03.02.2020 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Galleko® v porastoch jarného jačmeňa

Jarný jačmeň v minulom roku patril medzi plodiny, ktorých konečný výsledok prekonal počiatočné očakávania. Prvé odhady na začiatku roka očakávali zvýšenie úrod oproti roku 2018 (3,63 t/ha) v rozmedzí od 2,34 – 6,52% (zdroj: NPPC – VÚPOP Bratislava, 10.5.2019). Tieto predpovede odzrkadlili počiatočne nadpriemerne suché a teplé počasie v mesiacoch marec a apríl. Evidentne však porastom jarného jačmeňa prospel chladnejší a na zrážky bohatý mesiac máj. Konečný výsledok (15.8.2019) hovoril o priemernej úrode v rámci SR na úrovni 4,62 t/ha (zdroj: ŠÚSR). Zaujímavosťou je však veľkosť osiatej plochy, ktorá v minulom roku presiahla úroveň 85 tis. ha. Pričom ozimný jačmeň sa pestoval na výmere presahujúcej 41 tis. ha.

           Pestovatelia, po skúsenostiach z minulých rokov, tak stavia na „istotu“. Často zvolia ozimný variant tejto plodiny. V porovnaní s ozimným jačmeňom je jarný už zo svojej biologickej podstaty v nevýhode. Hmota, ktorú rastliny počas vegetačného obdobia vytvoria je porovnateľná, no u jarného jačmeňa trvá toto obdobie oveľa kratšie. Pre rastliny to znamená obrovský nápor na koreňovú sústavu a transport živín. Ak k tomu prirátame ešte suché a teplé jarné počasie, vznikajú prvé problémy, ktoré dokážu ovplyvniť  celkový výsledok. Preto mnoho pestovateľov, čoraz častejšie vo svojich technológiách používa pomocné látky, na zmiernenie týchto negatívnych vplyvov.  Riešenie v tejto oblasti ponúka aj Galleko v podobe svojich prípravkov. Tieto pomocné látky, vďaka stimulačným, morforegulačným a protistresovým účinkom, dokážu efektívne potlačiť tieto nepriaznivé vplyvy. Jednotlivé zložky medzi ktoré patria zmesi humínových látok, aminokyselín, fytohormónov a ich prekurzorov, výťažky z morských rias, protistresové prvky a prvky marko a mikrovýživy predstavujú rokmi, vedeckými inštitúciami a poloprevádzkovými pokusmi overené riešenie pre pestovateľov jarného jačmeňa. Výber jednotlivých zložiek je prispôsobený potrebám rastlín v aktuálnych vegetačných fázach. Umocňujú a podporujú práve prebiehajúce fyziologické procesy. Technológia Galleko pre jarný jačmeň pozostáva z troch prípravkov.

           Prvým z nich je Galleko špeciál. Je určený na použitie ešte pred samotným zasiatím porastu. Pridáva sa ako pomocná látka k moridlu (nenahradzuje však moridlo), a spolu s ním sa aplikuje na osivo. Medzi výhody tohto spôsobu aplikácie, okrem jej jednoduchosti, patrí aj vysoká účinnosť a efektivita. Pomocné látky sa spolu s osivom dostávajú do pôdy a začínajú pôsobiť už v ranných vegetačných štádiách vzchádzania porastu. Huminové látky podporujú tvorbu kvalitnej koreňovej sústavy. Tá je vďaka ich pôsobeniu dlhšia, mohutnejšia a bohatšia na jemné koreňové vlásočnice. Rastliny tak získavajú konkurenčnú výhodu v podobe lepšieho prístupu k živinám a vode. Čo je dôležité hlavne v prípade nepriaznivých podmienok (napr. sucho). V koreňových špičkách dochádza k syntéze cytokinínov. Tie pôsobia inhibične voči auxínom a podporujú tak proces odnožovania na prirodzenej báze. Pôsobenie prípravku je viditeľné aj voľným okom už v prvých fázach schádzania. Vyrovnanejší, vitálnejší a zapojenejší porast s kvalitným koreňovým systémom je neklamným znakom použitia tohto prípravku. Takto získanú výhodu dokážu rastliny zúžitkovať a pretvoriť do konečného výsledku. Potvrdil to aj poloprevádzkový pokus, ktorý prebiehal minulý rok v porastoch jarného jačmeňa na podniku RD Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou, SR). Osivo tu pri morení, okrem moridla, ošetrili aj prípravkom Galleko špeciál v dávke 1l/t osiva. Marec bol aj v tejto časti Slovenska nadpriemerne suchým a teplým mesiacom (súhrn zrážok na úrovni 10 mm). A vzchádzajúce rastliny tak boli vystavené stresovým faktorom  vyplývajúcim z nedostatku vlahy. Už prvá fotodokumentácia stavu porastu (obr. 1), ktorá prebehla 3.5.2019, však zachytáva značné rozdiely medzi ošetrenými a neošetrenými (kontrolou) rastlinami. Pôsobenie prípravku Galleko je viditeľné tak na nadzemnej, ako aj na podzemnej časti rastliny. Lepší koreňový systém, vitálnejšie a na odnože bohatšie jedince, sýto zelenšie sfarbenie listovej plochy sú neklamným znakom pôsobenia prípravku .

