60 % potrebných živín, je kvalitný a funkčný koreňový systém prvým predpokladom dobrej úrody.  V koreňových špičkách sa navyše vytvárajú cytokiníny a tie oslabujú apikálnu dominanciu. Týmto spôsobom sa podporuje proces odnožovania. No dôležité nie je len vytvoriť odnože ale ich aj udržať. Mladé porasty krátko po vzídení môžu byť stresované chladom, alebo suchom. V tomto prípade určite ocenia pestovatelia pôsobenie protistresových látok a výťažkov z morských rias. Práve tie  pomáhajú rastlinám odolávať a lepšie znášať tieto negatíva. Menej energie tak musia vynakladať na následnú regeneráciu. Ošetrený porast je tak vitálnejší, tmavší a životaschopnejší. V minulom roku sa nám tento efekt na porastoch jarného jačmeňa,  podarilo zadokumentovať aj v maloparcelkových pokusoch prebiehajúcich v NPPC VÚRV Piešťany v lokalite Borovce (okres Piešťany). Pokusné varianty ošetrené prípravkom Galleko špeciál boli už zďaleka viditeľné a rozpoznateľné (obr. 2).

Obr. 1

Jarný jačmeň, odroda Quench, 11.5.2018, oblasť Křižanov (ČR – okres Žďár nad Sázavou).

Vľavo kontrola, 9 rastlín, 21 odnoží,

Vpravo pokus – apl. Galleko špeciál 1l/t osiva, 9 rastlín, 34 odnoží,

 

 

Obr. 2

Jarný jačmeň, odroda Malz, 3.5.2018, oblasť Borovce (SR – okres Piešťany)

Označené varianty (3) boli namorené prípravkom Galleko špeciál v dávke 1l/t osiva

 

 

Uvedené skutočnosti vo svojej záverečnej Správe o výsledkoch pokusov s prípravkami na ochranu rastlín, konštatovala aj Ing. Mária Sekerková, CSc. citujem: „Na jarnom jačmeni sme po aplikácii prípravkov na všetkých ošetrených variantoch zaznamenali porasty výrazne vitálnejšie, tmavo zelené aj napriek veľkému suchu, ktoré pretrvávalo celé jarné obdobie. Vysvetľujeme si daný pozorovaný stav nárastom koreňového systému, čo sme zistili aj na sušine koreňa a tým aj zabezpečenie pre rastlinu prepotrebnú vlahu, Tiež sa na ošetrených variantoch udržali 2 odnože, čo na kontrolnom variante bola len jedna odnož.“

Je ťažké predpovedať poveternostné podmienky, ich vývoj a vplyv na pestovateľské porasty počas sezóny. Pre čo najlepšie výsledky odporúčame využiť celú metodiku Galleko®.  Galleko špeciál je prvým, nie však posledným prípravkom z rady Galleko, určeným pre pestovateľov jarného jačmeňa. Druhým prípravkom, ktorý je vhodné využiť pre túto plodinu je Galleko univerzál. Na rozdiel od predchádzajúceho spomínaného prípravku (Galleko špeciál) sa aplikuje na list. Aplikácie je možná v TM s fungicídom, insekticídom, mimokoreňovou  výživou a samozrejme vodou. Vzhľadom nato, že tento prípravok má zmáčavý, lepivý a penetračný účinok, podporíme tak aj prienik týchto látok do rastlín. Úlohou Galleko univerzál je v prvom rade vplývať na koreňovú sústavu. Ovplyvniť je objem štruktúru a dĺžku. Podporovať príjem výživy rastlinou aj v nepriaznivých podmienkach. Vďaka funkčnému koreňovému systému, protistresovým látkam a výťažkom z morských rias, rastlina ľahšie udrží a vyživí vytvorené odnože. Ošetrený porast je tak vitálnejší, zdravší a lepšie odoláva negatívnym vplyvom.  Steblá sú hrubšie už od počiatočných štádií. Rozdiely sú viditeľné aj voľným okom. Pre termín aplikácie platí, že čím skôr, tým lepšie. Ideálne v období 4-6 listov. Následne je možné ovplyvniť ďalšie vývojové štádiá rastlín.

O pozitívnom vplyve prípravkov Galleko® v porastoch jarného jačmeňa svedčia aj údaje z výskumného pracoviska NPPC Piešťany, VŠS Malý Šariš, ktoré prinášame v tabuľke č. 1. Všetky pokusné varianty vykazovali vyšší počet produktívnych stebiel na m2 v porovnaní s kontrolou. Hodnoty HTZ ukazujú, že to nebolo na jej úkor.

