22.06.2020 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Galleko® technológia v okopaninách

Počasie je aj v tomto roku jedným z faktorov, ktorý sa nezmazateľne podpíše pod výšku dosiahnutej úrody. Nízky objem zrážok v mesiacoch apríl a máj zasiahli tak porasty ozimín, ako aj jarín. V porovnaní s minulým rokom prišlo „obdobie dažďov“ o mesiac neskôr a to doslova v hodine dvanástej. Kým minulý rok bol tým mokrým mesiacom máj, v tomto to vyzerá, že to bude jún.

               Vidno to nielen na porastoch sóje, kukurice a slnečnice, ktoré zvykli  byť v minulých rokoch o tomto čase v pokročilejších vegetačných štádiách. Svoje si „odtrpela“ aj cukrová repa a zemiaky. Kombinácia suchého a mnohokrát chladného počasia doslova pribrzdila ich ďalší rast. Aj napriek dobre zvládnutej agrotechnike a včasným termínom výsevu,  sa v  období dvoch až troch týždňov v niektorých lokalitách  porasty takmer vôbec „nepohli“. Uvedené negatívne vplyvy spôsobujú rastlinám stres, ktorý dokážu poľnohospodári eliminovať už len veľmi ťažko. Ani v takýchto tvrdých podmienkach však netreba ešte skladať zbrane. Na trhu existujú prípravky, ktorých úlohou je eliminovať tieto nepriaznivé vplyvy na rastliny. Svoje viacročné skúsenosti v tomto smere ponúka aj Galleko. Prináša výskumnými inštitúciami a pestovateľmi overené a vyskúšané riešenie pre rôzne typy plodín.

             V posledných rokoch, vzhľadom na meniace sa poveternostné podmienky,  naberá na dôležitosti práve ich protistresové pôsobenie. No zabúdať však netreba ani na ich stimulačnú a regeneračnú schopnosť. V praxi sa často stretávame s názorom pestovateľov, že treba počkať, ako si príroda poradí. Neoplatí sa investovať do porastov, keď nevieme, aký bude ďalší priebeh počasia. No aj tú platí to staré známe, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.  V prípade cukrovej repy sa o tom mohli  presvedčiť v tomto roku aj na podniku v okrese Šaľa. V čase pretrvávajúceho sucha (19.5) tu na mladé rastliny aplikovali prípravok Galleko arider v dávke 0,3 l/ha. Ten je určený práve do porastov stresovaných suchom. Jeho úlohou je pomôcť rastlinám toto obdobie prekonať čo najlepšie.

            Metodika Galleko pre cukrovú repu však pozostáva z viacerých aplikácii. Úlohu každej aplikácie je podporiť práve prebiehajúce procesy v rastlinách a predĺžiť protistresové pôsobenie.  V neskoršej fáze (16.6) tu preto boli aplikované prípravky Galleko rastGalleko list v dávke 0,6 a 0,6 l/ha. Kontrolný výber vzoriek a fotodokumentácia bola spravená dva dni po aplikácií a preto ich pôsobenie a prínos pre rastliny sa ešte nestihol prejaviť naplno. No ako je možné vidieť (obr.1), rozdiely medzi kontrolným a pokusným variantom sú viditeľné nielen vo veľkosti listovej plochy, ale už aj vo veľkosti buliev. Zo skúsenosti môžeme povedať, že tieto rozdiely budú iba narastať.

Obr. 1

Cukrová repa, vľavo kontrola, vpravo Galleko. Oblasť Šaľa (SR), foto 18.6.2020

           Posledným prípravkom z rady Galleko určeným pre použitie v cukrovej repe je Galleko kvet a plod. Jeho aplikáciou vo fáze uzatvoreného porastu (koniec júla) dôjde k doplneniu protistresových látok a účinky sa pozitívne prejavia aj na cukornatosti. V minulom roku prebiehal v severozápadných Čechách poloprevádzkový pokus u pestovateľa v okrese Louny. Zvolená metodika obsahovala Galleko arider (0,5 l/ha), Galleko rast  a Galleko list (0,4 + 0,4 l/ha) a Galleko kvet a plod (0,8 l/ha). Priebeh počasia bol iný ako v tomto roku. Koncom šiesteho mesiaca už rastliny trpeli nedostatkom vlahy a vysokými teplotami. Porast ošetrený Gallekom bol však vo viditeľne lepšej kondícii a pôsobil sviežejšie a životaschopnejšie (obr. 2).

