05.05.2020 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inovačné trendy v technike pre zber krmovín

Výroba kvalitných objemových krmovín je dnes nevyhnutnou súčasťou efektívneho podnikania poľnohospodárskych podnikov. Zásoby objemových krmovín vo forme konzervovaných krmovín pre výkrm hospodárskych zvierat a produkciu mlieka musia vytvárať predpoklady pre rovnomernú produkciu v priebehu celého roka. Okrem využívania niektorých druhov stebelnatých plodín na kŕmne účely a sa museli niektorí farmári vysporiadať s faktom znižovania stavu hovädzieho dobytka na Slovensku a prešli už prvými pokusmi s využívaním týchto plodín aj na energetické účely pri spaľovaní biomasy.

Tradične sa Vám snažíme spoločne so Združením dodavateľov pôdohospodárskej techniky techniky v SR AGRION predstavovať najnovšie trendy v technike pre zber krmovín na poľnohospodárskych podnikoch v Očovej a v Liptovskom Ondreji.  Rok 2020 mal byť v poradí týchto podujatí už 26 ale vzhľadom k situácii COVID 19 bol zrušený. Vzhľadom na rôzne katastrofálne predpovede s touto situáciou sa však viac začalo hovoriť o potravinovej sebestačnosti štátu a možno tento fakt prestanú politici používať ako frázu a vážne sa nad tým zamyslia,  pričom si začnú viac vážiť prácu poľnohospodárov na poliach a lúkach.

V príspevku sa snažíme stručne zhrnúť trendy, technické a technologické predpoklady pre efektívnu výrobu krmovín zo stebelnatých plodín. Kosenie ako prvá pracovná operácia technologického procesu zberu krmovín v mnohých prípadoch rozhoduje o efektívnej výrobe krmovín.

Aj keď základné poznatky o výrobe krmív  zo stebelnatých  krmovín sú známe a všeobecné princípy silážovania v poľnohospodárskej praxi aj dodržiavané, predsa dochádza často k tomu, že vyrobené krmivá nespĺňajú svojou kvalitou predpoklady preto aby pri ich zúžitkovaní priniesli aj želaný krmivársky efekt. Často je ich hodnota deklarovaná len množstvom ( objemom ) a nie požadovanou kvalitou.

Príčiny tohto stavu sú predovšetkým v :

 • nedodržaní technologických požiadaviek pri výrobe krmív,
 • nevhodnej technike od zberu po uskladnenie ,
 • nevhodných skladovacích podmienkach,
 • nevhdnej organizácii zberových, dopravných a skladovacích postupov  pri zbere.

Nedodržaním týchto podmienok je skutočnosť, že aj napriek vloženým ekonomickým prostriedkom do výroby je hodnota krmív na nízkej energetickej úrovni a prevádzkové náklady sa míňajú efektu na zvýšenie produktivity živočíšnej  výroby.

Straty ktoré môžu vznikať pri zbere krmovín môžu byť dvojakého charakteru, straty na zberanej hmote a straty na živinách. V prvom prípade ide o straty ktoré spôsobuje samotná technika pre zber a ošetrovanie krmovín ktorá môže dosiahnuť často až 40 %. Nehovoriac o tom, že najkvalitnejšie časti často ostávajú na poli. Ďalšie významné straty sú na živinách kde má najväčší podiel vplyv počasia a nedodržaná technologická disciplína pri výrobe krmovín.

 

Inovácie v oblasti poľnohospodárskej techniky idú dnes aj environmentálnym smerom

 

Trend zvyšovania plošnej výkonnosti, teda zvyšovania pracovnej rýchlosti spolu so zväčšovaním pracovných záberov u zberových strojov ale nedávajú voľne žijúcej zvery žiadnu šancu. V minulosti sa používali plašiče (napr. retiazky) namontované na traktoroch, dnes tento aspekt je potláčaný do úzadia, prípadne sa nerieši vôbec. V čase zberu sa zver schováva vo vysokých porastoch obzvlášť sa jedná o srnčie mláďatá, ktoré v prípade hluku techniky neutekajú len sa pritlačia k zemi a obsluha prakticky nemá šancu reagovať. Usmrtením zvieraťa môže dôjsť aj ku kontaminácii krmiva botulotoxínmi, a rovnako dochádza k hospodárskym škodám pri zakladaní ďalšieho potomstva. Firma Pottinger prišla s technickým riešením  Sensosafe využíva na detekovanie zvery optický infračervený senzor. Tento pri identifikovaní zvery vysiela signál k hydraulike traktora, ktorá pridvihne kosu a tak zabráni stretu so zverou.  Iné technické riešenie vyvíjame na SPU v Nitre v spolupráci s Vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom v Kolíňanoch kde využívame na detekovanie zveri pri kosení termovíziu (obr.1 vpravo). No rovnako ako aj naši kolegovia na ČZU v Prahe (skúmajú použitie rontgenu) ani jedno z uvedených riešení nie je dokonalé a je potrebné ešte pracovať na ich vývoji.

