27.05.2020 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Galleko® v porastoch kukurice

Kukurica siata má na Slovensku a v Čechách svoje stabilné miesto. Nachádza sa v osevnom postupe takmer u každého pestovateľa. Dosahované výsledky v posledných rokoch však majú výrazne kolísavý charakter. Aj v minulom roku sa očakávali úrody v rozmedzí 5,25 – 8, 54 t/ha (k 20. 9. 2019; NPPC-VÚPOP Bratislava). Konečný výsledok na úrovni 7,33 t/ha (zdroj ŠÚSR) tieto očakávania len naplnil.

     Pre porovnanie v ČR to bolo 7,17 t/ha (zdroj ČSU). Výsledok v SR tak nepotešil, pretože znamenal pokles v porovnaní s prechádzajúcim obdobím. Spoločným menovateľom tohto stavu je v prvom rade počasie. Štart jarnej sezóny v minulom roku výrazne poznamenalo sucho a nadpriemerne teplé počasie. Ochladenie a zrážky v mesiaci máji sa tiež podpísali na stave mladých a vzchádzajúcich porastoch. Povestnou bodkou za očakávaniami dobrých výsledkov bolo júlové suché a teplé počasie.

     Zdá sa, že v tomto roku sa situácia opakuje. Vzchádzajúce porasty kukurice sú výrazne stresované nedostatkom zrážok a chladným počasím. O miere stresu napovedá aj častokrát  svetlozelené až žlté sfarbenie mladých rastlín. A ak v prípade denných teplôt sú prognózy priaznivé, v prípade zrážkových pomerov je len ťažko predvídať ďalší vývoj. Pestovateľom už v tomto období nezostáva veľa spôsobov (ak nerátame umelé zavlažovanie), ako tieto vplyvy počasia zmierniť a znížiť ich dopad na rastliny. Jedným z riešení je použitie prípravkov, určených na elimináciu stresu. Svoje „rokmi a výskumnými ústavmi overené“ riešenie ponúka aj Galleko®. Pozostáva z viacerých prípravkov, ktorých úlohou je podporiť rast rastlín, vplývať na rozvoj koreňovej sústavy a znížiť vplyv nepriaznivých podmienok, ktorým sú rastliny vystavené.

     Jednotlivé zložky týchto prípravkov podporujú a umocňujú fyziologické procesy, ktoré v rastlinách  prebiehajú. Nejedná sa teda o žiadne „zázračné“ vodičky a nepredstavujú ani ten povestný „liek na smrť“. Výsledky dosahované v minulých rokoch na výskumných ústavoch a u pestovateľov však ukazujú, že ich použitie dokáže výrazne znížiť nepriaznivé vplyvy (a to nielen počasia) na porasty a prispieť tak k lepšiemu ekonomickému výsledku.  Uvedené tvrdenia potvrdzujú aj výsledky maloparcelkových pokusov v kukurici (uvedené v tab. 1), prebiehajúce už niekoľko rokov na výskumnom ústave NPPC VÚRV Piešťany – lokalita Borovce (okres Piešťany).  Už niekoľko rokov tu stabilné výsledky aj napriek nepriazni počasia dosahujú dva prípravky z rady Galleko® - Galleko rast a Galleko kvet a plod.

Tab. 1  Výsledky maloparcelkových pokusov kukurice siatej v NPPC VÚRV Piesťany (2017 – 2019)

ES Mosquito (FAO 350)Dávka l/haAplikáciaÚroda zrna t/ha
201720182019
Kontrola  1,656,693,53
Galleko rast
Galleko kvet a plod
0,8
0,8
6 - 8 listov
1 m vyš. por.
3,017,536,28

*pokusy dozorovala Ing. Mária Sekerková, CSc., RNDr. Ľubica Malovcová

      Porasty v týchto pokusoch sú vystavené bežným poľným podmienkam a nie sú chránené pred nepriaznivými vplyvmi. Tie sa podpísali aj pod celkové úrody dosiahnuté v roku 2017. Výsledok z uvedeného roka vyvracia zaužívané tvrdenie, že v pretrvávajúcich suchách neexistujú prípravky, ktoré by rastlinám pomohli.

       Podmienky v minulom roku (2019) najlepšie charakterizuje aj výňatok zo záverečnej správy: „Mesiac jún bol mimoriadne teplý a suchý, napršalo len 14,6  % dlhodobého normálu, priemerná teplota bola o 4,97 °C vyššia ako je dlhodobý priemer za tento mesiac v lokalite Borovce. Sucho pretrvávalo aj v júli, výdatnejšie zrážky priniesol až záver tohto mesiaca, kedy padlo 49 mm zrážok (27. júla – 76,6 % celomesačného úhrnu zrážok). Vplyvom nepriaznivých podmienok (sucha) počas vegetácie sa mohol naplno  prejaviť protistresový účinok aplikovaných prípravkov. Zásadný vplyv na výšku úrody malo ošetrenie aplikované vo vývojovej fáze BBCH 16 -18 – 14.6.2019,teda v jednom z období, ktoré je významné pre vytváranie základov úrody.“ (RNDr. Ľubica Malovcová, Správa o výsledkoch pokusov z prípravkami na ochranu rastlín, 2019).