Obr. 1 Jarný jačmeň, odroda Kangoo. Vľavo kontrola, vpravo Galleko, RD Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou, SR), foto 3.5.2019.

 

 

         Čo je však pre pestovateľov podstatnejšie, rozdiely v kvalite porastu sa potvrdili aj pri výslednej výške úrody. Porast ošetrený prípravkom Galleko špeciál priniesol o 380 kg vyššiu úrodu z hektára (po prepočítaní na 13% vlhkosť), ako tomu bolo u kontroly. Vzhľadom na výšku vynaložených finančných prostriedkov spojených s týmto prípravkom (približne na úrovni 7 €/ha) bola táto aplikácia aj po ekonomickej stránke vysoko efektívna a prínosná.

        Dlhodobý priebeh počasia sa dá len ťažko predpovedať , a navyše nie každý pestovateľ má možnosť nechať si primoriť osivo látkou podľa svojho výberu. Pre vyššie spomenuté faktory sa odporúča v porastoch jarného jačmeňa pokračovať aplikáciou prípravku Galleko univerzál. Ten sa na rozdiel od predchádzajúceho aplikuje na list, vo fáze od 4 listov. Aj tu však platí, že čím skôr, tým lepšie. Včasná aplikácia ovplyvní viac procesov prebiehajúcich v rastlinách, ako neskoršie aplikácie. Je možná jeho  kombinácia spolu s pesticídmi (obmedzenie platí iba pre herbicídy) a mimokoreňovou výživou. Jeho úlohou je pomocou zmesi huminových látok pôsobiť na tvorbu a obnovu koreňovej sústavy, podobne ako tomu bolo v predchádzajúcom prípade. Aminokyseliny, ktoré obsahuje, sa podieľajú na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Auxíny a ich prekurzory usmerňujú tok živín do práve vznikajúcich orgánov rastliny. V počiatočných vegetačných štádiách tak podporujú rozvoj koreňa a koreňovej sústavy. V tých neskorších stimulujú rast nadzemnej časti. A zabúdať nesmieme ani na protistresové pôsobenie prípravku Galleko univerzál. To je dosiahnuté prostredníctvom protistresových prvkov a výťažkov z morských rias. Vďaka ním si rastliny ľahšie poradia nielen pri vysokých teplotách a suchu, ale aj pri nízkych teplotách (napr. májové ranné mrazy).  Pozrime sa však, ako toto rokmi a výskumnými inštitúciami overené riešenie fungovalo v minulom roku. Maloparcelkové pokusy s využitím prípravkov Galleko v jarnom jačmeni prebiehajú už niekoľko rokov v NPPC VÚRV Piešťany (pokusná lokalita Borovce, okres Piešťany, SR). Rovnako tomu bolo aj minulom roku. Pokusný variant pozostávajúci práve z prípravku Galleko univerzál a prípravku Galleko kvet a plod priniesol 26% zvýšenie úrody. Výrazne suchý a teplý apríl (19,6 mm) a jún (11,7 mm) sa aj v tomto prípade podpísali na konečnom výsledku. Podrobnejšie údaje k pokusu z posledných dvoch uplynulých rokov sú uvedené v tab. 1 a 2.

 

Tab. 1 Úrodové výsledky z maloparcelkových pokusov s prípravkami Galleko v jarnom jačmeni prebiehajúce v sezóne 2018 – 2019 v NPPC VÚRV Piešťany (lokalita Borovce)

 

2019 2018
Odroda: Malz Dávka l/ha Úroda t/ha Úroda t/ha
Kontrola 2,59 4,56
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod
0,8
0,8
3,26 5,73
Pokusy dozoroval: Ing. Mária Sekerková, CSc. (2018); RNDr. Ľubica Malovcová (2019)

 

 

Tab. 2 Prehľad zrážok (mm) v sezóne 2018 – 2019 NPPC VÚRV Piešťany (lokalita Borovce)

Mesiac Sezóna 2019 zrážky (mm) Sezóna 2018 zrážky (mm)
3. 22,5 32
4. 19,6 17,5
5. 113,2 27,2
6. 11,7 67,3
Spolu 167 144

 

Z uvedených výsledkov je viditeľné, že Galleko riešenie preukázalo svoju opodstatnenosť a ekonomický prínos ako pri vyšších (2018), tak aj pri nižších (2019) úrodových hladinách.

