14.01.2015 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Gazdovský dvor – škola agronomickej gramotnosti

Roľnícke hospodárstva sa v minulosti vyznačovali malou výmerou ornej pôdy a nízkou produkciou, ktorá umožňovala predovšetkým zabezpečiť potreby rodiny farmárov. Pre pôvodné majetky súkromne hospodáriacich roľníkov bolo charakteristické multifunkčné zameranie výrobného procesu, ktoré umožňovalo naplniť vlastné potreby v produktoch rastlinnej a živočíšnej výroby a uplatniť tak princípy samozásobovania. Iba väčšie hospodárstva a najmä veľkostatky prednostne realizovali produkciu na trhu s poľnohospodárskymi komoditami.

NITRA. Analogicky bolo multifunkčné zameranie charakteristické aj pre neskôr vznikajúce poľnohospodárske podniky - JRD. V ďalšom období ich rozvoja v dôsledku intenzifikácie výroby v nich dochádzalo k evidentnej technologickej špecializácii.

Je pozoruhodné, že v súčasnej dobe vznikajú agropodniky typu "gazdovský dvor", a taktiež sa vyznačujú multiodvetvovým zameraním. Ich širokospektrálne výrobné zameranie čiastočne kopíruje pôvodné roľnícke hospodárstva. Takýto typ technologickej orientácie umožňuje naplniť prirodzené väzby medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou, umožňuje realizovať predstavy o ekologických princípoch hospodárenia na pôde, ochrane a tvorbe krajinného priestoru, a vznikajú aj nové pracovne príležitosti a rozvíja sa vidiek.

Špecializovaná poľnohospodárska výroba pestovania najrozšírenejších plodín a diverzikovaný chov plemien hospodárskych zvierat vytvárajú podmienky na efektívne spracovanie primárnej produkcie s cieľom výroby produktov s vyššou pridanou hodnotou. Poslaním podniku je predovšetkým výroba produktov a potravín s vysokou výživnou kvalitou pre potreby domáceho trhu. Uplatnenie efektívneho zhodnotenia primárnej produkcie je prínosom vo výrobe domácich regionálnych produktov, vo výrobe funkčných potravín a surovín pre potravinársky, chemicky a farmaceuticky priemysel.

 Zhodnocovanie produktov

 Vo všeobecnosti je známe, že naše poľnohospodárstvo sa vyznačuje nízkou úrovňou zhodnocovania poľnohospodárskych produktov, čo determinuje aj nízku realizačnú cenu komodít, produkovaných prvovýrobou. Poľnohospodárske podniky prednostne produkujú základnú surovinu pre jej ďalšie priemyselné spracovanie, a to sa deje mimo podnikov prvovýroby. Iba vo výrobnom segmente spracovania suroviny a marketingu sa vytvára produkt s vyššou pridanou hodnotou a s vyššou realizačnou cenou. Pritom rastlinná biomasa vo forme zrna alebo vegetačnej hmoty je veľmi cennou prírodnou obnoviteľnou surovinou.

Preto je žiadúce rozpracovávať a aplikovať moderné inovatívne hybridné technológie finalizácie základných poľnohospodárskych komodít cestou výroby ekonomicky hodnotných produktov, čo by umožnilo výrazne zvýšiť mieru zhodnotenia primárnej rastlinnej produkcie a tým i rentability výroby.

Podľa vzoru Gazdovského dvora so sídlom v Branove vznikajú na Slovensku ďalšie analogické multifunkčné hospodárstva. To, čo vytvoril Ing. Stanislav Becík s kolektívom spolupracovníkov v Branove, si zaslúži obdiv, uznanie a je hodné nasledovania. Stanislav Becík ako skúsený a úspešný agromanažér, agropodnikateľ a bývalý minister pôdohospodárstva dôverne pozná úroveň prvovýroby, jej problémy a potreby poľnohospodárstva i potravinárstva, a preto je prirodzená jeho aktivita v orientácii na rozvoj nových inovatívnych foriem hospodárenia na pôde.

Gazdovsky dvor okrem diverzifikovaných technologických postupov výroby a spracovania poľnohospodárskych produktov vytvára ideálne podmienky pre praktickú prípravu odborníkov formou prevádzkových vzdelávacích a výcvikových pobytov študentov, začínajúcich farmárov, ale aj pracovníkov poľnohospodárskych podnikov a fariem s cieľom nadobudnutia praktických agronomických technologických a výrobných zručnosti. Požiadavka na realizáciu inovovaného modelu zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov v poľnohospodárstve je osobitne aktuálna v podmienkach absencie funkčného štátneho systému poradenstva a v podmienkach nedostatočnej odbornej úrovne vzdelávania na jednotlivých typoch poľnohospodárskych škôl.

(Viac sa dočítate v Roľníckych novinách)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down