Voľba technického riešenia rotačných žacích strojov pre daný druh krmoviny vychádza z podstaty kosenia jednotlivými strojmi. Pri bubnových rotačných žacích strojov musí krmovina po skosení prechádzať medzi dvojicou vertikálnych bubnov, čo ovplyvňuje tvar riadku po skosení. Aj keď sa považuje tento systém za zastaralý, veľmi dobre však pracuje v zaburinených porastoch. Princíp práce diskových rotačných žacích strojov zase umožňuje uložiť riadok do súvislej tenkej vrstvy, čo umožňuje vynechať prvú pracovnú operáciu po skosení a to je rozhadzovanie  nakosených riadkov. Z hľadiska efektívnosti použitia diskových žacích strojov sa javí výhodnejšie ich používanie pri kosení ďatelinotrávnych alebo lucernových porastov, najmä z pohľadu zníženia prašnosti pri kosení.

Ďalším trendom je zväčšovanie pracovných záberov strojov, ktoré súvisí so zvyšovaním plošnej výkonnosti strojov a s dodržiavaním agrotechnických termínov zberu. Dnes výrobcovia strojov ponúkajú pracovné zábery od cca 1,5 až do 3,6 m, čo umožňuje z hľadiska pôdnych a klimatických podmienok vybrať najvhodnejší pracovný záber stroja. Z hľadiska technického je možné pracovné zábery strojov zväčšovať agregátovaním strojov vpredu, bočne a vzadu alebo kombináciou troch žacích strojov („motýľ“) buď na samostatnom ráme žacieho stroja alebo na samohybnom podvozku čím sa niekoľko krát ešte zväčší pracovný záber. Dôležitý z pohľadu nevyvaľovania trávneho drnu ale aj nižšej spotreby je systém odpruženia a kopírovania pôdneho povrchu (technické riešenie býva buď mechanické alebo hydropneumatické). V súčasnosti sa v podmienkach SR vo väčšine používajú kosiace kombinácie nesené na energetickom prostriedku, u špičkových firiem sa blížia so zábermi k 11  m.  Výrobcovia sa zaoberajú aj elimináciou chýb pri kosení, ktoré vznikajú pri nesených strojoch pri zatáčaní traktora. Firma Krone ponúkla čelnú kosu EasyCut F 400 CV so 4 m záberom, kde je možné pri preprave sklopiť bočné časti na záber 3m.  Ďalšie riešenie ponúka fy Pottinger s kosou Nova Cut A10 ktorá ponúka bočný posuv o 400 mm čím je zabezpečené dokonalé prekrytie s čelným žacím strojom v zákrutách a zároveň umožňuje automatické vrátenie do pôvodnej polohy.

 

Znižovanie nákladov a zvýšenie produktivity

 

Ďalší z trendov pri zbere krmovín je znižovanie nákladov, zvyšovanie produktivity práce. Pri kosačkách je možnosť pripojenia zhadzovacích pásov, takýmto spôsobom dokážeme ukladať pokosenú hmotu na jeden stredový riadok, čím odpadá operácia zhrabovania a zníži sa odrol lístkov výhodou je, že tento systém umožňuje v kombinácii s kosiacou kombináciou s kondicionérom. Pre užívateľov ktorí nedisponujú kondicionérom, prípadne nemajú traktor s požadovaným príkonom je možnosť použitia odkladacej závitovky, kde ale často pre vyššiu vlhkosť krmoviny sa kombinujú s použitím konzervačných prostriedkov.

