05.02.2021 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnotenie prevádzkových vlastností traktorov

Za označením „prevádzkové vlastnosti traktora“ sa skrýva celý súbor vlastností určujúcich schopnosť traktora pracovať za určitých špecifických podmienok a spĺňať agrotechnické požiadavky vykonávanej pracovnej operácie. Napríklad pri orbe ide predovšetkým o vlastnosti spojené s vyvinutím dostatočnej ťahovej sily pri zodpovedajúcej spotrebe paliva a pracovnej rýchlosti vhodnej pre prácu traktora s pluhom.

Stále sa zvyšujúca technická dokonalosť traktorov sa vyznačuje snahou o zlepšenie ich prevádzkových vlastností uplatnením prvkov automatizácie pri riešení prenosu výkonu motora cez jednotlivé funkčné uzly až na pracovný stroj (pri orbe je to pluh). Uvedené tvrdenie dokumentuje napríklad aj zavádzanie regulačných prvkov pre radenie prevodových stupňov pod zaťažením, automatické vypínanie a zapínanie pohonu prednej nápravy, automatické vypínanie a zapínanie uzávierky diferenciálu, ako aj zavádzanie nových regulačných systémov hydrauliky traktorov. Súčasná technická dokonalosť traktorov (ale aj konštrukčné riešenia pluhov) poskytujú teda reálne možnosti pre znižovanie energetickej náročnosti vykonávania prakticky každej pracovnej operácie (aj orby).

Vo všeobecnosti sa uvádza, že využitím technických možností nových energetických prostriedkov a k ním pripájaných náradí sa môžu znížiť náklady na spotrebovanú motorovú naftu až o 20 % za predpokladu, že aj v praxi budú rešpektované najmä odporúčania výrobcov pre prevádzkovanie jednotlivých skupín strojov.

 

Ťahová charakteristika traktorov

 

Traktory využívané v poľnohospodárstve sú určené predovšetkým na ťahanie, prípadne ťahanie a nesenie pracovných strojov a užitočných nákladov. Ak chceme komplexnejšie posúdiť ťahové vlastnosti napr. traktora nevystačíme len s charakteristickými vlastnosťami motora, ale potrebujeme poznať aj ďalšie vzájomné vzťahy rôznych prevádzkových veličín, napr. ako bude využívaný výkon motora v kombinácii s určitou predovkou, ktorá je v traktore zabudovaná.

Základom pre posudzovanie ťahových vlastností traktorov a vozidiel určených pre ťah je ťahová charakteristika, v ktorej sú vzťahy medzi jednotlivými prevádzkovými veličinami zobrazené graficky. Potrebné hodnoty pre zostrojenie ťahovej charakteristiky v grafickej podobe je možné jednotlivé veličiny získať dvoma spôsobmi a to meraním potrebných údajov pri tzv. ťahových skúškach, alebo výpočtom potrebných údajov s využitím rôznych teoretických závislostí (vzťahov).

Z ťahovej charakteristiky môžeme často získať informácie o charakteristike priebehu ťahového výkonu, pracovných rýchlostí, preklzu a prípadne aj hodinovej a mernej spotrebe paliva pri rôznych prevodových stupňoch (v závislosti na ťahovej sile). Pohľadom na grafické priebehy kriviek ťahových výkonov môžeme zistiť ich polohu a hodnotu, závislosti vzťahu ťahovej sily a pracovnej rýchlosti a možné zaťaženia alebo oblasti, v ktorých bude traktor pracovať s vhodnou ťahovou účinnosťou.

Ťahové charakteristiky sú preto využívané najmä pri posudzovaní:

  • vhodnosti voľby prevodových stupňov a pracovných rýchlostí ako v prevádzke, tak aj pri konštrukcii vozidla,
  • pracovnej výkonnosti (rýchlosť a pracovný záber určujú plošnú výkonnosť),
  • celkovej hospodárnosti prevádzky danej ťahovou účinnosťou,
  • hospodárení s palivom, ktoré je dané hodinovou alebo mernou spotrebou, prípadne v priamej súvislosti s plošnou alebo objemovou výkonnosťou súpravy,
  • vhodnosti použitého motora, prípadne jeho prevádzkového režimu,
  • vhodnosti hmotnosti vozidla a jej rozloženia,
  • vhodnosti ďalších konštrukčných parametrov ovplyvňujúcich priebeh ťahových síl,
  • vhodnosti ťahovej súpravy ako celku.

Pre praktické využitie by bolo vhodné, keby boli k dispozícii ťahové charakteristiky traktorov prevádzkovaných v rôznych výrobných podmienkach, žiaľ takéto informácie nie sú výrobcami traktorov ponúkané a aj v odborných literárnych zdrojoch sa objavujú len občas, nakoľko ich spracovanie je dosť časovo aj technicky náročné.

 

Prevádzkové vlastnosti ovplyvňuje hlavne prevodovka

 

Z doterajších poznatkov je zrejmé, že z hľadiska spotreby nafty za optimálnu agregáciu traktora s náradím by bolo možné považovať takú zostavu (súpravu), pri práci ktorej bude dosahovaný bod prevádzky motora v oblasti blízkej maximálnemu krútiacemu momentu. Pre dosiahnutie najnižšej spotreby nafty by poloha tohto bodu mala zostať nemenná aj v prípade zmeny požiadaviek na potrebnú ťahovú silu. To sa dá ale v prevádzkových podmienkach dosiahnuť len vhodnou prevodovkou, nakoľko ako už bolo uvedené medzi pracovnou rýchlosťou a ťahovou silou je pevná závislosť. Schopnosť stabilného využívania práce motora v ekonomickej oblasti umožňujú nové konštrukčné riešenia moderných prevodoviek.

Dnes sú už mnohými výrobcami traktorov ponúkané elektronicky regulované hydromechanické prevodovky, ktoré z hľadiska splnenia vyššie uvedených požiadaviek možno na základe doterajších publikovaných výsledkov považovať za najvhodnejšie. Sústava takejto prevodovky v súčinnosti s precíznym riadením vznetového motora je schopná udržiavať konštantné otáčky motora v definovanom bode jeho efektívnej prevádzky pri najnižšej možnej spotrebe paliva.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down