Tab. č.1 NPPC Piešťany, VŠS Malý Šariš

Variant Dávka Počet produktívnych stebiel  (ks.m-2) HTZ (g)
 Kontrola 787,5 57,10
Galleko špeciál 1 l/t osiva 809 57,65
Galleko univerzál 0,8 l/ha 813,5 57,90
Galleko kvet a plod 0,8 l/ha
Galleko špeciál 1 l/t osiva 817,8 58,05
Galleko kvet a plod 0,8 l/ha
Galleko špeciál 1 l/t osiva 817,8 57,30
Galleko univerzál 0,5 l/ha
Galleko kvet a plod 0,6 l/ha

Odroda: Sunshine

Pokusy dozorovala: RNDr. Darina MUCHOVÁ, PhD.,

Tretím prípravkom z rady Galleko určeným pre použitie v jarnom jačmeni je Galleko kvet a plod. Spôsob aplikácie je rovnaký ako v prípade Galleko univerzál (TM s vymenovanými látkami). Ideálny termín je v čase konca klasenia a začiatku kvitnutia. Galleko kvet a plod má za úlohu udržiavať v chode koreňový systém do posledných vegetačných fáz. Má priamy vplyv na nalievanie zrna a tok živín do klasov. Ovplyvňuje tak HTZ. Klasy rastlín ošetrené týmto prípravkom majú menší počet zaschnutých zŕn. Svojím protistresovým pôsobením pomáha rastlinám aj v období sucha hospodáriť s vodou.  Vďaka vymenovaným účinkom ovplyvňuje nielen kvantitu ale aj kvalitu dopestovanej úrody. Pôsobí aj na zníženie dusíka v zrne a to o 0,5 až 2 %.

Galleko špeciál, Galleko univerzál a Galleko kvet a plod predstavujú ucelenú metodiku pre pestovanie jarného jačmeňa. Svojím pôsobením na koreňovú sústavu rastlín, presmerovaním živín, protistresovým účinkom dokážu významne ovplyvniť dosiahnutú úrodu – navýšiť ju – a zlepšiť tak ekonomické ukazovatele. Tieto riešenia sa v minulom roku osvedčili tak na podnikoch, ako aj v pokusoch uskutočnených rôznymi výskumnými inštitúciami. V tabuľke č.2 prinášame prehľad rôznych kombinácii prípravkov Galleko. Variant obsahujúci celú odporúčanú metodiku (Galleko špeciál, Galleko univerzál, Galleko kvet a plod) priniesol v roku 2017 najvyššie navýšenie v úrode. V minulom roku to bolo úctyhodných + 870 kg. Pri nižších úrodových hladinách v pokusoch na podniku Oseva Pro s.r.o. VST Rožnov – Zubří sa Galleko® tiež osvedčilo (tab.3.).

Efektivita a vysoká ekonomická pridaná hodnota z aplikácii Galleka je dlhodobo preukazná. Prínos z ich používania vieme vyčísliť hodnotou zvýšenej  úrody z hektára v ktorejkoľvek pestovanej plodine.

Tab.č. 2 NPPC VÚRV Piešťany – lokalita Borovce 2017

Variant Dávka   Úroda t/ha Hmotnosť koreňa v g.suš.
Kontrola 4,56 1,65
Galleko univerzál 0,8 l/ha 4 listy 5,73 2,11
Galleko kvet a plod 0,8 l/ha 61 BBCH
Galleko špeciál 1 l/t osiva morenie 5,71 2,06
Galleko kvet a plod 0,8 l/ha 61 BBCH
Galleko špeciál 1 l/t osiva morenie 5,43 1,97
Galleko univerzál 0,5 l/ha 4 listy
Galleko kvet a plod 0,6 l/ha 61 BBCH
Galleko špeciál 1 l/t osiva morenie 5,37 1,9
Galleko univerzál 0,8 l/ha 4 listy

Odroda: Malz

Pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

 

 

Tab. č.3 OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, 2018

Variant Dávka   Úroda t/ha
Kontrola 3,59
Galleko špeciál 1 l/t osiva morenie 3,78
Galleko špeciál 1 l/t osiva morenie 3,92
Galleko univerzál 0,6 l/ha 4 - 6 list
Galleko kvet a plod 0,8 l/ha zač. kvit.

Odroda: Overture

Pokusy dozoroval: Ing. Ján Frydrych

 

Mgr. MARTIN ŠOTÍK, Galleko®

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down