05.01.2015 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

V polovici decembra sa v Pieštanoch uskutočnil workshop pod názvom : Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Podujatie organizoval EZAT /Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a bolo určené pre poľnohospodárske a potravinárske podniky z Bratislavského kraja.

 

Medzi hlavné úlohy EZAT patrí rozvíjať celoslovenskú a regionálnu spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a agroturizmu, regionálneho rozvoja a zamestnanosti, pre potreby subjektov zaoberajúcich sa touto oblasťou podnikania.  Medzi priority patrí aj usmerňovanie a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a priameho predaja produkcie pomocou vzdelávacích programov, zameraných na rozvoj tejto oblasti.

Za týmto účelom a práve z dôvodu rozvoja vzdelanostnej úrovne subjektov Bratislavského kraja spadajúcich pod Os 1 PRV 2007-2013 sa združenie rozhodlo pripraviť vzdelávací a informačný projekt v rámci opatrenia 1.6Odborné vzdelávanie a informačné aktivity z PRV 2007-2013. Chce tak ďalej šíriť najnovšie teoretické poznatky a praktické skúsenosti cez popredných odborníkov v danej oblasti v rámci SR pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve a potravinárstve v cieli Ostatné oblasti.

Workshop  poskytol podnikateľom erudované teoretické a praktické vedomosti a aktuálne informácie, zamerané na zavádzanie inovácií a nových metód práce v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a ekonomiky gropodniku. Účastníci získali informácie z aktuálnych noriem a predpisov z oblasti poskytovania priamych podpôr na pôdu platných pre rok 2014 a už chystaných zmien pre rok 2015.

 

V roku 2014  v oblasti priamych platieb boli dotované tituly Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba na dojnicu, Osobitná platba na cukor a Osobitná platba na ovocie a zeleninu za predpokladu dodržiavania krížového plnenia (GAEC, Povinné požiadavky hospodárenia) povedal Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ sekcie priamych platieb PPA. Počet žiadostí na dotáciu oproti roku 2012 / 16.413/ nám vzrástol v roku 2014 na konečný počet 17 753 žiadostí na dotáciu pri celkovej výmere 1,883 mil. ha. Pri platbách na dojnicu to bolo 1463 žiadateľov s počtom 134 tis. ks. Pri platbe na cukor to bolo 346 žiadostí s pestovanou výmerou 32 tis. ha. Osobitná platba na zeleninu a ovocie zaznamenali sme 660 žiadostí pri 12 tis. ha pestovanej výmery.

 

" V prípade agroenviromentálnych záväzkov sme vychádzali z Nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. (novela č. 50/2014 Z. z.). Ak žiadateľ, ktorý  plnil podmienky v päťročnom záväzku 2009 – 2013, chce pokračovať v záväzku do 31.decembra 2014, je povinný predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia. Žiadosť o pokračovanie sa predkladala samostatným listom do konca marca 2014 odo dňa nadobudnutia účinnosti novely " vysvetľuje Ing. Juraj Kožuch.

Plánované opatrenia pre roky 2015-2020:

  • Prechodná zjednodušená schéma – modifikovaná plošná platba (SAPS)
  • Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie – greening
  • Prechodná vnútroštátna pomoc – VDJ, DPP, CHM
  • Platba pre mladých poľnohospodárov
  • Dobrovoľne viazaná podpora – dnes Platba na dojnicu (fakultatívna)

Zároveň treba pripomenúť , že od roku 2015 vstupujú do platnosti platby pre mladých farmárov. Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne fyzickým osobám a/alebo osobám, ktoré prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako vedúci predstaviteľ podniku, alebo ktoré takýto podnik už založili v priebehu piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti o zaradenie do režimu SAPS a ktoré nemajú v roku podania žiadosti o zaradenie do režimu priamych platieb viac ako 40 rokov.

Platba je určená striktne na obdobie prvých piatich rokov podnikania, obdobie piatich rokov sa skracuje o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov. Založením poľnohospodárskeho podniku sa v prípade právnických osôb rozumie založenie mladými poľnohospodármi s kontrolou nad právnickou osobou; ak viacerí mladí poľnohospodári získali kontrolu nad právnickou osobou v rôznych časoch, tak prvé získanie kontroly nad právnickou osobou sa považuje za čas založenia podniku

V oblasti nakladania s pôdou v majetku a správe štátu boli v roku 2014 novelizované dve hlavné legislatívne normy, a to:  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a to na základe §§ 16 , 18 ,19 zákona  a Nariadenie vlády SR č.238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom .

 

Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF , workshop EZAT,Pieštany 2014

Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF , workshop EZAT,Pieštany 2014

 

 

" Fond je povinný pri prevodoch pozemkov prihliadať prednostne na potrebu ich prevodu na uspokojenie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu, podľa § 3 ods. 4 nariadenia vlády  a § 19 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z."  povedala Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF. Fond nepredá ani neprevedie vlastníctvo k pozemkom fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je  dlžníkom  fondu. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada prevod pozemku túto skutočnosť preukazuje vyhlásením, ktorého vzor dodá príslušný RO. SPF zapracováva predkupné právo do zmlúv a  návrhov na vklad vlastníckeho práva vyhotovených na účely:

            a) výstavby (do kolaudácie), ťažby (10 rokov),

            b) založenia (výsadby) trvalých porastov (10 rokov),

            c) prevodu pozemkov v zastavanom  areáli   hospodárskych dvorov (poľnohospodárske    podniky alebo správcovia lesného majetku štátu) (3 roky od účinnosti zmluvy),

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieť najmenej 5 rokov, ( u nového nájomcu) najviac 25  rokov .

Prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy má: blízka osoba doterajšieho nájomcu, ak doterajší nájomca, ktorým je samostatne hospodáriaci roľník alebo fyzická osoba, požiada o skončenie nájmu za podmienky doterajšieho včasného a riadneho plnenia si záväzkov, ak táto osoba spĺňa podmienky na prenájom a má o prenájom pozemkov záujem (§2 ods. 16 nariadenia vlády), dedič doterajšieho nájomcu, ktorý sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v poľnohospodárskej činnosti (§22 zákona
č. 504/2003 Z.z.), ak doterajší nájomca zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo pozemkové spoločenstvo, ktoré vlastní podiely na spoločnej nehnuteľnosti; v takom prípade fond prenajme podiely spoločnej  nehnuteľnosti podľa § 6 zák. č. 181/1995 Z. z. pozemkovému spoločenstvu  na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva (§ 2 ods. 3 nariadenia vlády).

Aktuálne zákony súvisiace s podnikaním pre roky 2014 a 2015, Zákon o účtovníctve, Zákon o  dani z príjmov, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení rieši Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov schválená dňa 17. 10. 2013 Národnou radou Slovenskej republiky a platná od 1.1.2014 zdôraznila Ing. Dagmar Richterová, gestorka EZAT pre účtovníctvo a dane. Zmeny a doplnenia prijaté v novele zákona o účtovníctve majú zjednodušiť podnikanie najmä malým a stredným agropodnikateľom a spresniť časť týkajúcu sa registra účtovných závierok.

Ing. Dagmar Richterová,gestor EZAT pre účtovníctvo a dane ,  workshop EZAT,Pieštany 2014

Ing. Dagmar Richterová,gestor EZAT pre účtovníctvo a dane ,  workshop EZAT,Pieštany 2014

" Zmeny a doplnenia prijaté v novele zákona o účtovníctve majú zjednodušiť podnikanie najmä malým a stredným podnikateľom a spresniť časť týkajúcu sa registra účtovných závierok. Zjednodušenie podnikania sa týka oblastí oceňovania, inventarizácie a zostavovania účtovnej závierky. Zmeny pocítia aj podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva či neziskové organizácie. Najzásadnejšou zmenou v zákone o účtovníctve, ktorá má zjednodušiť život malým a stredným podnikateľom a znížiť ich administratívne zaťaženie, je zavedenie nového typu účtovnej jednotky, a to možnosť účtovnej jednotky (podniku) považovať sa za mikro účtovnú jednotku" povedala Ing. Dagmar Richterová.

" Mnohé agropodniky v dnešnom obdobi sa vo zvyšenej miere zaujimaju o problematiku, ktorú by sme mohli nazvať v stručnosti „Využitie teórie podnikovych financií v praxi agropodnikov alebo Financie a ich využitie v riadení a rozvoji agropodniku“ povedal Doc. Ing. Peter Gallo CSc , gestor EZAT pre ekonomiku.

Doc. Ing. Peter Gallo, gestor EZAT pre ekonomiku,  workshop EZAT,Pieštany 2014

Doc. Ing. Peter Gallo, gestor EZAT pre ekonomiku,  workshop EZAT,Pieštany 2014

 

 

Sučasné teórie podnikovych financii a finančneho riadenia v trhovej ekonomike zdôrazňuju, že „ hlavnou funkciou finančného riadenia je plánovanie, získavanie a užívanie kapitálu s cieľom maximalizovať výkonnosť podnikovej činnosti“.

 

" Vo všetkých týchto oblastiach podnik vzťahy plánuje, pritom hľadá optimálne rozmiestnenie a riešenie jednotlivých finančných problémov. To nie je možné bez finančnej analýzy a bez systematickej regulácie konkrétnych opatreni v zavislosti od skutočného priebehu podnikateľských činnosti " pripomenul Peter Gallo. Ako to v praxi vyzerá, si mohli účastníci workshopu preveriť v simulovanom praktickom cvičení a rozbore svojho vlastného poľnohospodárskeho či potravinárskeho podniku.

 

" Zmyslom Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) je pomôcť stabilnej a efektívnej výrobe vysokokvalitných potravín, ktoré sú schopné konkurencie na svetových trhoch a vyrobené environmentálne udržateľným spôsobom. Jej cieľom je tiež podporovať ekonomickú aktivitu na vidieku a zabrániť tak jeho vyľudňovaniu" povedal Ing. Miroslav Babinský, gestor EZAT pre poľnohospodárstvo.

" Aj preto sme prostredníctvom tohto workshopu chceli agropodnikateľom z Bratislavského kraja predstaviť najnovšie trendy a inovácie spojené s aktuálnymi informáciami o  budúcich cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky, jednotlivých schémach financovania priamych platieb v SR ako aj najnovších legislatívnych predpisoch v oblasti nakladania a správy s pôdou SPF. Hlavným motívom však bolo podchytiť súčasný inovačný  trend, a to motivovať nových a mladých farmárov, aby sa chytili príležitosti, ktoré im aktuálne platná legislatíva od roku 2015 ponúka.

Viac sa dočitate na www.agroturizmusslovakia.sk a www.ezat.sk.

 

Autor príspevku::

Ing. Miroslav Babinský

 gestor EZAT pre poľnohospodárstvo

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down