Urýchlenie procesu odparovania vody z pokosených krmovín dosiahneme narušením povrchu stebiel a listov prostredníctvom tzv. kondicionéra. Z hľadiska konštrukčného riešenia sa odporúča použitie žacieho stroja s prstovým kondicionérom pri kosení trávnych porastov a pri kosení ďateliny a lucerny použitie žacieho stroja s valcovým kondicionérom. Použitím kondicionéra dosiahneme relatívne rýchlejší nárast sušiny už v priebehu prvého dňa po skosení porastu.  Aj keď táto technika je veľmi efektívna jej  nesprávne nastavenie môže byť kontraproduktívne. Neexistuje presná norma ktorá by hovorila o tom v akom stave by mal byť porast po práci kondicionéra. Skúsenosťami a rokmi skúmania sa prišlo k záverom, že porast by mal byť narušený-„rozpučený“ a  „nalomený“ kvôli rýchlejšiemu uvoľňovaniu vody z porastu, nemalo by dochádzať k oddeľovaniu jednotlivých častí čím dostávame viac krátkych častí s väčším predpokladom zberových strát pri ďalších operáciách. Na obr.2 je znázornený priebeh nášho merania s Ing. Vlžákom na podniku  RD Pod Skalkou Krásna Hôrka u kosy s prstovým kondicionérom  POTTINGER  Novacat 225 H ED, kde je možnosť zmeny nastavenia intenzity narušenia povrchu stebiel zmenou polohy nastaviteľného plechu (v našom prípade tri polohy).  Ak majú platiť požiadavky na kondicionér uvedené v texte, tak je nežiadúce oddeľovať porast v kondicionéri resp. vytvárať krátke časti ktoré na obr.2 sú označené ako „nedokonalý rez“.

Trend zväčšovania pracovného záberu sa využíva aj pri strojoch pre ošetrovanie  krmovín na kosienku. Pre túto operáciu využívame rozhadzovače, obracače a riadkovače krmovín, ich úlohou je zníženie obsahu vody na hodnotu zodpovedajúcu spôsobu výroby konzervovaných krmív (silážovanie zavädnutých krmovín, ventilačné alebo teplovzdušné dosušovanie stebelnatých krmovín, výroba sena). Pri rozhadzovačom nakosených riadkov požadujeme intenzívne zdvihnutie nakoseného riadku, aby mohli splňovať túto podmienku musia umožňovať pozdĺžne a priečne kopírovanie pôdneho povrchu. Pri riadkovačoch požadujeme okrem kopírovania pôdneho povrchu aj nezaťahovanie zhrabovanej hmoty po obvode ramien, čo je zabezpečené sklápaním zhrabovacích prstov do vodorovnej roviny v mieste vytvárania sa riadku. Zároveň moderné typy riadkovačov umožňujú vytvárať takú šírku riadku pri zhrabovaní, ktorá zodpovedá pracovnej šírke zberacieho ústrojenstva zberacieho stroja. Z pohľadu konštrukcie u nás prevažujú rotorové riadkovače i keď určitú renesanciu zažívajú kolesové riadkovače s lúčovými prstami. Vyznačujú sa konštrukčnou jednoduchosťou, novou konštrukciou pracovných častí sa odstránili nedostatky ktorými sa v minulosti vyznačovali . Bývajú riešené ako stranové alebo do tvaru V.

 

Súčasné technické riešenie zberových strojov umožňuje zberať objemové krmoviny v čerstvom, zavädnutom alebo suchom stave týmito strojmi :

 1. zberacími vozmi,
 2. rezačkami – so žacím ústrojenstvom,

–  so zberacím ústrojenstvom,

 1. lismi na princípe lisovania  - do balíkov valcovitého tvaru,

- do kvadratických balíkov.

 

Od zberacích vozov požadujeme pri práci zberača dodržiavanie maximálnej čistoty zberanej hmoty pri čo možno najmenších zberových stratách.

K základným ukazovateľom, ktorými môžeme hodnotiť technickú efektívnosť zberacích vozov je :

 • vlastná hmotnosť zberacieho voza GV ,    kg,
 • užitočná hmotnosť zberacieho voza GU , kg,
 • objem úložného priestoru zberacieho voza VUP,  m3 ,
 • pracovná rýchlosť  vp  , km.h-1 ,
 • prepravná rýchlosť zberacieho voza ,  vpr .

–   vybavenie zberacieho voza rezacím  ústrojenstvom vo vkladacom kanále.

prof.h.c prof. Ing. Pavol FINDURA, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down