          Tretím prípravkov z rady Galleko určeným pre použitie v porastoch jarného jačmeňa je Galleko kvet a plod. Spôsob aplikácie je rovnaký ako v prípade Galleko univerzál (TM s vymenovanými látkami). Akurát ideálny termín je v čase konca klasenia a začiatku kvitnutia. Galleko kvet a plod má za úlohu udržiavať v chode koreňový systém do posledných vegetačných fáz. Má priamy vplyv na nalievanie zrna a tok živín do klasov. Ovplyvňuje tak HTZ. Klasy rastlín ošetrené týmto prípravkom majú menší počet zaschnutých zŕn. Svojím protistresovým pôsobením pomáha rastlinám aj v období sucha hospodáriť s vodou.  Vďaka vymenovaným účinkom ovplyvňuje nielen kvantitu ale aj kvalitu dopestovanej úrody. Pôsobí totiž aj na zníženie dusíka v zrne. Potvrdilo sa to aj v prípade poloprevádzkového pokusu v jarnom jačmeni prebiehajúceho v minulom roku u pestovateľa SHR Miloša Ježka (okres Chomutov, ČR). V časti porastu, kde sa použili prípravky Galleko univerzál a Galleko kvet a plod boli o 1,1% nižšie NL látky ako v prípade kontroly.

          Predstavené prípravky Galleko predstavujú ucelené a komplexné riešenie pre pestovanie jarného jačmeňa. Je však na pestovateľoch, či sa rozhodnú začať už morením, alebo chcú riešiť už až vzniknuté problémy. Odporúčame  využiť celú metodiku. Nakoľko je len veľmi ťažko predvídať vplyv počasia. Rastlina pri použití celej metodiky tak v rôznych vývojových fázach dostáva postupne látky, ktoré sa podieľajú na práve prebiehajúcich procesoch. Navyše sú pri týchto aplikáciách doplňované aj protistresové látky. Prah odolnosti voči nepriaznivým vplyvom sa tak zvyšuje. Aj z ekonomického hľadiska je použitie celej metodiky prínosom. Niekoľkí pestovatelia, u ktorých prebiehali poloprevádzkové pokusy sa o tom presvedčili aj v minulom roku. Bol medzi nimi aj podnik Havlíčkova Borová zemědělská, a.s. (okres Havlíčkův Brod, ČR). Pre odrodu jarného jačmeňa Bojos tu zvolili Galleko špeciál (1 l/t osiva), Galleko univerzál (0,8 l/ha) a Galleko kvet a plod (0,8 l/ha). Výsledok hovorí, že sa rozhodli správne. Navýšenie v úrode predstavovalo 1,12 t/ha. Fotodokumentácia jedincov (obr.2) hovorí jasnou rečou. Zostáva už len dodať, že plocha ošetrená Gallekom mala výmeru 50 ha.

Obr. 2 Jarný jačmeň, odroda Bojos. Vľavo kontrola, vpravo Galleko, Havlíčkova Borová zemědělská, a.s. (okres Havlíčkův Brod, ČR), foto 10.6.2019

 

Rovnakú odrodu a veľmi podobnú metodiku Galleko - Galleko špeciál (1 l/t osiva), Galleko univerzál (0,7 l/ha) a Galleko kvet a plod (0,8 l/ha) zvolili aj v prípade podniku Zemědělské družstvo Kouty (okres Třebíč, ČR). Aj v tomto prípade išlo o správne rozhodnutie.

 

Obr. 3 Jarný jačmeň, odroda Bojos. Vľavo kontrola, vpravo Galleko, Zemědělské družstvo Kouty (okres Třebíč, ČR), foto 21.6.2019

 

 

Gallekom ošetrená časť parcely (35 ha) bola už na prvý pohľad hustejšia a vyrovnanejšia, ako kontrola.  Právom tak vzbudzovala očakávania spojené s veľmi dobrým výsledkom. Ten sa aj dostavil. Prínosom použitej Galleko technológie v tomto prípade bolo navýšenie úrody o 1,3 t/ha.

Cieľom uvedených výsledkov je ukázať, že Galleko riešenie patrí do technológie jarného jačmeňa. Jeho prínos bol preukázaný ako v pokusoch prebiehajúcich vo výskumných inštitúciách, tak aj na podnikoch v bežnej prevádzke. Predstavuje zaujímavé riešenie pre zlepšenie ekonomických výsledkov pestovania tejto plodiny.

 

Mgr. MARTIN ŠOTÍK, Galleko®

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down