Hydromelioračná sústava – ako ďalej s jej revitalizáciou

Hydromeliorácie predstavujú súbor opatrení, činností, stavieb a zariadení, zaisťujúcich zlepšenie prírodných podmienok využívania pôdy úpravou vodných pomerov v pôde, čiže technické spôsoby odvodnenia, závlah a protieróznej ochrany pôdy.

Na Slovensku bolo do roku 1989 vybudovaných na 321 tisíc hektároch poľnohospodárskej pôdy vysokotlakové závlahy, čo technicky predstavuje 461 čerpacích staníc a 9 415 km podzemnej tlakovej rúrovej siete, vyústenej hydrantmi na úrovni pôdy. Závlahy sa budovali za účelom znižovania vlahového deficitu počas vegetačného obdobia a zabezpečenia stability poľnohospodárskej produkcie.

V roku 2014 bola vládou SR prijatá Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku. V tejto koncepcia sa okrem iného uvádza: „V súčasnosti je na Slovensku 22 percent ornej pôdy zabezpečenej závlahovými sústavami. Odber vody pre závlahy dosahoval ešte v roku 1990 280 miliónov metrov kubických vody, pričom do roku 2005 toto množstvo kleslo len na 3,6 milióna metrov kubických. Kritickým zásahom v rámci využívania úpravy vodného režimu poľnohospodárskych pôd na Slovensku bola likvidácia Štátnej melioračnej správy.“

Neriešené vlastnícke vzťahy

Štátna melioračná správa (ŠMS) vznikla 1. januára 1969 a zlikvidovaná bola k 31. decembru 1991. Nasledujúce roky sa niesli v mene organizačných zmien. Už v roku 1993 predložil SPF Bratislava, ako správca hydromelioračného majetku, riešenie formou nájmu a bola vypísaná verejná súťaž s cenou nájmu, odvodenou od odpisov a zostatkovej hodnoty majetku, v priemere 417,- Sk za hektár funkčných závlah. Táto súťaž bola síce vyhlásená v súlade so zákonmi, avšak predčasne, resp. v nevhodnom čase, kedy prebiehala transformácia poľnohospodárskych družstiev a tak z radov poľnohospodárov v podstate neboli záujemcovia. Len pre upresnenie, v roku 1991 bola hodnota tohto majetku 11,5 mld. Kčs. Po roku 1989 sa vlastnícke vzťahy k hydromelioračným zariadeniam komplexne neriešili, čo sa ukazuje ako problematický bod aj v súčasnosti.

Nepostačujúce príjmy z prenájmu

Od roku 2003 zabezpečuje správu hydromelioračného majetku štátu štátny podnik Hydromeliorácie, š. p. Správa o vyhodnotení závlahovej sezóny za rok 2022, vypracovaná Hydromelioráciami š. p., uvádza: „Od roku 2007 bolo možné využívať štátne závlahové zariadenia len formou prenájmu. Pri porovnaní postupného vývoja rozsahu prenajatých závlah za obdobie od roku 2007, odkedy je uplatňovaný jednotný spôsob využívania štátnych závlah prenájmom, je v priebehu jednotlivých rokov zrejmý pokles záujmu o ich prenájom, a tým aj využívanie podnikmi poľnohospodárskej prvovýroby.“

Po prijatí Koncepcie revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku vládou SR v roku 2014, bolo stanovené nájomné za prenajatý systém TPC HZZ na od 3 eurá na hektár za rok, pôvodne to bolo 0,033 eura na hektár za rok, pričom v priebehu pár rokov prišlo k ďaľšej rýchlej selekcii nájomcov a klesla zmluvná výmera zavlažiteľnej plochy zo 150 tisíc hektárov na súčasných 55 tisíc hektárov.

Jednoznačne z toho vyplýva, že tieto snahy o zvyšovanie príjmov z prenájmu nepriniesli potrebné financie a neposilnila sa miera samofinancovania štátneho podniku a zároveň z daného príjmu štátny podnik nedokáže zabezpečiť správu a údržbu majetku v potrebnom rozsahu.

Nenapĺňa program

Štátny podnik Hydromeliorácie, š. p. nie je schopný napĺňať program, ktorý bol vytýčený v Koncepcii, resp. ho napĺňa len vo veľmi obmedzenej miere a od svojho vzniku vykazuje záporný hospodársky výsledok. Výrazný vplyv na dosahovaný záporný výsledok hospodárenia majú odpisy spravovaného majetku, na ktoré bola právnym predchodcom štátneho podniku udelená výnimka z odpisovania, avšak novovzniknutému samostatnému štátnemu podniku Hydromeliorácie, š. p.. bola odobratá.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down