Obr. 2 Cukrová repa, vľavo kontrola, vpravo Galleko. Okres Louny, foto 25.6.2019

                Konečné čísla tieto rozdiely potvrdili. Úroda buliev na strane Galleko dosiahla 92,6 t/ha, kým kontrola 83 t/ha (prepočítané na 16% cukornatosť). Navýšenie sa prejavilo aj v prípade cukornatosti (19,3% kontrola a 19,7% pokus). Uvedená fotodokumentácia by mohla u niekoho navodzovať až dojem „zázračných“ účinkov spomínaných prípravkov. No vizuálne a hlavne číselné rozdiely sú výsledkom pôsobenia ich jednotlivých zložiek.  Prípravky Galleko, čo sa týka zloženia, predstavujú vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, fytohormónov a ich prekurzorov, výťažkov z morských rias, prostistresových prvkov a výživových mikro a makroprvkov. Preto je ich pôsobenie komplexné – dokážu porasty stimulovať, regenerovať a pôsobiť protistresovo. Huminové látky pôsobia pozitívne na tvorbu, rozvoj a obnovu koreňovej sústavy. Tá je vďaka ich pôsobeniu mohutnejšia, obsahuje viac jemných koreňových vlásočníc a aj samotné korene sú dlhšie. Už tento prvý aspekt prináša rastlinám veľa pozitív a to hlavne v  nepriaznivých podmienkach. Rastlinám sa minimalizujú problémy s príjmom živín (a to vrátane prvkov s nižšou mobilitou v pôde) a vlahy.

             Zo skupiny fytohormónov je potrebné spomenúť hlavne cytokinín. Podporuje delenie a spevňovanie buniek a tým stimuluje rast rastlín a ich postranných koreňov.  Spevňovanie bunkových stien znamená pre rastliny aj vyššiu odolnosť voči patogénom a pre pestovateľa zdravší porast. Cytokinín riadi aj starnutie listov. Dôležitou zložkou prípravkov Galleko sú aj aminokyseliny. Podieľajú sa na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Úlohou protistresových prvkov je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy). Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias, ktoré prípravky Galleko obsahujú. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny.

              Ale pozrime sa na prínosnosť aplikácii prípravkov Galleko aj optikou výskumných inštitúcií. Už niekoľko rokov prebiehajú maloparcelkové pokusy s prípravkami Galleko v cukrovej repe aj na Českej zemědělskej univerzite v Prahe (lokalita Červený Újezd, okres Praha západ, ČR). V tab. 1 uvádzame výsledky z posledných dvoch sezón. V roku 2018 zaznamenali v uvedenej lokalite v období 4 – 9 mesiac zrážky na úrovni 51% normálu. Uvedené výsledné čísla tak boli v značnej miere poznačené nedostatkom vlahy a nadpriemerne teplým počasím. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sme pristúpili pre rok 2019 k úprave metodiky. Napriek očakávanému suchému počasie však v 2019 roku boli zrážky za uvedené obdobie takmer na úrovni normálu.

Tab. 1 Výsledky maloparcelkových pokusov Česká zemědělská univerzita v Praze (2018 - 2019)

Odroda: Gellert Dávka v l/ha Výnos buliev t/ha Výnos chrastu v t/ha Cukornatosť % Výnos polar. cukru t/ha Výnos buliev  prepočítaný na 16% cukornatosť t/ha
2018 Kontrola 59,98 20,25 20,41 12,24 79,86
Galleko rast
Galleko list
Galleko kvet a plod
0,7
0,8
1
61,98 19,38 20,71 12,83 83,92
2019 Kontrola 69,78 15,59 19,15 13,35 86,19
Galleko arider
Galleko rast +
Galleko list
Galleko kvet a plod
0,4
0,4 +
0,4
1
75,8 13,12 19,6 14,85 96,25