       Vynikajúce výsledky, aj v nepriaznivých podmienkach, dosahujú prípravky Galleko vďaka svojmu zloženiu. Sú vyváženou zmesou huminových látok, aminokyselín, fytohormónov a ich prekurzorov, výťažkov z morských rias, prostistresových prvkov a výživových mikro a makroprvkov. V porovnaní s konkurenčnými prípravkami tak pôsobia nielen stimulačne (čo môže byť v prípade pretrvávajúceho sucha kontraproduktívne), ale aj regeneračne a protistresovo.

       Huminové látky pôsobia pozitívne na tvorbu, rozvoj a obnovu koreňovej sústavy. Tá je vďaka ich pôsobeniu mohutnejšia, obsahuje viac jemných koreňových vlásočníc a aj samotné korene sú dlhšie. Už tento prvý aspekt prináša rastlinám veľa pozitív a to hlavne v  nepriaznivých podmienkach. Rastlinám sa minimalizujú problémy s príjmom živín (a to vrátane prvkov s nižšou mobilitou v pôde) a vlahy. Význam tohto účinku narastá s príchodom nepriaznivých vplyvov (vysoké teploty, ubúdajúce zrážky). Ak ošetríme týmto prípravkom aj kvalitné porasty, robíme všetko preto, aby také zostali aj do budúcna. Výrazné rozdiely v kvalite koreňovej sústavy boli dokumentované (obr. 1) aj vo finálnych fázach poloprevádzkového pokusu prebiehajúceho minulý rok na podniku Agrozoran, s.r.o. (SR, okres Trebišov) v kukurici. Aplikácia prípravkov Galleko rast a Galleko kvet a plod priniesla takmer 13% navýšenie úrody v porovnaní s kontrolou. Vyčíslený prínos prípravkov Galleko (1,23 t/ha) predstavoval výrazné ekonomické zhodnotenie vynaložených finančných prostriedkov.

Obr. 1

Kukurica siata, LG31.377 (FAO 340), vľavo kontrola, vpravo Galleko. Foto 8.10.2019, SR okres Trebišov

     V koreňovom systéme dochádza aj k syntéze rôznych fytohormónov. V špičkách koreňových vlásočníc takýmto spôsobom vzniká aj cytokinín. Podporuje delenie a spevňovanie buniek a tým stimuluje rast rastlín a ich postranných koreňov.  Spevňovanie bunkových stien znamená pre rastliny aj vyššiu odolnosť voči patogénom a pre pestovateľa zdravší porast. Cytokinín riadi aj starnutie listov.

Obr. 2

Kukurica siata, LG 31.377 (FAO 340), vľavo kontrola, pravo Galleko. Foto 3.7.2019, ČR okres Brno

        A práve pohľad na listovú plochu je prvým viditeľným znakom aplikácie prípravkov Galleko®v porastoch kukurice. Ošetrené jedince majú častokrát širšie, mohutnejšie listy s tmavozeleným sfarbením. A aj v prípade sucha vyzerajú „životaschopnejšie“. Tak tomu bolo aj v poloprevádzkovom pokuse prebiehajúcom v juhomoravskom kraji (ČR, okres Brno). Zhodou okolností rovnaký hybrid kukurice ako v predchádzajúcom prípade si tu počínal rovnako dobre. Výsledkom bolo navýšenie úrody na ošetrenej variante o 700 kg. Aj tu sa aplikovali prípravky Galleko rast a Galleko kvet a plod.  Ďalším viditeľným znakom ošetreného porastu sú aj kukuričné klasy. Rozdiely medzi ošetrenou a neošetrenou časťou badať nielen v ich dĺžke, ale aj kvalite ozrnenia. (Obr. 3).

Obr.3

Kukurica siata, vľavo kontrola, vpravo Galleko, Foto 23.9.2019, ČR okres Praha Západ

          Dôležitou zložkou prípravkov Galleko sú aj aminokyseliny. Podieľajú sa na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Úlohou protistresových prvkov je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy). Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias, ktoré prípravky Galleko obsahujú. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny.

        Protistresové účinok majú všetky prípravky rady Galleko. No vyslovene špecialistom v tomto odbore je prípravok Galleko arider, určený do všetkých plodín. Jeho výhodou je aj možnosť aplikácie v TM spolu s herbicídmi, ktorá je u ostatných prípravkov Galleko značne obmedzená. Pomáha rastlinám prekonávať predovšetkým stresy spôsobené nedostatkom zrážok.

Obr. 4

Kukurica siata, vľavo kontrola, vpravo Galleko. Foto 18.9.2019, ČR okres Klatovy

      Jeho účinky sa plne prejavili v poraste kukurice v juhozápadnej časti ČR (okres Klatovy). Pri pohľade do riadkov je viditeľné, že ošetrená časť je zaplnenejšia a tmavšia (obr. 4). Rastliny evidentne zvládli nepriaznivé vplyvy lepšie. Aj tento obrázok len podčiarkuje význam a prínos aplikácie prípravkov Galleko® v porastoch kukurice. Lepšia koreňová sústava, listová plocha, dlhšie a lepšie ozrnené kukuričné klasy nakoniec prinesú aj ekonomicky vyčísliteľný prínos. A čo je dôležité, sú prínosné aj v zlých podmienkach.

Mgr. Martin Šotik

GALLEKO®SK s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down