             Ďalšou plodinou, patriacou do skupiny okopanín, kde už niekoľko rokov dosahujú prípravky Galleko vynikajúce výsledky, sú zemiaky. Základná metodika tu pozostáva z aplikácie Galleko univerzálu a už spomínaného Galleko listu. Prvý z dvojice prípravkov sa aplikuje v dávke 0,8 l/ha pri výške porastu 10 – 15 cm. Druhý prípravok s približne 14 dňovým odstupom po prvej aplikácii (je možné spojiť s fungicídnou ochranou). V prípade silných stresov (nedostatok vlahy) je vhodné použiť aj prípravok Galleko arider, a ak je cieľom dosiahnúť vyšší obsah škrobu - prípravok Galleko kvet a plod. Účinky aplikácie v praxi najlepšie dokumentuje obr. 3, ktorý tvorí súčasť dokumentácie poloprevádzkového pokusu prebiehajúceho v minulom roku v lokalite Malé Leváre (okres Malacky, SR).

Obr. 3 Zemiaky, odroda Umatilla Russet, vľavo kontrola, vpravo Galleko. Lokalita Malé Leváre (okres Malacky, SR), foto 10.7.2019

          Väčšia listová plocha, lepšie uzatvorenie riadkov boli pri kontrole porastu viditeľné. Konečná výška úrody tieto vizuálne rozdiely potvrdila. Aplikácia prípravkov Galleko dopomohla k zvýšeniu úrody o 10% v porovnaní s kontrolou (pokus 61,10 t/ha, kontrola 54,75 t/ha).  O tom, že sa nejednalo o náhodu,  svedčia aj výsledky z maloparcelkových pokusov za posledné dva roky (tab.2) prebiehajúce na Českej zemědělskej univerzite v Praze (lokalita Uhříněves, okres Praha, ČR). Aj v tomto prípade bol rok 2018 skúpejší na zrážky (4 – 8 mesiac 176,4 mm) ako rok 2019 (4 – 8 mesiac 235 mm).  Prínos a potrebnosť aplikácie prípravkov Galleko asi najlepšie vystihuje Ing. Petr Dvořák, Ph.D. vo svojej zaverečnej správe: „Na základě výše uvedených závěrů shledávám výsledky za velmi přínosné, neboť byly získány za vegetace, ve které dominoval především deficit srážek v klíčových fázích růstu a použité ošetření u všech variant zajistilo více než 13% navýšení výnosu konzumních hlíz. Výsledky i v těchto vláhově nepříznivých podmínkách dokreslují účinnost a potřebnost takových přípravků i v kontextu protistresové ochrany.(VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 Ověření přípravků Galleko v maloparcelkových polních pokusech u konzumních brambor, 2018).

Tab. 2 Výsledky maloparcelkových pokusov Česká zemědělská univerzita v Praze (2018 - 2019)

Odroda: Dicolora Dávka v l/ha Úroda konzum. hľúz (t/ha) Úroda hľúz celkom
(t/ha)
hmot. 1 konzum. hľuzy (g)
2018 Kontrola 24 26,1 111
Galleko univerzál
Galleko list
0,8
0,8
27,7 29,6 103
2019 Kontrola 28,2 32 80
Galleko univerzál
Galleko list
0,8
0,8
36,4 40,8 86

                Tak ako aj pri ostatných plodinách, aj v prípade okopanín dokáže Galleko výrazne prispieť k ekonomicky zaujímavému zvýšeniu úrody. Svoju opodstatnenosť potvrdili prípravky i v nepriaznivých podmienkach. Dôležité je však nečakať do poslednej chvíle, ale začať už od mladých rastlín. Svoj prínos majú aj čiastkové aplikácie (vybraného prípravku z rady Galleko), no stabilné výsledky   sú dosahované využitím celej technológie Galleko®.

Mgr. Martin Šotik

GALLEKO®SK s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down